Czas wygenerowania treści 2023-03-21 15:24:51

Strona główna / WOJEWÓDZTWO / Programy, plany i strategie Województwa / Strategia Ochrony Przyrody
Dokument


Strategia Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego
Przyjęcie dokumentu
Sejmik Województwa Śląskiego uchwalił Strategię Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego do roku 2030 uchwałą Nr IV/28/2/2012 z dnia 12 listopada 2012 roku.

Dokument ten jest pierwszą w Polsce strategią regionalną, opracowaną zgodnie z zapisami Krajowej Strategii Ochrony i Zrównoważonego Użytkowania Różnorodności Biologicznej. Strategia Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego do roku 2030 wynika bezpośrednio ze Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020” i stanowi jej specjalistyczne rozwinięcie w dziedzinie ochrony przyrody i krajobrazu.

Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą Nr 3277/206/IV/2012 z dnia 22.11.2012 roku przyjął uzasadnienie do Strategii Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego do roku 2030.Na podstawie art. 11 ust.2 pkt 5, art. 14 ust.1 pkt 8, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz.U.2001 Nr 142 poz.1590 z póĽn.zm.) Uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego Nr 1967/290/III/2009 z dnia 30 lipca 2009 roku przystąpiono do opracowania Strategii Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego.

Zarząd Województwa Śląskiego określając zasady, tryb i harmonogram prac nad Strategią Ochrony Przyrody przyjął, że dokument będzie obejmował czasookres 2011-2030.

 • Uchwała Nr 2287/302/III/2009 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 08.09.2009 roku w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu prac nad Strategią Ochrony Przyrody na lata 2011-2030,
  • Załącznik nr 1, Zasady i tryb opracowania Strategii Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego na lata 2011-2030,
  • Załącznik nr 2, Harmonogram prac nad Strategią Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego na lata 2011-2030.
 • Uchwała Nr 2288/302/III/2009 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 08.09.2009 roku w sprawie powołania Konsultanta ds. Strategii Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego na lata 2011-2030,
 • Uchwała Nr 2289/302/III/2009 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 08.09.2009 roku w sprawie powołania Komitetu Sterującego ds. Strategii Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego na lata 2011-2030,
 • Uchwała Nr 2290/302/III/2009 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 08.09.2009 roku w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. Strategii Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego na lata 2011-2030.

Zarząd Województwa Śląskiego przyjął uchwałę Nr 2817/421/III/2010 z dnia 26.10.2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 2287/302/III/2009 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 8 września 2009 roku w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu prac nad Strategią Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego na lata 2011-2030.

Zarząd Województwa Śląskiego przyjął uchwałę uchwałę Nr 972/41/IV/2011 z dnia 19 kwietnia 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 2817/421/III/2010 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 26 paĽdziernika 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 2287/302/III/2009 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 8 września 2009 roku w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu prac nad Strategią Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego na lata 2011-2030.

Zarząd Województwa Śląskiego przyjął uchwałę Nr 613/30/IV/2011 z dnia 15.03.2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 2289/302/III/2009 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 8 września 2009 roku w dotyczącej powołania Komitetu Sterującego ds. Strategii Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego na lata 2011-2030.

Zarząd Województwa Śląskiego przyjął uchwałę Nr 802/37/IV/2011 z dnia 5.04.2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 2290/302/III/2009 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 8 września 2009 roku dotyczącej powołania Zespołu Zadaniowego ds. Strategii Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego na lata 2011-2030.

Zarząd Województwa Śląskiego przyjął uchwałę Nr 2349/76/IV/2011 z dnia 6 września 2011 roku w sprawie zmiany brzmienia tytułu dokumentu Strategii Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego na lata 2011-2030 oraz harmonogramu prac.

Zarząd Województwa Śląskiego przyjął uchwałę Nr 2350/76/IV/2011 z dnia 6 września 2011 roku w sprawie przyjęcia Projektu Strategii Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego do roku 2030.

Zarząd Województwa Śląskiego przyjął uchwałę Nr 132/114/IV/2012 z dnia 17.01.2012 roku w sprawie zmiany uchwały Zarządu Województwa Śląskiego Nr 2349/76/IV/2011 z dnia 6.09.2011 roku w sprawie zmiany brzmienia tytułu dokumentu Strategii Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego na lata 2011-2030 oraz harmonogramu prac.

