Czas wygenerowania treści 2023-03-21 14:46:26

Strona główna / WOJEWÓDZTWO / Programy, plany i strategie Województwa / Strategia rozwoju / Aktualizacja Strategii 2012/2013
Dokument
Aktualizacja Strategii 2012/2013

Konferencja w ramach trwających konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego "Śląskie 2020+" Cele i kierunki rozwoju województwa śląskiego do roku 2020.

W związku z trwającymi konsultacjami społecznymi projektu Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko serdecznie zapraszamy Państwa na konferencję pn.: „Cele i kierunki rozwoju województwa śląskiego do roku 2020”, która odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2013 roku o godzinie 9.00, w Sali Sejmu Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, przy ulicy Ligonia 46.
W trakcie konferencji przedstawiony zostanie projekt Strategii wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko, oceną ex-ante oraz jego relacje z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Zaprezentowane zostaną także informacje o pracach realizowanych w ramach Regionalnego Centrum Analiz Strategicznych.
Uczestnictwo w konferencji należy zgłosić do dnia 23 kwietnia wypełniając formularz zgłoszeniowy.
Jednocześnie przypominamy, że wszelkie uwagi i wnioski do projektu Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+” wraz z Prognozą można zgłaszać w terminie do 5 maja 2013 roku pisemnie na adres:

Wydział Planowania Strategicznego i Przestrzennego
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel./fax: (32) 20 78 486


lub drogą elektroniczną na adres: strategia@slaskie.pl, bądĽ ustnie do protokołu w pokoju 482 pod ww. adresem.

Program i formularz rejestracyjny konferencji
Konsultacje społeczne projektu Strategii – ogłoszenie

Zarząd Województwa Śląskiego zgodnie z art. 12 i art. 41 ustawy o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1590 z póĽniejszymi zm.), art. 6 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2009 r. Nr 84 poz. 712 z póĽniejszymi zm.) oraz art. 39 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227z póĽniejszymi zm.) ogłasza konsultacje projektu Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Projekt Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+” stanowi aktualizację dokumentu pn. Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020” przyjętego przez Sejmik Województwa Śląskiego w lutym 2010 roku uchwałą Nr III/47/1/2010.
Przedmiotem projektu dokumentu jest w głównej mierze aktualizacja celów i kierunków działań oraz terytorialny wymiar interwencji w perspektywie do roku 2020. Projekt Strategii wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny jest na stronie internetowej Województwa Śląskiego: www.slaskie.pl, w zakładce plany rozwoju.
Z dokumentami można się również zapoznać w Urzędzie Marszałkowskim w Wydziale Planowania Strategicznego i Przestrzennego (pokój 482).
Do udziału w procesie konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+” zapraszamy wszystkich zainteresowanych, w tym samorządy, partnerów społecznych i gospodarczych oraz osoby prywatne. Wszelkie uwagi i wnioski do projektu Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+” wraz z prognozą można zgłaszać w terminie do 5 maja 2013 roku, pisemnie na adres:

Wydział Planowania Strategicznego i Przestrzennego
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel./fax: (32) 20 78 486


lub drogą elektroniczną na adres: strategia@slaskie.pl, bądĽ ustnie do protokołu w pokoju 482 pod ww. adresem (tel. 32 20 78 679).

Jednocześnie zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką rozwoju regionu na konferencję pn.: „Cele i kierunki rozwoju województwa śląskiego do roku 2020”, która odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2013 roku na Sali Sejmu Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, przy ulicy Ligonia 46.
Uwagi i wnioski zgłoszone w trakcie konsultacji zostaną rozpatrzone przez Zarząd Województwa Śląskiego.

Komplet dokumentów do prowadzonych konsultacji społecznych do projektu Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko dostępny jest na stronie internetowej Województwa Śląskiego: www.slaskie.pl

Uchwała Zarządu nr 632/243/IV/2013 z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie projektu Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Regionalne Centrum Analiz Strategicznych
Sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych

Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą Nr 1128/258/IV/2013 z dnia 28.05.2013 roku przyjął sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych wraz z propozycją rozstrzygnięcia nadesłanych uwag dla projektu Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego “Śląskie 2020+” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.
Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego “Śląskie 2020+”

Radni województwa przyjęli Strategię Rozwoju Województwa Śląskiego “Śląskie 2020+”
Uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego Nr IV/38/2/2013 z dnia 1 lipca 2013 r.

Planowanie rozwoju jest jednym z kluczowych zadań, jakie ustawowo zostały przypisane samorządowi województwa. Opracowuje on strategię, stanowiącą zapis świadomych wyborów społeczności regionu, zorientowanych na rozwiązanie głównych problemów i utrzymanie województwa na ścieżce trwałego i zrównoważonego rozwoju oraz podnoszenie konkurencyjności regionu.
Niniejszy dokument, będący aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020”, uchwalonej przez Sejmik Województwa Śląskiego 17 lutego 2010 roku, stanowi plan samorządu województwa określający wizję rozwoju, cele oraz główne sposoby ich osiągania w kontekście występujących uwarunkowań w perspektywie 2020 rokuStrategia Rozwoju Województwa Śląskiego “Śląskie 2020+” – uchwalona

Uzasadnienie i podsumowanie Strategii

Treść Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+” oraz uzasadnieniem wraz z podsumowaniem, zawierające informacje o udziale społeczeństwa w tworzeniu dokumentu, są dostępne na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego www.slaskie.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
Z dokumentami tymi można zapoznać się również w siedzibie

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
w Wydziale Planowania Strategicznego i Przestrzennego,
ul. Ligonia 46, Katowice, w pokoju 482.


Powyższa informacja została zamieszczona na podstawie zapisów art. 43 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 paĽdziernika 2008 r. (Dz. U. 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z póĽn. zm.).
Metryczka informacjiWprowadzenie: 10-04-2012 13:42:09
Ostatnia aktualizacja: Maria Pytel 18-07-2013 12:39:51
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału
[+] Rejestr zmian

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713