Czas wygenerowania treści 2023-04-02 00:46:44

Strona główna / WOJEWÓDZTWO / Programy, plany i strategie Województwa / Program ochrony środowiska przed hałasem
Dokument
Program ochrony środowiska przed hałasem


Katowice, 23 grudnia 2015 r.


Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa śląskiego do roku 2018 dla terenów poza aglomeracjami, położonych wzdłuż odcinków dróg o natężeniu ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie i odcinków linii kolejowych o natężeniu ruchu powyżej 30 000 pociągów rocznie


W dniu 16 listopada 2015 roku, Sejmik Województwa Śląskiego przyjął Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa śląskiego do roku 2018 dla terenów poza aglomeracjami, położonych wzdłuż odcinków dróg o natężeniu ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie i odcinków linii kolejowych o natężeniu ruchu powyżej 30 000 pociągów rocznie. Określa on priorytety działań oraz wskazuje niezbędne zadania dla ograniczenia poziomu hałasu do wartości dopuszczalnych w odniesieniu do dróg i linii kolejowych położonych poza aglomeracjami. W ramach Programu przedstawiono zestaw zalecanych rozwiązań technicznych oraz innych działań sprzyjających osiągnięciu tego celu w największym stopniu.


Ograniczenie poziomu dĽwięku do wartości nieprzekraczających poziomy dopuszczalne w otoczeniu analizowanych odcinków dróg i linii kolejowych jest trudne ze względu na spore natężenie ruchu samochodowego i kolejowego oraz lokalizację tych odcinków w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej. Zadaniem służb ochrony środowiska oraz zarządców sieci drogowej i kolejowej jest podejmowanie wszelkich możliwych działań zmierzających do poprawy klimatu akustycznego w sąsiedztwie tras komunikacyjnych. Konieczne jest także właściwe planowanie przestrzenne uwzględniające zagrożenie hałasem.


Podczas opracowywania Programu przeanalizowano mapy akustyczne oraz zaproponowano działania, których realizacja powinna doprowadzić do poprawy stanu akustycznego przede wszystkim w pobliżu tych odcinków dróg i linii kolejowych, w sąsiedztwie których oddziaływanie hałasu o najwyższym poziomie obejmuje największą liczbę mieszkańców.- Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa śląskiego do roku 2018 dla terenów poza aglomeracjami, położonych wzdłuż odcinków dróg o natężeniu ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie i odcinków linii kolejowych o natężeniu ruchu powyżej 30 000 pociągów rocznieZarząd Województwa Śląskiego przystąpił do opracowania „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Województwa Śląskiego na lata 2009-2013 dla terenów poza aglomeracjami, położonych wzdłuż dróg krajowych, ekspresowych, autostrad i linii kolejowych, na których eksploatacja spowodowała negatywne oddziaływanie akustyczne tj. przekroczone zostały dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku.


Na podstawie art. 119 ust 2a ustawy Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, ze zm.) oraz 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 paĽdziernika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) Zarząd Województwa Śląskiego informuje o przystąpieniu do opracowania „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa śląskiego na lata 2009-2013 dla terenów poza aglomeracjami, położonych wzdłuż dróg krajowych, ekspresowych, autostrad i linii kolejowych (zaliczonych do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach), na których eksploatacja spowodowała negatywne oddziaływanie akustyczne tj. przekroczone zostały dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku, określone wskaĽnikiem hałasu LDWN i LN”, a także o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie utworzenia ww. Programu. 1. Postępowanie, którego przedmiotem jest opracowanie programu ochrony środowiska przed hałasem, prowadzone jest z urzędu, na podstawie art. 119 ust. 1 wyżej powołanej ustawy Prawo ochrony środowiska.

 2. Zgodnie z art. 119 ust. 2 ww. ustawy POŚ, Sejmik Województwa Śląskiego jest organem właściwym do uchwalenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów wymienionych w art. 117 ust. 2 pkt 2 tej ustawy, tj. dla terenów poza aglomeracjami, o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy POŚ. Są to tereny na których eksploatacja obiektu wymienionego w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie dróg, linii kolejowych i lotnisk (Dz. U. z 2007 r. Nr 1, poz. 8), może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach. i dla których jest wymagane sporządzanie map akustycznych, oraz sposobów określania granic terenów objętych tymi mapami.

