Czas wygenerowania treści 2023-06-08 04:19:34

Strona główna / WOJEWÓDZTWO / Programy, plany i strategie Województwa / Strategia transportu
Dokument
Strategia Rozwoju Systemu Transportu Województwa Śląskiego
Zarząd Województwa Śląskiego informuje, że uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego Nr IV/49/7/2014 z dnia 7 kwietnia 2014 r. przyjęta została Strategia Rozwoju Systemu Transportu Województwa Śląskiego.
Treść Strategii Rozwoju Systemu Transportu Województwa Śląskiego oraz uzasadnienia wraz z podsumowaniem, zawierające informacje o udziale społeczeństwa w tworzeniu dokumentu, są dostępne na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (www.slaskie.pl) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
Powyższa informacja została zamieszczona na podstawie zapisów art. 43 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 paĽdziernika 2008 r. (tekst jednolity Dz.U. 2013 r., poz. 1235 z póĽn. zm.).

Podsumowanie do Strategii Rozwoju Systemu Transportu Województwa Śląskiego

Uzasadnienie do Strategii Rozwoju Systemu Transportu Województwa Śląskiego

Prognoza oddziaływania na środowisko

Sprawozdanie z konsultacji społecznych

Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą Nr 2714/299/IV/2013 z dnia 3 grudnia 2013 roku przyjął sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych wraz z propozycją rozstrzygnięcia nadesłanych uwag dla projektu Strategii Rozwoju Systemu Transportu Województwa Śląskiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.
Ponadto Zarząd podjął decyzję o aktualizacji harmonogramu prac nad Strategią Rozwoju Systemu Transportu Województwa Śląskiego. Zgodnie ze zaktualizowanym harmonogramem dokument zostanie przyjęty przez Sejmik Województwa Śląskiego w pierwszym kwartale 2014 roku.

Sprawozdanie z konsultacji społecznych

Zaktualizowany harmonogram prac nad Strategią
Zarząd Województwa Śląskiego na podstawie art. 14 ust.1 pkt 10, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 596), art. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity Dz.U 2009 Nr 84 poz. 712 z póĽn. zm.) oraz art. 39, art. 46, art. 54 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z póĽniejszymi zm.)
ogłasza
konsultacje projektu Strategii Rozwoju Systemu Transportu Województwa Śląskiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt Strategii, którego przedmiotem jest określenie celów i kierunków rozwoju systemu transportu w województwie śląskim w perspektywie roku 2030 oraz materiały dotyczące jego przygotowania w tym analizy, badania oraz informacje o stanie prac dostępne są na stronie internetowej Województwa Śląskiego www.slaskie.pl /w zakładce plany rozwoju/, na stronie BIP-u Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz na stronie http://rcas.slaskie.pl. Z dokumentami można się również zapoznać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Wydziale Planowania Strategicznego
i Przestrzennego (pokój 479).
Do udziału w procesie konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Systemu Transportu Województwa Śląskiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko zapraszamy wszystkich zainteresowanych, w tym samorządy, partnerów społecznych i gospodarczych oraz osoby prywatne. W toku konsultacji odbędzie się również spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu Strategii w dniu 4 listopada 2013 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach przy ul. Dąbrowskiego 23 o godz. 9:00 (Sala Kolumnowa).
Wszelkie opinie, uwagi i wnioski należy zgłaszać m.in. z wykorzystaniem formularza dostępnego na wyżej wskazanych stronach pisemnie na adres:
Wydział Planowania Strategicznego i Przestrzennego
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

oraz drogą elektroniczną na adres: strategia-transport@slaskie.pl, bądĽ ustnie do protokołu
w pokoju 479 pod ww. adresem.
Opinie, uwagi i wnioski zgłoszone w trakcie konsultacji zostaną rozpatrzone przez Zarząd Województwa Śląskiego.
Konsultacje Projektu Strategii Rozwoju Systemu Transportu Województwa Śląskiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko trwają do 8 listopada 2013 r.
Opinie, uwagi i wnioski przekazane po terminie zakończenia konsultacji nie będą rozpatrywane.


Wszystkie niezbędne dokumenty są dostępne na końcu strony.
Poprzednie etapy prac:Konsultacje społeczne


Zarząd Województwa Śląskiego


obwieszcza


przystąpienie do prac nad „Strategią Rozwoju Systemu Transportu Województwa Śląskiego".


Celem generalnym opracowania Strategii Rozwoju Systemu Transportu Województwa Śląskiego jest stworzenie efektywnego systemu transportu umożliwiającego sprawne przemieszczenie się mieszkańców regionu przy zachowaniu wysokiej jakości usług. Na system transportu należy patrzeć przez pryzmat m.in. komunikacji: autobusowej, tramwajowej, kolejowej, lotniczej.


Na podstawie art. 11 ust.2 pkt 2, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz.U.2001 Nr 142 poz.1590 z póĽn. zm.) Uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego Nr 206/16/IV/2011 z dnia 01.02.2011 roku przyjęto zasady, tryb i harmonogram opracowania Strategii Rozwoju Systemu Transportu Województwa Śląskiego.


Informacje o procesie tworzenia zapisów Strategii, w tym zasady, tryb i harmonogram opracowania dokumentu dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego www.slaskie.pl w zakładce plan rozwoju. Z dokumentami tymi można się zapoznać również w Urzędzie Marszałkowskim w Wydziale Planowania Strategicznego i Przestrzennego (pokój 479) pod poniżej wskazanym adresem.


