Czas wygenerowania treści 2023-06-08 04:47:18


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole zewnętrzne
Podmiot kontrolujący: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Przetwarzanie danych osobowych w związku z udostępnieniem informacji zawierającej dane osobowe w Biuletynie Informacji Publicznej. Wyłączenie jawności informacji publicznej w publikowanych wynikach kontroli następuje na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1182.).
Termin rozpoczęcia kontroli: 9-12-2013
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wojewoda Śląski
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej- wydawanie zintegrowanych pozwoleń na korzystanie ze środowiska dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko na podstawie art. 378 ust. 2a i 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz.1232). Wyłączenie jawności informacji publicznej w publikowanych wynikach kontroli następuje na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1182.).
Termin rozpoczęcia kontroli: 28-11-2013
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego- Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola zapisów Porozumienia nr KL/ŚL/2007/1 z dnia 22 czerwca 2007 r. z późn. zm. w sprawie realizacji komponentu regionalnego w ramach PO KL, zawartego pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego, a Samorządem Województwa Śląskiego w zakresie prawidłowości realizacji projektu systemowego pt. "DESIGN SILESIA II" nr POKL.08.02.02-24-001/11" Wyłączenie jawności informacji publicznej w publikowanych wynikach kontroli następuje na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1182.).
Termin rozpoczęcia kontroli: 27-11-2013
Podmiot kontrolujący: Wojewoda Śląski
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Ocena prawidłowości wykorzystania środków dla projektu pn: Regulacja koryta cieku Łękawka od ujścia mostu w miejscowości Bestwina Bestwińska w rejonie działki nr1088/1, gm. Bestwina, Wilamowice, Miedźna pow. Bielski, woj. śląskie (w zakresie 1+ 843-4 +463), realizowanego na podstawie umowy Nr 805.14.1.52.2013 w ramach „Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły”. Wyłączenie jawności informacji publicznej w publikowanych wynikach kontroli następuje na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1182.).
Termin rozpoczęcia kontroli: 25-11-2013
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola na miejscu metodą inspekcji terenowej w zakresie działań PROW 2007-2013 r. Wyłączenie jawności informacji publicznej w publikowanych wynikach kontroli następuje na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1182.).
Termin rozpoczęcia kontroli: 25-11-2013
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola w zakresie sprawdzenia procesu obsługi operacji w ramach osi priorytetowej IV Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa objętych programem Operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013". Wyłączenie jawności informacji publicznej w publikowanych wynikach kontroli następuje na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1182.).
Termin rozpoczęcia kontroli: 20-11-2013
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Najwyższa Izba Kontroli - delegatura w Katowicach
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Komunalizacja spółek Skarbu Państwa. Wyłączenie jawności informacji publicznej w publikowanych wynikach kontroli następuje na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1182.).
Termin rozpoczęcia kontroli: 13-11-2013
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wojewoda Śląski
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Ocena prawidłowości wykorzystania środków dla projektu pn.: "Odbudowa koryta cieku Wapienica wraz z nadbudową obwałowań w km 1+200-5+600 m Ligota gm. Czechowice-Dziedzice, pow. Bielski” realizowanego na podstawie umowy Nr 805.14.1.42.2013 w ramach „Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły”. Wyłączenie jawności informacji publicznej w publikowanych wynikach kontroli następuje na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1182.).
Termin rozpoczęcia kontroli: 5-11-2013
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego- Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola realizacji zapisów Umowy o dofinansowanie Rocznych Planów Działania Pomocy Technicznej w ramach PO KL nr POKL.10.01.00-22-001/11-00 z dnia 30 listopada 2010 r. z późn. zm. przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wyłączenie jawności informacji publicznej w publikowanych wynikach kontroli następuje na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1182.).
Termin rozpoczęcia kontroli: 23-10-2013
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Urząd Kontroli Skarbowej w Katowicach
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach PO KL. Wyłączenie jawności informacji publicznej w publikowanych wynikach kontroli następuje na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1182.).
Termin rozpoczęcia kontroli: 22-10-2013
Wyniki zakończonej kontroli

Wszystkie lata:
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713