 3. Przed uchwaleniem programu przeprowadzone jest postępowanie w sprawie opracowania projektu dokumentu pn. „Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa śląskiego na lata 2009-2013 dla terenów poza aglomeracjami, położonych wzdłuż dróg krajowych, ekspresowych, autostrad i linii kolejowych (zaliczonych do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach), na których eksploatacja spowodowała negatywne oddziaływanie akustyczne tj. przekroczone zostały dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku, określone wskaĽnikiem hałasu LDWN i LN”. Zakresem opracowania objęte zostaną następujące odcinki dróg i linii kolejowych:  1. droga krajowa nr 1 na odcinku Częstochowa - Dąbrowa Górnicza (od km 481+700 do km 525+100),

  2. droga krajowa nr 1 na odcinku Tychy - Bielsko-Biała (od km 570+000 do km 598+500),

  3. droga krajowa nr 1 na odcinku Szczepocice - Częstochowa (od km 447+400 do km 466+400),

  4. droga krajowa nr 11 na odcinku Tarnowskie Góry (obwodnica) - skrzyżowanie z DK 78 (od km 572+400 do km 574+000),

  5. droga krajowa nr 44 na odcinku Borowa Wieś - Tychy (od km 16+900 do km 28+000),

  6. droga krajowa nr 78 na odcinku Wodzisław DW 933 - DW 933 (przejście) (od km 16+400 do km 17+300),

  7. droga krajowa nr 81 na odcinku Mikołów (przejście) - Żory (od km 8+700 do km 29+400),

  8. droga krajowa nr 81 na odcinku Żory - Pawłowice (od km 35+800 do km 41+700),

  9. droga krajowa nr 86 na odcinku Wojkowice - Sosnowiec (od km 0+800 do km 14+900),

  10. droga krajowa nr 94 na odcinku Sławków (przejście) (od km 280+700 do km 285+500),

  11. droga krajowa nr 94 na odcinku CzeladĽ - Będzin (od km 334+500 do km 338+700),

  12. autostrada A4 na odcinku od granicy województwa do Węzła Chorzów (od km 278+500 do km 328+700),

  13. droga ekspresowa S1 na odcinku Dąbrowa Górnicza - Kosztowy (od km 529+700 do km 549+000),

  14. droga ekspresowa S1 na odcinku Świętoszówka - Pogórze (Grodziec - Obwodnica) (od km 611+500 do km 616+700),

  15. droga krajowa nr 86 na odcinku Sosnowiec - Katowice (od km 338+700 do km 347+700)

  16. autostrada A4 Katowice – Kraków na odcinku od km 344+460 do km 365+500,

  17. linia kolejowa Nr 001 od km 274,227 do km 280,684 (Zawiercie - Łazy).
 4. Zgodnie z art. 118a ust. 1 POŚ podstawowe Ľródło danych wykorzystywanych m.in. dla celów tworzenia i aktualizacji programów ochrony środowiska przed hałasem stanowią mapy akustyczne, opracowane na kopiach map wchodzących w skład państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

  Z mapami akustycznymi dla odcinków dróg o natężeniu ruchu powyżej 6 mln pojazdów w ciągu roku można zapoznać się w wersji elektronicznej na stronach internetowych prowadzonych przez właściwych zarządców dróg, tj.:
  www.pma.oos.pl – dla odcinków dróg (wymienionych pkt. 3 lit.a-o) zarządzanych przez GDDKiA,

  www.autostrada-a4.com.pl/mapyAkustyczne/malopolska - dla płatnego odcinka autostrady A4 (wymienionego w pkt. 3 lit.p), zarządzanego przez Stalexport Autostrada Małopolska S.A.

  Z mapami akustycznymi dla odcinka linii kolejowej o natężeniu ruchu powyżej 60 000 pociągów rocznie (wymienionego w pkt. 3 lit.q) można zapoznać się w wersji elektronicznej oraz w wersji drukowanej w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach przy ul. Wita Stwosza 7, p. 309.


 5. Uwagi i wnioski można składać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 40-037 Katowice, ul. Juliusza Ligonia 46 - Wydział Ochrony Środowiska, lub elektronicznie na adres e-mail: projekt-posph@silesia-region.pl, i tak:

  • uwagi i wnioski ogólne do założeń do projektu Programu ochrony środowiska przez hałasem złożone w etapie I realizacji zadania - do 08 stycznia 2010 r., zostaną przeanalizowane podczas przygotowywania I wersji projektu Programu;  • uwagi i wnioski do wykonanej i upublicznionej I wersji projektu dokumentu złożone w etapie II - do 05 marca 2010 r., zostaną przeanalizowane w tym etapie w celu opracowania poprawionej II wersji projektu Programu.


Pełna analiza uwag i wniosków zostanie zamieszczona w internecie w wyżej określonych terminach.
Katowice 18 lutego 2010 r.

