Czas wygenerowania treści 2023-03-26 11:34:31

Dokument
Zezwolenia na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych


Dz. U. 2008 nr 138 poz. 865 z póĽn. zm.

USTAWA
z dnia 10 lipca 2008 r.

odpadach wydobywczych

Rozdział 4
Wnioski i zezwolenia

Art. 15 a ust. 1

Przed wydaniem zezwolenia na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych właściwy organ, bez zbędnej zwłoki, podaje do publicznej wiadomości, w rozumieniu art. 3 ust. 1 okr 11 ustawy z dnia 3 paĽdziernika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, informacje o:

  1. wszczęciu postępowania;
  2. organie właściwym do wydania zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych;
  3. ,możliwościach zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz o miejscu, w którym jest ona wyłożona do wglądu;
  4. sposobie i miejscu składania uwag i wniosków, wskazując jednocześnie 14-dniowy termin ich składania;
  5. organie właściwym
    do rozpatrzenia uwag i wniosków:
  6. terminie i miejscu rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa, o której mowa w ust. 5, jeżeli ma być ona przeprowadzona;
  7. postępowaniu w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeżeli jest prowadzone;
  8. przedmiocie decyzji, która ma być wydana w sprawie.
Metryczka informacjiWprowadzenie: 04-03-2013 09:03:50
Ostatnia aktualizacja: 04-03-2013 09:06:39
Odpowiedzialny merytorycznie: Łukasz Tekeli
[+] Rejestr zmian

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713