Czas wygenerowania treści 2023-06-08 02:39:29


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole zewnętrzne
Podmiot kontrolujący: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola realizacji zapisów Umowy o dofinansowanie Rocznych Planów Działania PT PO KL nr POKL.10.01.00-24-001/08-00 zawartej pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego a Samorządem Województwa Śląskiego
Termin rozpoczęcia kontroli: 17-12-2008
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola w zakresie sprawdzenie realizacji zadań Samorządu Województwa Śląskiego , jako jednej z instytucji wdrażających dla działań 2.2, 2.3 i 2.5 w ramach SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” w zakresie rozpatrywania wniosków o płatność oraz procesu kontroli w okresie zarządzania celem.
Termin rozpoczęcia kontroli: 15-12-2008
Podmiot kontrolujący: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola i weryfikacja realizacji zapisów Porozumienia nr KL/Śl/2007/1 z dnia 22.06.2007 roku (z późn. zm.) w sprawie realizacji komponentu regionalnego w ramach PO KL, zawartego pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego a Województwem Śląskim.
Termin rozpoczęcia kontroli: 4-12-2008
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wojewoda Śląski
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków finansowych (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz środki krajowe stanowiące współfinansowanie projektu) dla projektu "Kontrole projektów ZPORR realizowanych w województwie śląskim", w ramach Priorytetu 4 - Pomoc techniczna Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Termin rozpoczęcia kontroli: 1-12-2008
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wojewoda Śląski
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola wydatków przedstawionych w Poświadczeniu i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność do Instytucji Zarządzającej do Instytucji Certyfikującej nr RPSL.IZ.UMWSL-D01/08.00 za okres do 30.09.2008 roku, przekazanym do IPOC w dniu 31 października 2008 roku.
Termin rozpoczęcia kontroli: 21-11-2008
Podmiot kontrolujący: Najwyższa Izba Kontroli, Delegatura w Katowicach
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Zdolność administracji publicznej do wykorzystania funduszy strukturalnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
Termin rozpoczęcia kontroli: 3-11-2008
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Najwyższa Izba Kontroli, Delegatura w Katowicach
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Przygotowania Polski do organizacji finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012.
Termin rozpoczęcia kontroli: 30-10-2008
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wojewoda Śląski
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Prawidłowość wykorzystania dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadania w ramach "Programu usuwania skutków powodzi II", współfinansowanego z pożyczki Europejskiego Banku Inwestycyjnego.
Termin rozpoczęcia kontroli: 27-10-2008
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Najwyższa Izba Kontroli, Delegatura w Katowicach
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Realizacja przez wojewodów nadzoru nad prawidłowością wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań z zakresu administracji rządowej.
Termin rozpoczęcia kontroli: 30-9-2008
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wojewoda Śląski
Podmiot kontrolowany: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Wsparcie procesu wdrażania ZPORR i programowania RPO poprzez finansowanie kosztów zatrudnienia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego.
Termin rozpoczęcia kontroli: 26-9-2008
Wyniki zakończonej kontroli

Wszystkie lata:
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713