Z powyższymi dokumentami można się zapoznać również w Urzędzie Marszałkowskim w Wydziale Planowania Strategicznego i Przestrzennego.

W okresie od 15 paĽdziernika 2009 do 30 listopada 2009 odbyły się wstępne konsultacje odnośnie zakresu planowanej Strategii Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego na lata 2011-2030.

Wszelkie uwagi, opinie i wnioski do Strategii można było zgłaszać pisemnie, ustnie bądĽ drogą elektroniczną pod adresem:

Wydział Planowania Strategicznego i Przestrzennego
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

przyroda@slaskie.pl
Założenia programowe
Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą Nr 154/15/IV/2011 z dnia 27 stycznia 2011 roku przyjął Założenia Programowe Strategii Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego na lata 2011-2030 (załącznik nr 3).

Przygotowane opracowanie powstało m.in. w oparciu o materiały i informacje uzyskane w wyniku zorganizowania i przeprowadzenia:

 • prac analitycznych i studialnych,
 • prac Zespołu Zadaniowego ds. Strategii Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego na lata 2011-2030,
 • warsztatów z udziałem ekspertów poświęconych analizie mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń środowiska przyrodniczego w województwie śląskim (analiza SWOT) oraz wypracowaniu celów strategicznych i kierunków działań.
Założenia stanowią podstawę do dalszych prac ukierunkowanych na przygotowanie projektu Strategii Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego na lata 2011-2030.

Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące Założeń Programowych Strategii Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego na lata 2011-2030, można zgłaszać pisemnie, ustnie, bądĽ drogą elektroniczną do 15 marca 2011 roku pod adresem:

Wydział Planowania Strategicznego i Przestrzennego
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

przyroda@slaskie.pl


Z dokumentem można zapoznać się również osobiście w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Wydziale Planowania Strategicznego i Przestrzennego w budynku przy ul. Ligonia 46 w Katowicach, w pokoju 483 oraz na stronie internetowej Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska www.cdpgs.katowice.pl
Konsultacje społeczne projektu

Zarząd Województwa Śląskiego zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity Dz. U 2009 Nr 84 poz. 712 z póĽn. zm.), art. 39 ustawy z dnia 3 paĽdziernika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2008 Nr 199 poz.1227 z póĽn. zm.), przygotował i kieruje do konsultacji społecznej Projekt Strategii Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego do roku 2030.
Treść dokumentu oraz wszelkie informacje o trybie opracowania Strategii i harmonogramie prac są dostępne na stronie internetowej Województwa Śląskiego. Z Projektem Strategii i z ww. dokumentami można się zapoznać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Wydziale Planowania Strategicznego i Przestrzennego pod poniżej wskazanym adresem.

Wszelkie uwagi, opinie i wnioski do Projektu Strategii można zgłaszać pisemnie, ustnie do protokołu bądĽ drogą elektroniczną do 15 paĽdziernika 2011 r. pod adresem:

Wydział Planowania Strategicznego i Przestrzennego
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
przyroda@slaskie.pl

Do udziału w procesie konsultacji społecznych Projektu Strategii Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego do roku 2030 zapraszamy wszystkich zainteresowanych, w tym m.in.: samorządy, partnerów społeczno-gospodarczych, instytucje branżowe oraz osoby prywatne.
Zgłoszone uwagi, opinie i wnioski zostaną rozpatrzone przez Zarząd Województwa Śląskiego.

Sprawozdanie z konsultacji społecznych projektu

Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą Nr 3077/96/IV/2011 z dnia 10.11.2011 roku przyjął sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych wraz z propozycją rozstrzygnięcia nadesłanych uwag dla Projektu Strategii Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego do roku 2030.


Metryczka informacjiWprowadzenie: Tomasz Żak 15-10-2009 13:40:39
Ostatnia aktualizacja: 08-07-2014 13:08:25
Odpowiedzialny merytorycznie: Małgorzata Staś
[+] Rejestr zmian

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713