Czas wygenerowania treści 2023-04-02 02:37:14

Strona główna / WOJEWÓDZTWO / Programy, plany i strategie Województwa / Program małej retencji
Dokument
Program małej retencji dla Województwa Śląskiego

16 stycznia 2006 r. Sejmik Województwa Śląskiego podjął uchwałę nr II/43/1/2006 w sprawie przyjęcia Programu małej retencji dla województwa śląskiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Program małej retencji dla województwa śląskiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko został opracowany przez Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach na podstawie porozumienia z dnia 11 kwietnia 2002 roku, zawartego pomiędzy Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministrem Środowiska, Prezesem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Prezesem Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w sprawie współpracy na rzecz zwiększenia rozwoju małej retencji wodnej oraz upowszechniania i wdrażania proekologicznych metod retencjonowania wody. Prognoza oddziaływania na środowisko dla Programu została opracowana przez Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska.

Dokumenty te przygotowano w układzie zlewniowym, z uwzględnieniem proekologicznych form retencjonowania wody. Zostały pozytywnie uzgodnione z właściwymi Regionalnymi Zarządami Gospodarki Wodnej w Gliwicach, Krakowie, Poznaniu, Warszawie i we Wrocławiu. Uzyskały również pozytywną opinię Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej Sejmiku Województwa Śląskiego, Wojewody Śląskiego oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach.

Zgodnie z art. 40 ust. 1 i 43 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 129 poz. 902), projekt Programu małej retencji dla województwa śląskiego został poddany szeroko rozumianym konsultacjom w ramach udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji planów i programów.

Program małej retencji dla Województwa Śląskiego

Program małej retencji dla województwa śląskiego - projekt (pdf - 7,25 MB)

Ilustracje:
Rys. nr 5 Zlewnia rzeki Małej Wisły - hydrografia (pdf - 1,15MB)
Rys. nr 6 Zlewnia rzeki Górnej Odry - hydrografia (pdf - 920 KB)
Rys. nr 7 Zlewnia rzeki Soły - hydrografia (pdf - 440 KB)
Rys. nr 8 Zlewnia rzeki Warty - hydrografia (pdf - 702 KB)
Rys. nr 9 Zlewnia rzeki Pilicy - hydrografia (pdf - 211 KB)
Rys. nr 10 Zlewnia rzeki Małej Panwi - hydrografia (pdf - 349 KB)

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Mapa hipsometryczna województwa śląskiego z lokalizacją obiektów małej retencji wodnej - Skala 1:200 000 (pdf - 6,7 MB)

Załącznik nr 2.1 - Mapa obszarów chronionych występujących na terenie województwa śląskiego z lokalizacją obiektów małej retencji wodnej - Skala 1:200 000 (pdf - 4,8 MB)

Załącznik nr 2.2 - Mapa administracyjna województwa śląskiego z lokalizacją obiektów małej retencji wodnej - Skala 1:200 000 (pdf - 1,6 MB)

Załącznik nr 3 - Mapy poglądowe lokalizacji obiektów małej retencji wodnej:
nr 1 do 9 (pdf -2,9MB)
nr 10 do 19 (pdf - 3,6MB)
nr 20 do 29 (pdf - 3,9MB)
nr 30 do 39 (pdf - 3,6MB)
nr 40 do 49 (pdf - 4,7MB)
nr 50 do 59 (pdf - 3,7MB)
nr 60 do 69 (pdf - 3,2MB)
nr 70 do 79 (pdf - 5,9MB)
nr 80 do 89 (pdf - 5,1MB)
nr 90 do 92 (pdf - 1,2MB)

Załącznik nr 4 - Uzgodnienia z właściwymi regionalnymi zarządami gospodarki wodnej, dokumentów wyjściowych do opracowania niniejszego programu, tj. aktualizacji programów małej retencji dla byłych woj. bielskiego, częstochowskiego i katowickiego (pdf - 1,42 MB)


Prognoza oddziaływania na środowisko programu małej retencji dla województwa śląskiego

Prognoza oddziaływania (pdf - 808 KB)
załączniki - tabele (pdf - 1,1 MB)
załączniki - ryciny (pdf - 1,6 MB)


Aneks do Programu małej retencji dla województwa śląskiego

28 sierpnia 2006 r. Sejmik Województwa Śląskiego podjął uchwałę nr II/51/2/2006 w sprawie przyjęcia Aneksu do Programu małej retencji dla województwa śląskiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.


Zgodnie z § 2 uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego z 16 stycznia 2006 r. nr II/43/1/2006 w sprawie przyjęcia Programu małej retencji dla województwa śląskiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko, Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach wraz z Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska opracowały Aneks do Programu małej retencji dla województwa śląskiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. Dokumenty te uwzględniają ustalenia dokonane w wyniku rozpatrzenia wniosków, uwag i opinii, przekazanych podczas konsultacji społecznych przed przyjęciem Programu małej retencji. W Aneksie zawarto również wyczerpujące informacje dotyczące kryteriów kwalifikowania, jak i trybu wnioskowania o umieszczenie nowych obiektów małej retencji w kolejnych aktualizacjach Programu.


Projekt Aneksu... został pozytywnie uzgodniony z właściwymi terenowo regionalnymi zarządami gospodarki wodnej oraz przyjęty przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 1158/327/II/2006, podjętą 22 czerwca 2006 r. Został również pozytywnie zaopiniowany przez
Komisję Środowiska i Gospodarki Wodnej Sejmiku Województwa Śląskiego, Wojewodę Śląskiego oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach.

Zgodnie z art. 40 ust. 1 i 43 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 129 poz. 902), projekt Aneksu do Programu małej retencji dla województwa śląskiego został poddany szeroko rozumianym konsultacjom w ramach udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji planów i programów.

Aneks do Programu małej retencji dla województwa śląskiego


Prognoza Oddziaływania na Środowisko Aneksu do programu małej retencji dla województwa śląskiego


Sposób wykorzystania ustaleń zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko, opinii i uzgodnień oraz wyników konsultacji społecznych.
Metody i częstotliwość przeprowadzania analizy postanowień programu.

Zgodnie z art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity - Dz.U. z 2006 r. Nr 129 poz. 902 z póĽniejszymi zmianami), do przyjętego projektu m.in. programu w dziedzinie gospodarki wodnej, opracowanego przez organy administracji i ustalającego ramy dla póĽniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, które wymagają sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko bądĽ dla których sporządzenie raportu może być wymagane, dołącza się pisemne informacje o sposobie wykorzystania ustaleń zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko, opinii i uzgodnień organu ochrony środowiska oraz organu, o którym mowa w art. 45 POŚ, wyników udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, jak również informacji o metodach i częstotliwości przeprowadzania analizy postanowień programu.
W związku z powyższym w sporządzonej informacji zawarto szczegółowe zestawienie opinii, uzgodnień, uwag i wniosków, przedstawionych przez zainteresowane strony w procesie konsultacji społecznych, wraz ze sposobem ich wykorzystania z uzasadnieniem. Opisano również sposób wykorzystania ustaleń zawartych w Prognozie oddziaływania na środowisko podczas kwalifikowania poszczególnych obiektów do Programu.
Planowane metody i częstotliwość prowadznia analizy postanowień Programu zawarto zarówno w tekście Programu, jak i w poniższej informacji.

Informacja (pdf - 412KB)Metryczka informacjiWprowadzenie: Tomasz Żak 14-11-2005 09:14:44
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Żak 12-07-2007 10:28:15
Odpowiedzialny merytorycznie: Łukasz Tekeli
[+] Rejestr zmian

 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713