Czas wygenerowania treści 2023-03-21 14:55:54

Strona główna / WOJEWÓDZTWO / Programy, plany i strategie Województwa / Gospodarka odpadami
Dokument
Plan gospodarki odpadami dla województwa śląskiego

Plan gospodarki odpadami dla województwa śląskiego został przyjęty przez Sejmik Województwa Śląskiego uchwałą Nr II/I 1/1/2003 z dnia 25 sierpnia 2003 roku i powstał jako realizacja ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628), która w rozdziale 3, art. 14 wprowadza obowiązek opracowywania planów na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym.
Plan stanowi część "Programu ochrony środowiska województwa śląskiego na lata 2001- 2004" oraz wyznacza cele długoterminowe (do 2015). Dokument charakteryzuje gospodarkę wszelkimi odpadami powstającymi na terenie regionu oraz przywożonymi do województwa śląskiego. Istotnym elementem opracowania jest prognoza powstawania odpadów oraz projekty działań na rzecz zmniejszenia zagrożenia środowiska. Powstanie Planu pozwoli na koordynację działań gmin i powiatów w celu stworzenia regionalnych bądĽ ponadlokalnych systemów gospodarki odpadami. Plan uzyskał pozytywną opinię Ministra Środowiska oraz Wojewody Śląskiego. Pozytywnie zaopiniowały go także samorządy lokalne..

Plan określa:
 1. Aktualny stan gospodarki odpadami.
 2. Prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami.
 3. Działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarowania odpadami.
 4. Instrumenty finansowe służące realizacji zamierzonych celów.
 5. System monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów.

  oraz w szczególności:

 6. Rodzaj, ilość i Ľródło pochodzenia odpadów, które mają być poddane procesom odzysku lub unieszkodliwiania.
 7. Rozmieszczenie istniejących instalacji i urządzeń do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów wraz z wykazem podmiotów prowadzących działalność w tym zakresie.
 8. Działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko oraz prawidłowego postępowania z nimi, w tym ograniczenia ilości odpadów ulegających biodegradacji zawartych w odpadach komunalnych kierowanych na składowiska.
 9. Projektowany system gospodarowania odpadami.

Zgodnie z polskim i unijnym prawodawstwem w dziedzinie odpadów, do opracowania zakresu zadań przyjęto następujące zasady postępowania z odpadami:

 • zapobieganie i minimalizacja powstawania odpadów,
 • zapewnienie odzysku, w tym głównie recyklingu odpadów, których powstania w danych warunkach techniczno-ekonomicznych nie da się uniknąć,
 • unieszkodliwianie odpadów (poza składowaniem),
 • bezpieczne dla zdrowia ludzkiego i środowiska składowanie odpadów, których nie da się, z uwagi na warunki techniczno-ekonomiczne poddać procesom odzysku lub unieszkodliwiania.

Sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami województwa składane są co 2 lata sejmikowi (art. 14.13), natomiast ich aktualizację przeprowadza się nie rzadziej niż co 4 lata (art. 14.14). Odpowiedzialny za aktualizację jest zarząd województwa.

Wzorem krajowego planu gospodarki odpadami, dla potrzeb konstrukcyjnych niniejszego dokumentu dokonano podziału odpadów na trzy zasadnicze grupy:

 1. Odpady powstające w sektorze komunalnym: odpady komunalne, opakowaniowe, komunalne osady ściekowe.
 2. Odpady powstające w sektorze gospodarczym.
 3. Odpady niebezpieczne.

Plan gospodarki odpadami dla Województwa Śląskiego (pdf 10 MB)

Plan gospodarki odpadami dla Województwa Śląskiego - załączniki (pdf 8 MB)Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą Nr 956/163/III/2008 z dnia 15.05.2008 roku przedłożył Sejmikowi Województwa Śląskiego i Ministrowi Środowiska opracowanie pn."Sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego za lata 2003-2006"


Tom I Sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego za lata 2003-2006.

