Bibliografia

1. Strategia rozwoju województwa śląskiego do 2015 roku
Opracowania sektorowe wykonane dla potrzeb "Strategii ..."

2. Program ochrony środowiska województwa bielskiego do roku 2015

3. Program ochrony środowiska dla woj. częstochowskiego na lata 1997 - 2000 z perspektywą do 2010 r.

4. Wieloletni program ochrony i kształtowania środowiska w woj. katowickim na lata 1996 - 2005 oraz kierunki działań do roku 2020

5. Raporty o stanie środowiska woj. śląskiego, ŚŚWIOŚ w Katowicach
- Informacja o stanie czystości powietrza woj. śląskiego w 1999 r.
- Informacja o stanie czystości powierzchniowych wód płynących woj.śląskiego w 1999 r.
- Informacja o stanie czystości głównych zbiorników zaporowych woj. śląskiego w 1999 r.
- Informacja o stanie czystości wód podziemnych woj.śląskiego w 1999 r.
- Informacja o stanie hałasu woj.śląskiego w 1999 r.
- Raport o stanie środowiska. Gospodarka odpadami (1998 r.)

6. Zanieczyszczenie Atmosfery w województwie śląskim w latach 1998 - 1999, Śląska Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach,

7. Biuletyn Regionalny Monitoringu Środowiska (powietrze), Wojewoda Śląski, OBiKŚ w Katowicach,

8. Rocznik Statystyczny Województwa Śląskiego 2000, Urząd Statystyczny w Katowicach

9. Ochrona Środowiska 1999, Ochrona Środowiska 2000, Ochrona Środowiska 2001, GUS.

10. System zarządzania gospodarką odpadami medycznymi w woj. śląskim. Synteza, marzec 2000 (Regionalne Biuro Realizacji Programów Ekologicznych Sp. Z o.o. w Katowicach)

11. Strategia gospodarki odpadami komunalnymi w województwie śląskim
(wersja robocza, PHARE PL.9507.04.01.01.), Katowice, luty 2000

12. Założenia do programu ograniczenia niskiej emisji na terenie woj. śląskiego, IChPW w Zabrzu
na zlecenie WFOŚiGW w Katowicach, grudzień 1999 r.

13. Przewodnik dostosowania prawa do prawa Unii Europejskiej w dziedzinie ochrony środowiska, Komisja Wspólnot Europejskich, 1998.

14. Ochrona środowiska po reformie administracji publicznej, Wykaz zadań i kompetencji organów administracji publicznej, Proeko Sp. z o.o., Warszawa 1999.

15. Prawo ochrony środowiska dla praktyków. Wydawnictwo Verlag Dashofer

16. II Polityka Ekologiczna Państwa, 2000

17. Ustawa "Prawo ochrony środowiska" z dnia 27.04.2001

18. Narodowa Strategia Ochrony Środowiska na lata 2000 - 2006, Ministerstwo Środowiska, Warszawa, marzec 2000

19. Strategia rozwoju energetyki odnawialnej, Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2000.

20. Geografia regionalna Polski, Jerzy Kondracki, PWN, Warszawa 2000.

21. Ekologiczne uwarunkowania i funkcje turystyki, Irena Jędrzejczak, Wydawnictwo "Sląsk",1995.

22. Wskazówki do modernizacji monitoringu jakości powietrza pod kątem dostosowania systemu do wymagań UE ze szczególnym uwzględnieniem dużych miast, cz.1 (wersja wstępna),
Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa

23. Raport strategiczny dla obszaru metropolitalnego Aglomeracji Górnośląskiej (Katowickiej), Związek Harmonijnego rozwoju miast Aglomeracji Katowickiej, Listopad 2000

24. POLSKA 2025 Długookresowa Strategia Trwałego i Zrównoważonego Rozwoju, Rada Ministrów, Warszawa, czerwiec 2000

25. Założenia Polityki Ekologicznej Górnego Śląska, Sejmik Województwa Śląskiego,
Katowice kwiecień 1999 (projekt)

26. Strategia zintegrowanego rozwoju woj. katowickiego 1998 - 2002, Katowice sierpień 1997

27. Ramowe plany działań dla strategicznych obszarów rozwoju Aglomeracji Katowickiej,
Centrum Doradztwa Strategicznego s.c., Katowice - Kraków, listopad 2000.

28. Województwo śląskie w 1999 roku, Urząd Statystyczny w Katowicach, Katowice 2000

29. Modelowe przekształcenia terenów poprzemysłowych i zdegradowanych. K. Gasidło, J. Gorgoń. Wydawnictwo Progarmu UNDP: Zarządzanie Zrównoważonym Rozwojem aglomeracji Katowickiej, Katowice 1999.

30. Problemy przekształceń terenów poprzemysłowych. K. Gasidło. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 1998.

31. Koncepcja polityki przestrzennego zagospodarowania kraju, RCSS, Warszawa, październik 1999

32. Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego - projekt, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 1999.

33. Narodowy Program Przygotowania do Członkostwa w UE (NPPC),
dokument przyjęty przez RM w dniu 26 kwietnia 2000 r.

34. Rozwój infrastruktury transportowej w Polsce do roku 2015, MTiGM, Warszawa, 1999.

35. Lista przedsięwzięć priorytetowych planowanych do dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach w 2001 r., WFOŚiGW w Katowicach, Katowice 2001.