Czas wygenerowania treści 2023-06-08 04:18:09


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole zewnętrzne
Podmiot kontrolujący: Ministerstwo Finansów
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach PO PT 2014-2020 – Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich.
Termin rozpoczęcia kontroli: 5-12-2017
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Ministerstwo Rozwoju
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
„§ 7 ust.1 umowy nr DIP/BDG-II/POPT/128/14 z dnia 2 lipca 2014 r. w sprawie funkcjonowania na terenie województwa śląskiego Systemu Informacji o Funduszach Europejskich.
Termin rozpoczęcia kontroli: 15-11-2017
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Ministerstwo Finansów
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:

Audyty bezpieczeństwa Lokalnego Systemu Informatycznego w ramach RPO.


Sprawozdanie z audytu Lokalnego Systemu Informatycznego wykorzystywanego przy wdrażaniu Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Śląskiego w perspektywie 2014-2020.

Strony od 6 do 41 usunięto na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2016.1764) Wyłączenie w zakresie danych dotyczących sposobów zabezpieczeń w systemie LSI.

Wyłączenia dokonał: Łukasz Zmuda

Zatwierdził: Małgorzata Staś, Dyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnego


Termin rozpoczęcia kontroli: 15-11-2017
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Komisja Europejska
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Audyty funkcjonowania systemów zarządzania i kontroli zgodnie z wymogami art. 72–74 i 123–126 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, jak również artykułów 21–24 rozporządzenia (UE) nr 1299/2013. Sprawozdanie z audytu ma charakter poufny i nie podlega publikacji.
Termin rozpoczęcia kontroli: 13-11-2017
Podmiot kontrolujący: ŚLąski Urząd Wojewódzki
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola w zakresie prawidłowości prowadzonej dokumentacji w związku z wykonywaniem zadań, o których mowa w art. 77 ust. 2, art. 80 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017r. poz. 978 z późn. zm.).
Termin rozpoczęcia kontroli: 6-11-2017
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
"Gospodarka finansowa Województwa Śląskiego" Dokonano następującego ograniczenia dostępu lub wyłączenia jawności informacji publicznej: 1. Protokół RIO: 1) dane osobowe (na str 37, 40, 41 i 42 protokołu) na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, osoby dokonujące ograniczenia dostępu lub wyłączenia jawności: Angelika Hacia i Bożena Nosal-Nowak, 2) dane osobowe (na str 155 i 157 protokołu) na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., osoba dokonująca ograniczenia dostępu lub wyłączenia jawności: Andrzej Figas, 3) dane osobowe - nazwisko (na str 144 protokołu) na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, osoba dokonująca ograniczenia dostępu lub wyłączenia jawności: Beata Warmuz-Małkowska; 2. Pismo do RIO z załącznikiem (uwagi do Protokołu): dane osobowe - nazwisko (na str 1 załącznika, pkt 6) na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, osoba dokonująca ograniczenia dostępu lub wyłączenia jawności: Beata Warmuz-Małkowska; 3. Wystąpienie pokontrolne: dane osobowe (na str 13 wystąpienia) na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, osoby dokonujące ograniczenia dostępu lub wyłączenia jawności: Angelika Hacia i Bożena Nosal-Nowak.
Termin rozpoczęcia kontroli: 16-10-2017
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Ministerstwo Finansów
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
"Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze" Publikacja sprawozdania niezależnego podmiotu audytowego nie uwzględnia wyników z audytu dotyczących innych instytucji niż Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.
Termin rozpoczęcia kontroli: 11-9-2017
Podmiot kontrolujący: Najwyższa Izba Kontroli
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
"P/17/105 - Zapobieganie i leczenie depresji"
Termin rozpoczęcia kontroli: 7-9-2017
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Państwowa Inspekcja Pracy - Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
"Prawna ochrona pracy, legalność zatrudnienia, bhp".
Termin rozpoczęcia kontroli: 18-8-2017
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Najwyższa Izba Kontroli - Delegatura w Katowicach
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
„P/17/070 – Rozwiązywanie problemów społeczno-ekonomicznych mieszkańców miast istotnie dotkniętych skutkami zmian gospodarczych".
Termin rozpoczęcia kontroli: 18-7-2017
Wyniki zakończonej kontroli

Wszystkie lata:
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713