Tom I Załącznik.

Tom II Karty składowisk odpadów.

Tom III Karty instalacji innych niż składowiska.


29 kwietnia 2009 roku, uchwałą Nr III/37/3/2009 Sejmik Województwa Śląskiego przyjął Aktualizację planu gospodarki odpadami dla województwa ślaskiego.

Dokument stanowi kontynuację głównych celów i kierunków polityki województwa w gospodarce odpadami, identyfikuje problemy oraz wyznacza priorytety i zadania konieczne do realizacji.


Aktualizacja - Plan gospodarki odpadami dla Województwa Śląskiego (pdf 5,45 MB)
Aktualizacja - Prognoza oddziaływania na środowisko (pdf 725 KB)
Aktualizacja planu gospodarki odpadami dla Województwa Śląskiego - załączniki
Aktualizacja planu gospodarki odpadami dla Województwa Śląskiego - załączniki A-W3 grudnia 2009 roku, Zarząd Województwa Śląskiego podjął uchwałę nr 3197/328/III/2009 w sprawie: przedłożenia przez Zarząd Województwa Śląskiego Sejmikowi Województwa Śląskiego i Ministrowi Środowiska „Sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego za lata 2007-2008”.


Sprawozdanie z realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego za lata 2007-2008


27 września 2011 roku, Zarząd Województwa Śląskiego podjął uchwałę nr 2615/82/IV/2011 w sprawie: przedłożenia przez Zarząd Województwa Śląskiego Sejmikowi Województwa Śląskiego i Ministrowi Środowiska ,,Sprawozdania z realizacji Aktualizacji planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2010 r.”.


Sprawozdanie z realizacji Aktualizacji planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2010 r.


Katowice, dnia 16 listopada 2011 r.


ZARZˇD WOJEWÓDZTWA ŚLˇSKIEGO


Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 paĽdziernika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z póĽn. zm.)


informuje


o przystąpieniu do opracowania projektu „Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014”, który będzie zawierał: analizę aktualnego stanu gospodarki odpadami; prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami; cele w zakresie gospodarki odpadami; określenie kierunków działań w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów oraz kształtowania systemu gospodarki odpadami; określenie kryteriów rozmieszczenia obiektów przeznaczonych do gospodarowania odpadami oraz mocy przerobowych przyszłych instalacji do przetwarzania odpadów; harmonogram planowanych czynności; określenie regionów gospodarki odpadami komunalnymi; wykaz regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych w poszczególnych regionach oraz instalacji przewidzianych do zastępczej obsługi tych regionów; plan zamykania regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych; informacje o strategicznej ocenie oddziaływania planu na środowisko; określenie metody monitorowania działań; streszczenie w języku niespecjalistycznym.


Po opracowaniu projektu „Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014”, zostanie on wyłożony do zapoznania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach, w Wydziale Ochrony Środowiska przy ul. Wita Stwosza 7, pok. 310 oraz umieszczony na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego.


Jednocześnie informacja o terminie, sposobie i miejscu składania uwag i wniosków do projektu zostanie podana do publicznej wiadomości.


Szczegółowych informacji w sprawie opracowania projektu „Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014” udziela prowadzący postępowanie Główny Specjalista – Bogdan Pasko oraz Główny Specjalista – Krzysztof Fitrzyk, pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. Wita Stwosza 7, pok. 310, tel. 32 78 35 651, e-mail: bpasko@slaskie.pl, kfitrzyk@slaskie.pl.


Niniejsza informacja zostaje umieszczona na tablicy ogłoszeń, w BIP na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.Katowice, dnia 16 lutego 2012 r.


ZARZˇD WOJEWÓDZTWA ŚLˇSKIEGO


informuje


iż uchwałą Nr 374/123/IV/2012 z dnia 14 lutego 2012 r. przyjął projekt „Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014”.


Projekt „Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014”.

Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik


Katowice, dnia 30 kwietnia 2012 r.


