Czas wygenerowania treści 2023-03-23 15:18:43

Procedura urzędowa
Wydawanie zaświadczeń o wpisie do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych.
Informacja jest skierowana do podmiotów wnioskujących o wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych.
Działalność gospodarcza w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz pośredniczenia na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych jest działalnością regulowaną i wymaga uzyskania wpisu w rejestrze organizatorów turystyki i pośredników turystycznych. Organem prowadzącym rejestr organizatorów turystyki i pośredników turystycznych dla przedsiębiorców z siedzibą na terenie województwa śląskiego jest Marszałek Województwa Śląskiego.
W wypadku przedsiębiorcy posiadającego siedzibę i prowadzącego działalność organizatora turystyki na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, który nie utworzył oddziału na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a zamierza organizować imprezy turystyczne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, organem właściwym do prowadzenia rejestru jest wybrany przez niego marszałek województwa.


Metryczka informacjiWprowadzenie: Grzegorz Ząbkowski 03-08-2006 12:49:09
Ostatnia aktualizacja: Agata Skwiercz 02-03-2015 12:56:14
Odpowiedzialny merytorycznie: Dawid Pasek
[+] Rejestr zmian

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713