Czas wygenerowania treści 2023-03-21 14:45:28

Strona główna / WOJEWÓDZTWO / Programy, plany i strategie Województwa / Strategia dla Rozwoju Polski Południowej
Dokument
Strategia dla Rozwoju Polski Południowej
Przyjęcie dokumentu

W Sali Senatorskiej w Zamku Królewskim na Wawelu w dniu 5 kwietnia 2013 r. odbyła się II wspólna sesja sejmików województw małopolskiego i śląskiego, na której radni obu województw przyjęli deklarację „Strategia dla rozwoju Polski południowej w obszarze województw małopolskiego i śląskiego do roku 2020" (Uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego Nr IV/33/1/2013 z dnia 05.04.2013 r.). Dokument stanowi efekt prac Radnych oraz Zarządów Województw Małopolskiego i Śląskiego wspieranych przez Rady Programową i Naukową oraz partnerów społecznych i gospodarczych. Cały proces został objęty patronatem Ministra Rozwoju Regionalnego. Naczelną zasadą przyświecającą pracom nad Strategią było partnerstwo, rozumiane nie tylko jako ścisła współpraca oraz wzajemna odpowiedzialność obu regionów, ale również mobilizowanie podmiotów reprezentujących różnorodne środowiska oraz instytucje do podejmowania wspólnego wysiłku na rzecz rozwoju makroregionu. Podstawą koncepcji makroregionów i opracowywania dla nich osobnych dokumentów strategicznych jest założenie, iż wyodrębniony geograficznie obszar, ze względu na swoje specyficzne problemy, potencjały i wyzwania, powinien być traktowany w indywidualny sposób, adekwatny do jego uwarunkowań. Celem strategii makroregionalnych jest koordynacja wspólnych przedsięwzięć dotyczących dużego terytorium i ukierunkowanych na wykorzystanie korzyści ze zintegrowanego i wielosektorowego podejścia do wspólnych działań strategicznych. Strategia dla Rozwoju Polski Południowej do roku 2020 identyfikuje możliwości współpracy pomiędzy województwami śląskim i małopolskim oraz wskazuje kierunki, typy projektów i projekty umożliwiające rozwijanie i zacieśnianie tej współpracy.Zakończono konsultacje społeczne
Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu wraz z prognozą

Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą Nr 308/219/IV/2012 z dnia 21.12.2012 roku przyjął sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych Projektu Strategii dla Rozwoju Polski Południowej w obszarze województwa małopolskiego i śląskiego do roku 2020 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Konsultacje społeczne trwały od 22 paĽdziernika do 30 listopada 2012 roku.

Uwagi oraz rekomendacje zgłoszone w trakcie konsultacji społecznych projektu Strategii dla Rozwoju Polski Południowej do roku 2020 oraz Prognozy oddziaływania na środowisko zostaną poddane wnikliwej analizie oraz zostaną wykorzystane w trakcie trwających prac nad ostateczna redakcją dokumentu. Zgłoszone uwagi zostaną uwzględnione zarówno w części diagnostycznej oraz w części dotyczącej zdefiniowanych celów i kierunków działań w zakresie niepowodujących zdecydowanych zmian dotyczących ustaleń Strategii.KONSULTACJE SPOŁECZNE
Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych
projektu Strategii dla Rozwoju Polski Południowej w obszarze województw małopolskiego i śląskiego
do roku 2020 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


Projekt Strategii dla Rozwoju Polski Południowej w obszarze województw małopolskiego i śląskiego do roku 2020
, wyznaczający kluczowe pola współpracy pomiędzy oboma regionami, stanowi efekt pracy różnych środowisk, ekspertów, naukowców oraz przedstawicieli samorządów województw małopolskiego i śląskiego.
Przygotowanie tego dokumentu poprzedziła debata społeczna.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z projektem Strategii wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, zamieszczonymi na stronie internetowej www.slaskie.pl/strategiapolskipoludniowej oraz wyłożonymi do wglądu w Wydziale Planowania Strategicznego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, przy ul. Ligonia 46, pok. 483 w godzinach 7:30-15:30.

Konsultacje społeczne będą trwały od 23.10 do 30.11.2012 r.
Liczymy na Państwa uwagi, postulaty oraz propozycje do projektu Strategii wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, które można zgłaszać poprzez formularz zgłaszania uwag dostępny na wspomnianej stronie internetowej.
Wypełnione formularze prosimy przesyłać:
  • na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
    Wydział Planowania Strategicznego i Przestrzennego
    ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice,

  • faksem na numer: (32) 20 78 486,

  • pocztą elektroniczną na adres: strategia@slaskie.pl

Uwagi można składać również ustnie do protokołu w Wydziale Planowania Strategicznego i Przestrzennego
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46, pok. 483 w godzinach 7:30 - 15:30.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniesionych uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Śląskiego.

Zapraszamy do udziału w konsultacjach.Metryczka informacjiWprowadzenie: 21-06-2011 09:32:51
Ostatnia aktualizacja: 17-06-2014 08:55:40
Odpowiedzialny merytorycznie: Małgorzata Staś
[+] Rejestr zmian

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713