ZARZˇD WOJEWÓDZTWA ŚLˇSKIEGO


Na podstawie art. 39 i 54 ustawy z dnia 3 paĽdziernika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z póĽn. zm.)


informuje


o skierowaniu do konsultacji społecznych projektu „Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko”.


Z projektem „Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014” i prognozą jego oddziaływania na środowisko można zapoznać się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach, w Wydziale Ochrony Środowiska przy ul. Wita Stwosza 7, pok. 310 (w godzinach pracy Urzędu) oraz na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego www.slaskie.pl w zakładce „Gospodarka odpadami”.


Uwagi i wnioski do ww. projektu Planu i prognozy oddziaływania na środowisko można zgłaszać w terminie od 30.04.2012 r. do 21.05.2012 r.


Uwagi i wnioski do niniejszego projektu i prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie pisemnej - na adres Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice bądĽ ustnie do protokołu - w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. Wita Stwosza 7, 40-037 Katowice lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym - na adres: mail: srodowisko@slaskie.pl


Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Śląskiego.


Projekt „Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014”. [12201kB]
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu „Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014”. [3269kB]
Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. [627kB]
Opinia Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. [4352kB]

Uzupełnienie do prognozy oddziaływania na środowisko „Projektu Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego 2014” [1588kB]


Katowice, 2 sierpnia 2012 r.


Projekt Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014 uwzględniający uwagi i wnioski zgłoszone w trakcie opiniowania i konsultacji społecznych oraz opinię Ministra Środowiska wraz z podsumowaniem zawierającym opis sposobu uwzględnienia zgłoszonych uwag i wniosków.


Podsumowanie - PGOWŚ 2014 [1194kB]
Projekt PGOWŚ po opiniowaniu i konsultacjach społecznych, uwzględniający opinię Ministra Środowiska [4827kB]


Katowice, 24 sierpnia 2012 r.


Uchwałą Nr IV/25/1/2012 z dnia 24 sierpnia 2012 roku Sejmik Województwa Śląskiego przyjął „Plan gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014”, który zawiera m.in. analizę aktualnego stanu, prognozowane zmiany i cele w zakresie gospodarki odpadami, określenie kierunków działań w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów oraz kształtowania systemu gospodarki odpadami, a także określenie kryteriów rozmieszczenia obiektów i mocy przerobowych przyszłych instalacji do przetwarzania odpadów.


Uchwałą Nr IV/25/2/2012 z dnia 24 sierpnia 2012 roku w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014” Sejmik Województwa Śląskiego określił regiony gospodarki odpadami komunalnymi i regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych w poszczególnych regionach gospodarki odpadami komunalnymi oraz instalacje zastępcze do obsługi tych regionów.


„Plan gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014” [5632 kB]

Załącznik nr 1 - Ilość odpadów komunalnych poddanych poszczególnym procesom odzysku i unieszkodliwiania [26 kB]

Załącznik nr 2 - Ilość zmieszanych odpadów komunalnych zebranych w 2010 r. w województwie śląskim [348 kB]

Załącznik nr 3 - Odpady zebrane selektywnie w gminach województwa śląskiego [952 kB]

Załącznik nr 4 - Prognoza liczby ludności w województwie śląskim w podziale na gminy do 2022 r. [723 kB]

Załącznik nr 5 - Ilość wytwarzanych odpadów komunalnych wraz z prognozą, prognoza wytwarzania odpadów biodegradowalnych [11852 kB]

Załącznik nr 6 - Podsumowanie „Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014”, uwagi, konsultacje i opinie [1194 kB]

Załącznik A - Odpady wytworzone w województwie (sektor gospodarczy) [80 kB]

Załącznik B - Odpady z sektora gospodarczego według sposobu gospodarowania [244 kB]

Załącznik C - Wykaz instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów innych niż niebezpieczne [478kB]

Załącznik D - Wykaz instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych [127kB]

Załącznik E - Wykaz czynnych składowisk odpadów przemysłowych [394kB]

Załącznik F - Wykaz zakładów termicznego przekształcania odpadów medycznych i weterynaryjnych [373kB]

Załącznik G - Stacje demontażu i punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji [410kB]

Załącznik H - Zakłady przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego [57kB]


Katowice, 29 grudnia 2014 r.


