Czas wygenerowania treści 2023-06-08 03:00:54


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole zewnętrzne
Podmiot kontrolujący: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola wniosków o pomoc techniczną w ramach PROW 2007-2013
Termin rozpoczęcia kontroli: 23-11-2010
Podmiot kontrolujący: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Przestrzeganie przyjętych przez Samorząd Województwa procedur dla działań: 125, 313, 321, 322, 323, 431, prawidłowości i terminowości wykonywania zadań delegowanych, terminowości rozpatrywania wniosków i wykonania zaleceń pokontrolnych
Termin rozpoczęcia kontroli: 15-11-2010
Podmiot kontrolujący: Urząd Kontroli Skarbowej w Katowicach
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami pochodzącymi z Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich w roku finansowym 2010- numer referencyjny płatności 001/001/6922-UM1200120/09/01. Okres objęty kontrolą: 01.01.2010 - 31.10.2010 r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 3-11-2010
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wojewoda Śląski
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Prawidłowość i terminowość postępowań w zakresie udzielenie pozwoleń wodnoprawnych od 01.01.2008 r. do dnia kontroli.
Termin rozpoczęcia kontroli: 3-11-2010
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Archiwum Państwowe w Katowicach
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola w zakresie wykonywania postanowień ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz. U. Nr 97 z 2006 r. poz. 673 z późn. zm.), w szczególności przestrzegania przepisów kancelaryjno-archiwalnych w archiwum zakładowym.
Termin rozpoczęcia kontroli: 28-10-2010
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wojewoda Śląski
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w zakresie poprawności sporządzania dotyczących dokumentów zadeklarowanych do Komisji Europejskiej wydatków do dnia 30.09.2010 r. oraz innych obszarów działania IZ.
Termin rozpoczęcia kontroli: 25-10-2010
Podmiot kontrolujący: Ministerstwo Finansów
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach PO w Instytucji Zarządzającej-Zarządzie Województwa śląskiego w zakresie 21 projektów.
Termin rozpoczęcia kontroli: 19-10-2010
Podmiot kontrolujący: Ministerstwo Finansów
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w Instytucji Zarządzającej - Zarządzie Województwa Śląskiego
Termin rozpoczęcia kontroli: 4-10-2010
Podmiot kontrolujący: Wojewoda Śląski
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola dot. oceny zasadności wydawania decyzji zezwalających na zmianę przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze w świetle obowiązujących przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, w tym zgodności tych decyzji z opiniami Izby Rolniczej.
Termin rozpoczęcia kontroli: 28-9-2010
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wojewoda Śląski
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej określonej w ustawie z dnia 15 grudnia 2003 . o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz suszu paszowego (Dz. U. z 2008 r., Nr 11, poz. 70 z późn. zm.)
Termin rozpoczęcia kontroli: 22-9-2010
Wyniki zakończonej kontroli

Wszystkie lata:
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713