Zarząd Województwa Śląskiego informuje o skierowaniu do konsultacji społecznych projektu „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa śląskiego na lata 2009-2013 dla terenów poza aglomeracjami, położonych wzdłuż dróg krajowych, ekspresowych, autostrad i linii kolejowych (zaliczonych do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach), na których eksploatacja spowodowała negatywne oddziaływanie akustyczne tj. przekroczone zostały dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku, określone wskaĽnikiem hałasu LDWN i LN”.


Postępowanie, którego przedmiotem jest opracowanie programu ochrony środowiska przed hałasem, prowadzone jest z urzędu. Organem właściwym do uchwalenia ww. programu dla terenów poza aglomeracjami w województwie śląskim jest Sejmik Województwa Śląskiego. Program obejmuje tereny na których eksploatacja dróg krajowych, ekspresowych, autostrad linii kolejowych może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach dla których wymagane jest sporządzanie map akustycznych.


Poniżej zamieszczone dokumenty w wersji elektronicznej dostępne są również w wersji drukowanej w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska, który mieści się w Katowicach przy ul. Wita Stwosza 7 (p. 309 i p.111), w godzinach pracy urzędu.


Uwagi i wnioski do programu można składać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 40-037 Katowice, ul. Juliusza Ligonia 46 - Wydział Ochrony Środowiska, lub elektronicznie na adres e-mail: projekt-posph@silesia-region.pl, w terminie 21 dni od dnia wywieszenia programu na stronach BIP Urzędu Marszałkowskiego.


Uwagi i wnioski do projektu dokumentu złożone w aktualnie trwającym II etapie realizacji zadania, zostaną przeanalizowane w tym etapie, rozpatrzone przez Zarząd Województwa Śląskiego i zamieszczone w ostatecznej wersji projektu Programu uchwalonym przez Sejmik Województwa Śląskiego.


Ponadto informuje się, że w ramach konsultacji społecznych projekt przedmiotowego Programu zostanie zaprezentowany publicznie. Terminy spotkań konsultacyjnych zostaną ogłoszone po uzgodnieniu z wykonawcą opracowania.


Proces konsultacji społecznych prowadzony jest na podstawie art. 119 ust 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 paĽdziernika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.).


Konsultacje społeczne do programu ochrony środowiska przed hałasem dla woj. śląskiego odbędą się w dniach: • 8 marca 2010 o godz. 13:00 w Siewierzu w sali konferencyjnej hotelu "Prestige" mieszczącego się przy ul. 11 Listopada 17 - dla gmin: Kamienica Polska, Koziegłowy, Kruszyna, Siewierz, Mykanów, Poczesna, Psary, Rędziny, Będzin, CzeladĽ, Dąbrowa Górnicza, Łazy, Siemianowice Śląskie, Sławków, Tarnowskie Góry, Zawiercie,

 • 9 marca 2010 o godz. 13:00 w Pszczynie w sali konferencyjnej hotelu "Imperium" mieszczącego się przy ul. Bielskiej 54 - dla gmin: Czechowice-Dziedzice, Goczałkowice Zdrój, Jasienica, Kobiór, Pawłowice, Bielsko-Biała, Pszczyna, Skoczów, Tychy, Wodzisław Śląski, Żory,

 • 10 marca 2010 o godz. 13:00 w Katowicach w sali konferencyjnej kompleksu biurowego "Opolska 22" mieszczącego się przy ul. Opolskiej 22 - dla gmin: Gierałtowice, Pilchowice, Rudziniec, Chorzów, Gliwice, Imielin, Jaworzno, Katowice, Łaziska Górne, Mikołów, Mysłowice, Orzesze, Ruda Śląska, Sosnowiec, Sośnicowice, Zabrze.12 maja 2010 r.

Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza, że na posiedzeniu Sejmiku Województwa Śląskiego w dniu 12 maja 2010r. uchwalony został Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa śląskiego do roku 2013 dla terenów poza aglomeracjami, położonych wzdłuż dróg krajowych, ekspresowych, autostrad i linii kolejowychDokument ten tworzony był na podstawie art. 119 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy oraz poddany konsultacjom społecznym prowadzonym od 9 grudnia 2009 r. do połowy marca 2010 r. na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Informacje o procesie tworzenia Programu oraz końcowa wersja dokumentu wraz z jego prezentacją są dostępne na stronie internetowej Województwa Śląskiego oraz na stronach BIP. Z dokumentami tymi można się zapoznać również w Urzędzie Marszałkowskim w Wydziale Ochrony Środowiska, który mieści się w Katowicach przy ul. Wita Stwosza 7 (p. 309 i p.111), w godzinach pracy Urzędu.


Wersja ta uwzględnia przeprowadzoną analizę uwag i wniosków, złożonych do projektu dokumentu w zarówno w I jak i II etapie realizacji zadania. Analiza stanowi integralną część opracowania.


