Czas wygenerowania treści 2023-03-21 16:01:48

Strona główna / WOJEWÓDZTWO / Programy, plany i strategie Województwa / Strategia rozwoju / Aktualizacja Strategii 2008/2009
Dokument
Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2020

Sejmik Województwa Śląskiego uchwałą III/47/1/2010 na posiedzeniu w dniu 17 lutego 2010 roku przyjął Strategię Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020”, stanowiącą aktualizację Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2020 przyjętej przez Sejmik Województwa Śląskiego 4 lipca 2005 roku.
Z dokumentem wraz z uzasadnieniem i podsumowaniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu dotyczącym strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz sposobie rozpatrzenia i zakresie uwzględnienia uwag i wniosków zgłoszonych w związku z udziałem społeczeństwa, można zapoznać się na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz w BIP`ie, jak również w Wydziale Planowania Strategicznego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46 w Katowicach.

Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą Nr 222/135/III/2008 z dnia 12.02.2008 r. przystąpił do prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2020. Zgodnie z ustawą o samorządzie województwa Sejmik Województwa uchwałą Nr III/21/9/2008 z dnia 20 lutego 2008 roku określił zasady, tryb i harmonogram opracowania strategii rozwoju województwa, które zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa nr 51 z dnia 20 marca 2008 r. (poz. 1124).

Uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego Nr III/41/3/2009 z dnia 26 sierpnia 2009 roku dokonano zmiany harmonogramu aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000 – 2020.
Zmiana harmonogramu wynika z konieczności zapewnienia zgodności Strategii Rozwoju Województwa z dokumentami krajowymi (w myśl zapisów ustawy o samorządzie województwa), w tym z opracowywaną obecnie przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego.

Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2020 w głównej mierze ma na celu dostosowanie zapisów obecnie obowiązującego dokumentu do zmiany uregulowań wynikających z ustawy o samorządzie województwa w związku z uchwaleniem ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, zmieniających się warunków prowadzenia polityki rozwoju na terenie województwa śląskiego. Ponadto należy dokonać weryfikacji Strategii z zapisami głównych dokumentów strategicznych kraju wyznaczających zakres i ramy polityki regionalnej. Potrzeba zmian i uzupełnień w realizowanym obecnie dokumencie wynika także z faktu pojawienia się zupełnie nowych wyzwań rozwojowych, nie zidentyfikowanych w momencie opracowania obowiązującej Strategii Rozwoju, a zdiagnozowanych w innych regionalnych oraz rządowych dokumentach planistycznych.

W art. 11 ust. 1b ustawy o samorządzie województwa wskazuje się na konieczność wydzielenia w dokumencie okresu niewykraczającego poza okres objęty aktualnie obowiązującą Strategią Rozwoju Kraju opracowaną na lata 2007-2015. W związku z tym, że horyzont czasowy Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego został określony na rok 2020, istnieje potrzeba wprowadzenia zapisów, które w jasny sposób określają cele i działania możliwe do osiągnięcia i realizacji do 2015 r.

Na obecnym etapie prac zakłada się, iż podstawy Strategii wyrażone w wizji rozwoju powinny być kontynuowane w zakresie dotychczas określonym w aktualnym dokumencie Strategii. Zmiany powinny, więc dotyczyć głównie zidentyfikowania listy celów strategicznych oraz kierunków działań.

Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego będzie realizowana w oparciu o szeroki udział społeczny. Zarząd Województwa pragnie zaangażować w ten proces wszystkie środowiska i grupy społeczne zainteresowane rozwojem regionu, zapewniając, że wszystkie zgłaszane propozycje i sugestie dotyczące zmian aktualizowanego dokumentu będą poddane szczegółowej analizie.


Projekt Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego - Śląskie 2020

Realizując przyjęty harmonogram prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego Zarząd Województwa Uchwałą Nr 3281/331/III/2009 przyjął 10 grudnia 2009 roku projekt Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego "Śląskie 2020", który uwzględnia wynik konsultacji społecznych oraz zapisy projektowanej Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego (wg projektu przekazanego do konsultacji społecznych we wrześniu 2009 roku).

Projekt Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego "Śląskie 2020" przekazano Radnym Sejmiku Województwa Śląskiego do zaopiniowania, następnie będzie on przedmiotem dyskusji na Sesji Sejmiku Województwa Śląskiego.