29 grudnia 2014 roku, Zarząd Województwa Śląskiego podjął uchwałę nr 136/6/V/2014 w sprawie: przedłożenia przez Zarząd Województwa Śląskiego Sejmikowi Województwa Śląskiego i Ministrowi Środowiska ,,Sprawozdania z realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014 za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2013 r."Sprawozdanie z realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014 za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2013 r.


Katowice, 28 grudnia 2017 r.


28 grudnia 2017 roku, Zarząd Województwa Śląskiego podjął uchwałę nr 2788/233/V/2017 w sprawie: przedłożenia przez Zarząd Województwa Śląskiego Sejmikowi Województwa Śląskiego i Ministrowi Środowiska ,,Sprawozdania z realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego za lata 2014-2016"Sprawozdanie z realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego za lata 2014-2016


Katowice, 19 kwietnia 2013 r.


Uchwałą Nr IV/32/9/2013 z dnia 25 marca 2013 roku Sejmik Województwa Śląskiego przyjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr IV/25/2/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 24 sierpnia 2012 roku w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014. W załączniku do uchwały określono regiony gospodarki odpadami komunalnymi i regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych w poszczególnych regionach gospodarki odpadami komunalnymi oraz instalacje zastępcze do obsługi tych regionów.


Uchwała wchodzi w życie w dniu 19 kwietnia 2013 r.
Katowice, 27 maja 2014 r.


Uchwałą Nr IV/50/6/2014 z dnia 5 maja 2014 roku Sejmik Województwa Śląskiego przyjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr IV/25/2/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 24 sierpnia 2012 roku w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014.


Uchwała wchodzi w życie w dniu 27 maja 2014 r.


Katowice, 17 września 2014 r.


Uchwałą Nr IV/53/13/2014 z dnia 25 sierpnia 2014 roku Sejmik Województwa Śląskiego przyjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr IV/25/2/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 24 sierpnia 2012 roku w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014.


Uchwała wchodzi w życie w dniu 17 września 2014 r.
Katowice, 25 paĽdziernika 2014 r.


Uchwałą Nr IV/55/22/2014 z dnia 29 września 2014 roku Sejmik Województwa Śląskiego przyjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr IV/25/2/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 24 sierpnia 2012 roku w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014.


Uchwała wchodzi w życie w dniu 25 paĽdziernika 2014 r.
Katowice, 10 grudnia 2014 r.


Uchwałą Nr IV/57/4/2014 z dnia 17 listopada 2014 roku Sejmik Województwa Śląskiego przyjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr IV/25/2/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 24 sierpnia 2012 roku w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014.


Uchwała wchodzi w życie w dniu 10 grudnia 2014 r.
Katowice, 8 kwietnia 2015 r.


Uchwałą Nr V/6/21/2015 z dnia 16 marca 2015 roku Sejmik Województwa Śląskiego przyjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr IV/25/2/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 24 sierpnia 2012 roku w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014.


Uchwała wchodzi w życie w dniu 8 kwietnia 2015 r.
Katowice, 25 września 2015 r.


Uchwałą Nr V/11/10/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 roku Sejmik Województwa Śląskiego przyjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr IV/25/2/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 24 sierpnia 2012 roku w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014 z póĽn. zm.


Uchwała wchodzi w życie w dniu 25 września 2015 r.
Katowice, 10 grudnia 2015 r.


Uchwałą Nr V/15/11/2015 z dnia 16 listopada 2015 roku Sejmik Województwa Śląskiego przyjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr IV/25/2/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 24 sierpnia 2012 roku w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014 z póĽn. zm.