Wykonawcą opracowania jest „EKKOM" Sp. z o.o. z Krakowa - firma wyłoniona w drodze przetargu zorganizowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego w 2009 roku. Dokument wykonany został za kwotę 286 700 zł brutto. Należy tu podkreślić, iż starania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego doprowadziły do uzyskania 80% dotacji na wykonanie tego opracowania z WFOŚiGW a pozostałych środków - z budżetu państwa, jako że wymienione wyżej zadanie, jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej.W ramach opracowywania dokumentu „Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa śląskiego do roku 2013 dla terenów poza aglomeracjami, położonych wzdłuż dróg krajowych, ekspresowych, autostrad i linii kolejowych..." zorganizowano cztery spotkania informacyjne, które odbyły się: 9 grudnia 2009 r. w Katowicach, 8 marca 2010 r. w Siewierzu, 9 marca 2010 r. w Pszczynie i 10 marca 2010 r. ponownie w Katowicach. Na spotkania zaproszeni zostali przedstawiciele Urzędów Gmin, w granicach których zlokalizowane są drogi i linie kolejowe, dla których wykonywany jest Program ochrony środowiska przed hałasem oraz mieszkańcy tych terenów. Na spotkaniach przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz wykonawcy opracowania przedstawiali ogólne założenia, problemy oraz propozycje działań naprawczych, jakie będą proponowane w ramach Programu ochrony środowiska przed hałasem. Następnie odbywała się dyskusja.


Zarówno w trakcie spotkań jak i podczas całego okresu konsultacji społecznych można było składać pisemne uwagi lub wnioski do wykonywanego opracowania.
Podstawą uchwalonego 12 maja bieżącego roku programu są mapy akustyczne wykonane w 2007 r. przez zrządzających drogami i liniami kolejowymi a więc Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, Stalexport Autostrada Małopolska S.A. oraz PKP PLK S.A., dla odcinków dróg i linii kolejowych wymienionych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 14 grudnia 2006 r. w sprawie dróg, linii klejowych i lotnisk, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach...


Należy podkreślić, iż uchwalony Program jest dokumentem planistycznym i ma na celu przede wszystkim określenie priorytetów działań w obrębie poszczególnych odcinków dróg i linii kolejowych oraz wskazanie niezbędnych zadań dla ograniczenia poziomu hałasu do wartości dopuszczalnych.


W utworzonym programie analizie poddano wszystkie odcinki dróg dla których zarządzający wykonali mapy akustyczne zgodnie z ww. rozporządzeniem. Zaproponowano działania, których celem jest spowodowanie poprawy klimatu akustycznego w tych miejscach, gdzie przekroczenia dopuszczalnych wartości hałasu w środowisku są w chwili obecnej największe oraz tam gdzie na oddziaływanie hałasu narażona jest największa liczba osób. W celu wyselekcjonowania takich obszarów posłużono się wskaĽnikiem M, którego wielkość uzależniona jest od dwóch wyżej wymienionych parametrów (określonym w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 paĽdziernika 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać program ochrony środowiska przed hałasem). Zgodnie z powyższym rozporządzeniem zarządzający drogami będą zobowiązani w pierwszej kolejności wykonać działania mające na celu redukcję poziomu dĽwięku na obszarach, dla których wskaĽnik M posiada najwyższą wartość.


W ramach opracowania wskazywano zatem jedynie miejsca gdzie sytuacja przedstawia się najgorzej i należy jak najszybciej zastosować zabezpieczenia (w tym ekrany przeciwdĽwiękowe) bez szczegółowego określenia ich parametrów akustycznych (długość, wysokość, rodzaj wypełnienia) oraz wizualnych a także ich szczegółowej lokalizacji. Ustalenie parametrów zabezpieczeń nastąpi w projektach opracowanych odrębnie dla każdego odcinka drogi przez zarządzającego. W związku z powyższym szczegółowe pytania w tym zakresie będzie można kierować na etapie tworzenia poszczególnych projektów zabezpieczeń do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad


Program ochrony środowiska przed hałasem (pdf)
Katowice, 29 stycznia 2015 r.


W dniu 2 grudnia 2014 roku zawarta została umowa z firmą EKKOM Sp. z o.o. w Krakowie, na wykonanie „Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa śląskiego do roku 2018 dla terenów poza aglomeracjami, położonych wzdłuż odcinków dróg o natężeniu ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie i odcinków linii kolejowych o natężeniu ruchu powyżej 30 000 pociągów rocznie.”
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik


Metryczka informacjiWprowadzenie: 15-12-2009 11:53:20
Ostatnia aktualizacja: 29-12-2015 11:57:50
Odpowiedzialny merytorycznie: Łukasz Tekeli
[+] Rejestr zmian

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713