Czas wygenerowania treści 2022-12-03 20:09:01


Ogłoszenie numer OS-PZ.7222.00075.2015 z dnia 13-02-2018

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO INFORMUJE
Zgodnie z treścią art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1405) w związku z art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) oraz na podstawie art.10 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 185 ust.1 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2017r. poz. 519 z późn. zmianami),

informuję

o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o udzielonej decyzji Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 31 stycznia 2018r. znak 491/OS/2018 zmieniającej na wniosek strony decyzję Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 14 czerwca 2007 r., znak: ŚR-III-6618/PZ/151/18/7 (zmienioną decyzjami Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 25 lipca 2008 r., Nr 1985/OS/2008, z dnia 25 stycznia 2010 r., Nr 245/OS/2010, z dnia 10 czerwca 2010 r., Nr 2229/OS/2010, z dnia 6 sierpnia 2010 r., Nr 3302/OS/2010, z dnia 6 lipca 2011 r., Nr 1985/OS/2011, z dnia 5 kwietnia 2012 r., Nr 793/OS/2012, z dnia 16 listopada 2012 r., Nr 3180/OS/2012, z dnia 30 lipca 2014 r., Nr 1458/OS/2014, z dnia 3 listopada 2014 r., Nr 2199/OS/2014, z dnia 4 grudnia 2014 r., Nr 2714/OS/2014, z dnia 28 stycznia 2015 r., Nr 89/OS/2015, z dnia 25 lipca 2015r. Nr 1374/OS/2015, z dnia 15 kwietnia 2016r. Nr 690/OS/2016, z dnia 22 września 2016r. Nr 2267/OS/2016, z dnia 14 kwietnia 2017 r., Nr 1190/OS/2017), w zakresie instalacji IPPC objętych konkluzjami BAT:
instalacji do spiekania rud metali,
instalacji do pierwotnego wytopu surówki żelaza o zdolności produkcyjnej ponad 2,5 Mg wytopu na godzinę
instalacji do wtórnego wytopu surówki żelaza, w tym do ciągłego odlewania stali o zdolności produkcyjnej ponad 2,5 Mg wytopu na godzinę,
instalacji do obróbki metali żelaznych poprzez walcowanie na gorąco, o zdolności produkcyjnej ponad 20 Mg stali surowej na godzinę,
instalacji do produkcji wapna w piecach o zdolności produkcyjnej ponad 50 Mg na dobę,
zlokalizowanych w Dąbrowie Górniczej przy Al. J. Piłsudskiego 92, dla których prowadzącym instalację jest: ArcelorMittal Poland S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (Regon: 277839653; NIP: 634-24-63-083).

Z treścią decyzji można zapoznać się: w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, przy ul. Reymonta 24, pokój 705, tel. (32) 77 40 940, w godzinach pracy Urzędu (po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym).
Zgodnie z art. 10 ww. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, Strony mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

Z zebranym materiałem dowodowym Strony mogą zapoznać się i wypowiedzieć pod wskazanym powyżej adresem.

Zgodnie z art. 49. § 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie Stron uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego obwieszczenie niniejszego ogłoszenia.

Wydział Ochrony Środowiska, 40-037 Katowice ul. Reymonta 24.
tel. +48 (32) 774 09 80/fax +48 (32) 774 00 05; srodowisko@slaskie.pl.
Metryczka informacjiWprowadzenie: Grzegorz Januszek 06-11-2017 08:34:43
Ostatnia aktualizacja: Grzegorz Januszek 16-02-2018 11:34:53
Odpowiedzialny merytorycznie: Łukasz Tekeli
[+] Rejestr zmian

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713