Projekt Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego "Śląskie 2020" [10092kB]
Prognoza oddziaływania na środowisko [2537kB]
Załączniki do Prognozy oddziaływania na środowisko [3767kB]
Sprawozdanie z konsultacji społecznych - tabela [1541kB]


Konsultacje i udział społeczeństwa w opracowywaniu dokumentu

W okresie od kwietnia do końca czerwca 2009 roku przeprowadzone zostały konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020” wraz z przygotowaną do projektu Prognozą oddziaływania na środowisko. Prowadzone one były w oparciu o art.6 ust.4 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r. (tekst jednolity Dz. U. 2006 Nr 227 poz. 1658 z póĽn. zm.) oraz art.42, i art.55 ust.1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U 2008 Nr 199 poz. 1227).

W ramach konsultacji można było zgłaszać opinie i uwagi do projektu Strategii. Uwagi mógł zgłosić każdy, w tym jednostki samorządu terytorialnego, partnerzy społeczno-gospodarczy oraz osoby prywatne.

Ponadto w dniu 8 czerwca 2009 roku w Sali Sejmu Śląskiego w Katowicach zorganizowano konferencję "II Regionalne Forum Rozwoju Województwa Śląskiego". W trakcie spotkania zaprezentowano projekt Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego "Śląskie 2020" wraz z opracowaną do niej Prognozą oddziaływania na środowisko. Zaproszeni prelegenci przedstawili również koncepcję krajowej polityki regionalnej oraz wskazali na czynniki rozwoju województwa śląskiego.

Celem konferencji było podjęcie szerokiej dyskusji publicznej na temat kierunków rozwoju województwa wskazanych w projekcie Strategii Rozwoju Województwa w kontekście procesów zachodzących w polityce regionalnej kraju i Unii Europejskiej oraz trendów pojawiających się w globalnej gospodarce.

Poniżej zamieszczono sprawozdanie zawierające informację o przebiegu konsultacji wraz z wykazem zgłoszonych uwag i wniosków oraz materiał z II Forum.Konsultacje społeczne - sprawozdanie

Konsultacje społeczne - sprawozdanie - załączniki

Projekt strategii wraz z prognozą będące przedmiotem konsultacji:

Projekt Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego "Śląskie 2020"

Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego "Śląskie 2020"

Prognoza oddziaływania na środowisko – załączniki

Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2020 - stan prac (kwiecień 2009)


Konferencja "II Regionalne Forum Rozwoju Województwa Śląskiego"
8 czerwca 2009 roku

Sala Sejmu Śląskiego, Gmach Sejmu Śląskiego, Katowice

Program forum

Relacja z forum

Materiały pokonferencyjne - prezentacje:

Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa - dr Bogumił Szczupak
Prognoza oddziaływania na środowisko do SRWS - dr Jerzy Parusel
Koncepcja nowej polityki regionalnej - dr Piotr Żuber
Lotnisko i strefa około lotniskowa jako kluczowy element infrastruktury transportowej - dr inż. arch. Stanisław Gawlas
Układ drogowy województwa śląskiego - mgr inż. Piotr Trybuś - PPU INKOM S.C.
Nowa gospodarka - istota i implikacje dla rozwoju województwa śląskiego - dr Rafał Żelazny
Kultura jako czynnik rozwoju województwa - prof Eugeniusz Knapik


Konferencja "Regionalne Forum Rozwoju Województwa Śląskiego" - 27 czerwca 2008


Zasady i tryb opracowania aktualizacji
Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2020

1. Zasady ogólne.

Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2020 ma na celu dostosowanie zapisów obecnie obowiązującego dokumentu do zmiany uregulowań wynikających z ustawy o samorządzie województwa w związku z uchwaleniem ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, zmieniających się warunków prowadzenia polityki rozwoju na terenie województwa śląskiego oraz zweryfikowanie jego zgodności z zapisami głównych dokumentów strategicznych kraju wyznaczających zakres i ramy polityki regionalnej.

Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2020 realizowana będzie w zgodności z przyjętą Strategią Rozwoju Kraju na lata 2007-2015, Narodowymi Strategicznymi Ramami Odniesienia 2007-2013 wspierającymi wzrost gospodarczy i zatrudnienie (Narodowa Strategia Spójności), z zapisami strategii sektorowych, wstępnego projektu Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2008-2033, Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego, dokumentami strategicznymi przyjętymi przez Sejmik Województwa Śląskiego opracowanymi w okresie 2005-2007, a także dokumentami programowymi inicjowanymi przez Radę Europejską, takimi jak odnowiona Strategia Lizbońska, Strategia Goeteborska.