Uchwała wchodzi w życie 10 grudnia 2015 r.
Katowice, 6 lutego 2016 r.


Uchwałą Nr V/17/2/2016 z dnia 18 stycznia 2016 roku Sejmik Województwa Śląskiego przyjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr IV/25/2/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 24 sierpnia 2012 roku w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014 z póĽn. zm.


Uchwała wchodzi w życie 6 lutego 2016 r.
Katowice, 21 lipca 2016 r.


Uchwałą Nr V/25/21/2016 z dnia 27 czerwca 2016 roku Sejmik Województwa Śląskiego przyjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr IV/25/2/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 24 sierpnia 2012 roku w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014 z póĽn. zm.


Uchwała wchodzi w życie 21 lipca 2016 r.
Katowice, 21 lipca 2016 r.


Uchwałą Nr V/25/22/2016 z dnia 27 czerwca 2016 roku Sejmik Województwa Śląskiego przyjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr IV/25/2/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 24 sierpnia 2012 roku w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014 z póĽn. zm.


Uchwała wchodzi w życie 21 lipca 2016 r.
Katowice, 21 lipca 2016 r.


Uchwałą Nr V/25/23/2016 z dnia 27 czerwca 2016 roku Sejmik Województwa Śląskiego przyjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr IV/25/2/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 24 sierpnia 2012 roku w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014 z póĽn. zm.


Uchwała wchodzi w życie 21 lipca 2016 r.
Katowice, 6 lutego 2016 r.


,,Wykaz regionalnych i zastępczych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych”.
Katowice, 17 listopada 2015 r.


ZARZˇD WOJEWÓDZTWA ŚLˇSKIEGO

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 paĽdziernika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z póĽn. zm.)


informuje


o przystąpieniu do opracowania projektu „Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022” zwanego dalej Planem, który będzie zawierał między innymi: analizę aktualnego stanu gospodarki odpadami; prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami; cele w zakresie gospodarki odpadami; kierunki działań w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów oraz kształtowania systemu gospodarki odpadami; harmonogram, określenie wykonawców i sposobu finansowania zadań wynikających z przyjętych kierunków działań; podział na regiony gospodarki odpadami komunalnymi; wskazanie regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych w poszczególnych regionach oraz instalacji przewidzianych do zastępczej obsługi tych regionów; plan zamykania instalacji niespełniających wymagań ochrony środowiska; informacje dotyczące miejsc skażonych odpadami i środków podjętych w celu ich likwidacji; informacje o strategicznej ocenie oddziaływania Planu na środowisko; określenie sposobu monitoringu i oceny wdrażania Planu pozwalającego na określenie sposobu oraz stopnia realizacji celów i zadań zdefiniowanych w Planie; streszczenie w języku niespecjalistycznym. Załącznikiem do Planu będzie plan inwestycyjny, który będzie zawierał w szczególności: wskazanie planowanych inwestycji, oszacowanie kosztów planowanych inwestycji oraz wskazanie Ľródeł ich finansowania, harmonogram realizacji planowanych inwestycji.
Warunkiem dopuszczalności finansowania inwestycji, dotyczących odpadów komunalnych,w tym odpadów budowlanych i rozbiórkowych, w zakresie zapobiegania powstawaniu tych odpadów oraz w zakresie gospodarowania tymi odpadami, ze środków Unii Europejskiej lub funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej będzie ujęcie ich w planie inwestycyjnym.
Po opracowaniu projektu „Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022”, zostanie on wyłożony (wraz z planem inwestycyjnym) do zapoznania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach, w Wydziale Ochrony Środowiska przy ul. Reymonta 24, pok. 618 oraz umieszczony na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego.
Jednocześnie informacja o terminie, sposobie i miejscu składania uwag i wniosków do projektu zostanie podana do publicznej wiadomości.
Szczegółowe informacje w sprawie opracowania projektu „Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022” można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. Reymonta 24, pok. 618, tel. 32 77 40 706.
Niniejsza informacja zostaje umieszczona między innymi na tablicy ogłoszeń, w BIP na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.
Katowice, 2 listopada 2016 r.