Wszelkie uwagi do zakresu opracowania „Strategii Rozwoju Systemu Transportu Województwa Śląskiego" oraz propozycje zapisów można zgłaszać (pisemnie, ustnie do protokołu bądĽ drogą elektroniczną) w terminie do 30 czerwca 2011 roku na adres: 


Wydział Planowania Strategicznego i Przestrzennego
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice


bądĽ na adres elektroniczny:


strategia-transport@slaskie.pl
Do udziału w procesie wstępnych konsultacji społecznych „Strategii Rozwoju Systemu Transportu Województwa Śląskiego" zapraszamy wszystkich zainteresowanych, w tym samorządy, partnerów społecznych i gospodarczych oraz osoby prywatne. 


Proces wstępnych konsultacji społecznych prowadzony jest w ramach procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w zakresie udziału społeczeństwa w opracowywaniu aktualizacji dokumentu Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego zgodnie z art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z  dnia 3 paĽdziernika 2008 r.
Strategia Rozwoju Systemu Transportu


Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza, iż przystąpił do pracy nad Strategią Rozwoju Systemu Transportu Województwa Śląskiego.


Na podstawie art. 11 ust.2 pkt 2, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz.U.2001 Nr 142 poz.1590 z póĽn. zm.) Uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego Nr 206/16/IV/2011 z dnia 01.02.2011 roku przyjęto zasady, tryb i harmonogram opracowania Strategii Rozwoju Systemu Transportu Województwa Śląskiego.


Celem generalnym opracowania Strategii Rozwoju Systemu Transportu Województwa Śląskiego jest stworzenie efektywnego systemu transportu umożliwiającego sprawne przemieszczenie się mieszkańców regionu przy zachowaniu wysokiej jakości usług. Na system transportu należy patrzeć przez pryzmat m.in. komunikacji: autobusowej, tramwajowej, kolejowej, lotniczej.


Proces opracowywania Strategii prowadzony będzie w oparciu o zasady:   • partnerstwa, tzn. wprowadzane zapisy będą przedmiotem szerokich konsultacji społecznych z przedstawicielami środowisk samorządowych, branżowych, przewoĽników itp.;

  • wysokiej efektywności zaspokojenia potrzeb społecznych;

  • efektywności inwestycyjnej, tzn. za priorytetowe zadania uznane będą inwestycje o najwyższym stopniu efektywności ekonomicznej w odniesieniu do potrzeb mieszkańców regionu, uwzględniając ograniczoność środków finansowych na realizację inwestycji;

  • montażu finansowego, przygotowaniu projektów i zadań inwestycyjnych uwzględniane będą rozwiązania umożliwiające pozyskanie dodatkowych Ľródeł finansowania, w tym kapitału prywatnego;

  • kompleksowości, tzn. wypracowane rozwiązania powinny zapewnić konkurencyjność całości systemu transportowego województwa śląskiego zarówno w zakresie sieci infrastruktury transportowej jak i organizacji i zarządzania systemem transportu oraz komplementarność poszczególnych gałęzi transportu w celu  zapewnienia najbardziej efektywnego i odpowiadającego potrzebom mieszkańców sposobu przemieszczania.


Dokument będzie miał charakter długookresowy, uwzględniający warunki funkcjonowania i prognozy rozwoju dla różnych gałęzi transportu i komunikacji publicznej do roku 2035-tego. 


Wszelkie uwagi do zakresu opracowania Strategii Rozwoju Systemu Transportu Województwa Śląskiego oraz propozycje zapisów można zgłaszać na adres:


strategia-transport@slaskie.pl
Konsultacje Założeń Strategii Rozwoju Systemu Transportu Województwa Śląskiego

Zarząd Województwa Śląskiego informuje, iż kontynuując prace związane z opracowaniem Strategii Rozwoju Systemu Transportu Województwa Śląskiego, uchwałą Nr 943/140/IV/2012 z dnia 05 kwietnia 2012 roku przyjął Założenia Strategii Rozwoju Systemu Transportu Województwa Śląskiego.

Założenia Strategii Rozwoju Systemu Transportu Województwa Śląskiego, wraz z Diagnozą Systemu Transportu Województwa Śląskiego oraz Analizą zgodności z dokumentami strategicznymi dostępne są w linkach poniżej oraz w Urzędzie Marszałkowskim w Wydziale Planowania Strategicznego i Przestrzennego.

Mając na uwadze szeroki udział społeczny i potrzebę konsultacji wstępnie wypracowanych Założeń ukierunkowujących przyszłe prace, zwracam się z prośbą o uwagi do opracowanego materiału oraz przekazanie ich do dnia 31 maja 2012 roku, w formie elektronicznej lub pisemnej na adres:

Wydział Planowania Strategicznego i Przestrzennego
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice


bądĽ na adres elektroniczny:


strategia-transport@slaskie.pl


Metryczka informacjiWprowadzenie: 25-05-2011 11:10:16
Ostatnia aktualizacja: Arkadiusz Mastalerczuk 12-08-2020 14:20:08
Odpowiedzialny merytorycznie: Małgorzata Staś
[+] Rejestr zmian

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713