W procesie aktualizacji Strategii Rozwoju należy zachować dotychczasową zgodność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 z zapisami Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2020.

Proces aktualizacji Strategii Rozwoju prowadzony będzie, tak jak dotychczas, w oparciu o zasadę partnerstwa, tzn. wprowadzane zmiany będą przedmiotem szerokich konsultacji społecznych z przedstawicielami środowisk samorządowych, gospodarczych, naukowych, zawodowych, organizacji pozarządowych, itp.

Zaktualizowana Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego będzie nadal miała charakter długookresowy i horyzontalny, co spowoduje efekt synergii działań przez przełamywanie podziałów sektorowych. W ramach procesu aktualizacji wyodrębniony zostanie jednak okres planistyczny do roku 2015 (co wypełni zalecenie ustawowe zgodnie z art. 11 ust 1b. ustawy o samorządzie województwa).

2. Zadania organów Samorządu Województwa Śląskiego w pracach nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2020.

Sejmik Województwa Śląskiego:

 • uchwala tryb i harmonogram aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2020,
 • opiniuje poprzez swoje Komisje, w szczególności Komisję Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego, przedłożony projekt zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego.
 • uchwala zaktualizowaną wersję Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego.

Zarząd Województwa Śląskiego:

 • opracowuje wstępną wersję zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego,
 • informuje Sejmik Województwa Śląskiego o postępach w pracach nad aktualizacją Strategii,
 • przedstawia Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego wstępną wersję zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego,
 • przygotowuje projekt zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego,
 • konsultuje opracowany projekt Strategii z partnerami określonymi w art. 12 ustawy o samorządzie województwa oraz w art. 6 i 7 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,
 • przygotowuje prognozę oddziaływania na środowisko zaktualizowanego projektu Strategii,
 • przedkłada Sejmikowi Województwa Śląskiego do zatwierdzenia projekt zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego.

3. Zadania Zespołów powołanych do prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2020.

Zarząd Województwa powoła Komitet Sterujący ds. aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2020, którego zadaniem będzie:

 • nakreślenie głównych kierunków prac nad aktualizacją Strategii,
 • opiniowanie wstępnej wersji i projektu Strategii Rozwoju Województwa,
 • czuwanie nad realizacją przyjętego harmonogramu prac.

Zarząd Województwa powoła Moderatora procesu aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2020, który m.in.:

 • prowadzi konsultacje metodologiczne procesu aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2020,
 • prowadzi warsztaty w ramach procesu aktualizacji,
 • uczestniczy w konsultacjach społecznych projektu dokumentu Strategii Rozwoju,
 • opiniuje zapisy Strategii.

Ponadto w pracach uczestniczyć będą powołane przez Zarząd Województwa:

Zespół ds. Wdrażania i Monitoringu Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2020, który m.in.:

 • przekazuje do Zespołu Redakcji i Syntezy dane, informacje oraz materiały niezbędne do opracowania zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego,
 • przedstawia Zespołowi Redakcji i Syntezy dokumenty programowe o znaczeniu regionalnym,
 • wypracowuje wizję oraz cele zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego,
 • weryfikuje system wdrażania i monitoringu oraz kategorie wskaĽników Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2020,
 • przedstawia opinię dot. projektu zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego.

Zespół Redakcji i Syntezy ds. aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2020, który m.in.:

 • zbiera dane oraz informacje niezbędne do opracowania zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego,
 • analizuje dane statystyczne oraz weryfikuje dokumenty i materiały dostarczone przez Zespół ds. Wdrażania i Monitoringu pod kątem spójności i znaczenia dla rozwoju regionu,
 • dokonuje weryfikacji Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000 - 2020 na tle krajowych, europejskich i regionalnych dokumentów strategicznych,
 • dokonuje weryfikacji wizji, celów i priorytetów Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000 - 2020,
 • dokonuje weryfikacji systemów wdrażania i monitoringu oraz kategorii wskaĽników pod kątem zgodności ze strategicznymi dokumentami programowymi na poziomie narodowym,
 • redaguje wstępną wersję i projekt zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego.