ZARZˇD WOJEWÓDZTWA ŚLˇSKIEGO

Na podstawie art. 39 i art. 54 ustawy z dnia 3 paĽdziernika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z póĽn. zm.)


informuje


o skierowaniu do konsultacji społecznych projektu „Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Z projektem „Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022” i prognozą jego oddziaływania na środowisko można zapoznać się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach, w Wydziale Ochrony Środowiska przy ul. Reymonta 24, 40-029 Katowice (w godzinach pracy Urzędu) oraz na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego:
http://archiwum-bip.slaskie.pl → Informacje, Ogłoszenia → Konsultacje społeczne i opiniowanie ,,Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022”
oraz
http://archiwum-bip.slaskie.pl → Programy, plany i strategie Województwa → Gospodarka Odpadami

Uwagi i wnioski do ww. projektu Planu i prognozy jego oddziaływania na środowisko można zgłaszać w terminie od 3.11.2016 r. do 24.11.2016 r.

Uwagi i wnioski do niniejszego projektu i prognozy jego oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie pisemnej na adres Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice bądĽ ustnie w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. Reymonta 24, 40-029 Katowice (w godzinach pracy Urzędu) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: srodowisko@slaskie.pl

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Śląskiego.Tabela zgłaszania uwag do projektu Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022.


Projekt ,,Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022”.


Załącznik I – Plan inwestycyjny w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.


Załącznik II – Wykaz instalacji w zakresie sektora gospodarczego.


Prognoza oddziaływania na środowisko projektu ,,Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022”.
Katowice, 29 grudnia 2016 r.Uchwałą Nr 2656/160/V/2016 z dnia 23.12.2016 r. Zarząd Województwa Śląskiego przyjął projekt ,,Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022” wraz z prognozą jego oddziaływania na środowisko po procesie opiniowania i konsultacji społecznych celem przekazania projektu ,,Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022” do zaopiniowania, a projektu planu inwestycyjnego stanowiącego jego załącznik do uzgodnienia, ministrowi właściwemu do spraw środowiska.

Projekt ,,Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022”.


Załącznik I – Plan inwestycyjny w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.


Załącznik II – Wykaz instalacji w zakresie sektora gospodarczego.


Prognoza oddziaływania na środowisko projektu ,,Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022”.
Katowice, 24 marca 2017 r.Uchwałą Nr 586/180/V/2017 z dnia 21.03.2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego przyjął projekt uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie przyjęcia ,,Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022”.

Projekt Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego z uzasadnieniem.Projekt "Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016 - 2022".Załącznik I - Plan inwestycyjny w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi (projekt)Załącznik II - Wykaz instalacji w zakresie sektora gospodarczego (projekt)

Katowice, 04 maja 2017 r.
Uchwałą Nr V/37/7/2017 z dnia 24 kwietnia 2017 r. Sejmik Województwa Śląskiego przyjął ,,Plan gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022”.

Uchwałą Nr V/37/8/2017 z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie wykonania ,,Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022” Sejmik Województwa Śląskiego określił regiony gospodarki odpadami komunalnymi i regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych w poszczególnych regionach gospodarki odpadami komunalnymi oraz instalacje zastępcze do obsługi tych regionów.

Uchwała wchodzi w życie 13 maja 2017 r.

Plan gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022

Załącznik I. Plan Inwestycyjny

Załącznik II. Wykaz instalacji w zakresie sektora gospodarczego

Prognoza oddziaływania na środowisko Projektu Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022


Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Projektu Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022.
Metryczka informacjiWprowadzenie: 17-12-2003 12:01:45
Ostatnia aktualizacja: Grzegorz Januszek 11-01-2018 11:49:30
Odpowiedzialny merytorycznie: Łukasz Tekeli
[+] Rejestr zmian

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713