Czas wygenerowania treści 2023-04-02 02:13:06

Uchwała sejmiku nr II/18/13/2004 z dnia 15 marca 2004 roku
w sprawie:
zmiany uchwały Nr I/28/4/2000 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 11 grudnia 2000 roku w sprawie ustanowienia „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego”

Na podstawie
art. 18 pkt. 20
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(t. j. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z póĽn. zm.)
oraz art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 o odznakach i mundurach
(Dz. U. Nr 31, poz. 130 z póĽn. zm.)

§ 1


W uchwale Nr I/28/4/2000 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 11 grudnia 2000 roku w sprawie ustanowienia „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego” wprowadza się następujące zmiany:


1) zmienia się załącznik do uchwały – pod nazwą Regulamin przyznawania „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego” w ten sposób, że:


a) § 3 otrzymuje brzmienie:


„1. Odznaka może być nadana w każdym stopniu tylko jeden raz. Odznaka może być nadana osobom, które wyróżniły się w pracy zawodowej, społecznej lub innej na terenie województwa śląskiego”.


2. Instytucjom państwowym, jednostkom samorządu terytorialnego, przedsiębiorcom, organizacjom społecznym, zawodowym i innym podmiotom, zwanym dalej "Zespołem", odznaka może być nadana jako wyraz uznania za ich działalność na terenie województwa śląskiego. Zespoły mogą być wyróżniane tylko odznaką pierwszego stopnia tj. złotą”.


b) § 4 otrzymuje brzmienie:


„1. Odznakę z własnej inicjatywy lub na wniosek nadaje w imieniu Sejmiku Województwa Śląskiego doraĽna Komisja – „Kapituła Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego”.


2. Z wnioskiem o nadanie odznaki mogą wystąpić: instytucje, organizacje społeczne, organy samorządu terytorialnego i przedsiębiorcy.”


c) § 5 otrzymuje brzmienie:


„1. Wniosek o nadanie odznaki powinien zawierać: dokładne dane personalne osoby przedstawianej do wyróżnienia lub dane Zespołu, oraz charakterystykę działalności uzasadniającej nadanie odznaki.


2. Wnioski o nadanie odznaki powinny być składane Przewodniczącemu Sejmiku Województwa Śląskiego.”


d) § 6 otrzymuje brzmienie:


„Odznakę wręcza Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego lub upoważniony przez niego Radny Sejmiku.”


2) Zmienia się wzór legitymacji, stanowiący załączniki nr 2 i 3 do Regulaminu przyznawania „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego”, na wzór załączony do niniejszej uchwały.


3) Zmienia się wzór dyplomu, stanowiący załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego”, na wzór załączony do niniejszej uchwały.


§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Metryczka informacjiWprowadzenie: 18-03-2004 14:12:52
Ostatnia aktualizacja: 05-02-2015 07:32:45
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713