4. Tryb i zasady współpracy w ramach procesu aktualizacji.

Zgodnie z art. 12 ustawy o samorządzie województwa przy formułowaniu strategii rozwoju województwa i realizacji polityki jego rozwoju, samorząd województwa współpracuje w szczególności z:

 • jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego z obszaru województwa oraz z samorządem gospodarczym i zawodowym,
 • administracją rządową, szczególnie z wojewodą,
 • innymi województwami,
 • organizacjami pozarządowymi,
 • szkołami wyższymi i jednostkami naukowo-badawczymi.

Planowana współpraca będzie prowadzona poprzez organizację warsztatów, spotkań roboczych, konferencji prowadzonych w ramach konsultacji społecznych, umieszczanie informacji oraz projektów zaktualizowanej Strategii na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego.

Ponadto będą prowadzone konsultacje z podmiotami wymienionymi w art. 6 i 7 ustawy o zasadach prowadzenia polityk rozwoju.

5. Etapy opracowania aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2020.

 • Etap pierwszy polega na przeprowadzeniu konsultacji i analiz w celu określenia zakresu aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2020.
 • Etap drugi polega na:
  • przeprowadzeniu diagnozy sytuacji społecznej i gospodarczej województwa śląskiego w oparciu o zaktualizowane dane statystyczne wynikające ze zmienionej sytuacji rozwojowej województwa,
  • weryfikacji aktualności zapisów analizy SWOT, uwzględniającej nowe tendencje, szanse i wyzwania rozwojowe.
 • Etap trzeci polega na:
  • zweryfikowaniu wizji rozwoju, priorytetów oraz aktualnych celów strategicznych i kierunków działań uwzględniając m.in.: zapisy Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007-2015, ustalenia prowadzonej aktualizacji Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego oraz dokumentów programowych Unii Europejskiej, w tym przede wszystkim celów odnowionej Strategii Lizbońskiej i Goeteborskiej,
  • sporządzeniu listy projektów infrastrukturalnych o szczególnym znaczeniu dla osiągnięcia celów strategicznych województwa wraz z prognozą środków publicznych służących realizacji projektów.
 • Etap czwarty polega na weryfikacji systemu wdrażania i monitoringu Strategii.

Harmonogram prac nad aktualizacją
Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000 - 2020.

Lp.
Wyszczególnienie zadań
Podmiot realizujący
Termin
1. Opracowanie i przyjęcie trybu i harmonogramu prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2020
Zarząd Województwa
/Sejmik Województwa (uchwała)
luty-marzec 2008
2. Konsultacje i analizy odnośnie zakresu planowanej aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2020
Zarząd Województwa
marzec-kwiecień 2008
3. Opracowanie wstępnej wersji zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa
Zarząd Województwa
maj-lipiec 2008
4. Opiniowanie wstępnej wersji zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa
Komisja Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego
lipiec-sierpień 2008
5. Konsultacje społeczne wstępnej wersji zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa
Zarząd Województwa
wrzesień 2008
6. Prace analityczne, opracowanie ekspertyz i studiów
Zarząd Województwa
paĽdziernik 2008 - luty 2009
7. Opracowanie projektu Strategii Rozwoju Województwa
Zarząd Województwa
marzec 2009
8. Opracowanie Prognozy oddziaływania na środowisko
Zarząd Województwa
sierpień 2008 - marzec 2009
9. Konsultacje i opiniowanie projektu Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko
Zarząd Województwa
kwiecień-czerwiec 2009
10. Sprawozdanie i rozpatrzenie uwag zgłoszonych podczas konsultacji
Zarząd Województwa
lipiec 2009
11. Opracowanie ostatecznego projektu zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego z wykorzystaniem wyników przeprowadzonych konsultacji społecznych oraz analizy zgodności z projektem Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego
Zarząd Województwa
listopad 2009
12. Opiniowanie projektu zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa
Komisje Sejmiku Województwa Śląskiego
grudzień 2009 - styczeń 2010
13 Uchwalenie zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego
Sejmik Województwa Śląskiego
styczeń - luty 2010

Zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Redakcji i Syntezy
Zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. Wdrażania i MonitoringuMetryczka informacjiWprowadzenie: Tomasz Żak 14-04-2008 12:31:52
Ostatnia aktualizacja: Arkadiusz Mastalerczuk 12-08-2020 14:36:16
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Wydziału
[+] Rejestr zmian

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713