Czas wygenerowania treści 2023-03-21 15:41:31

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Zarządzenia Marszałka
W tym miejscu publikowane będą zarządzenia Marszałka Województwa nie dotyczące spraw organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego.
Zarządzenie Nr 00024/18 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie przeprowadzania egzaminu kończącego kurs dla kierowców przewożących towary niebezpieczne

art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 2096 z póĽn. zm.), w związku z art. 20 ust. 2 pkt. 4 oraz art. 21 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o przewozie towarów niebezpiecznych (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 169) oraz rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 304 z póĽn. zm.)
Zarządzenie Nr 00011/2018 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie procedury wpisu do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli mających siedzibę na terenie województwa śląskiego

art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2096 z póĽn. zm.), Rozdział 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z póĽn. zm.), § 27 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2016 roku w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2016 r. poz. 1591) oraz § 69 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
Zarządzenie marszałka nr 00101/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. Marszałka Województwa Śląskiego w sprawie powołania Zespołu Projektowego realizującego i koordynującego działania projektu „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie” oraz przygotowującego Planetarium Śląskie do działań edukacyjno-kulturalnych po finansowym i rzeczowym zakończeniu przedmiotowego projektu.

art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie Województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2096) oraz § 69 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
Zarządzenie nr 00103/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. Marszałka Województwa Śląskiego w sprawie ewidencji projektów zatwierdzonych organizacji ruchu

art. 43 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie Województwa (Dz. U z 2017 r. poz. 2096 j.t. z póĽn. zm.) oraz art. 10 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1260 j.t. z póĽn. zm.) w związku § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. z 2017 r. poz. 784 j.t.).
Zarządzenie nr 00104/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. Marszałka Województwa Śląskiego w sprawie kontroli wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektów organizacji ruchu o charakterze stałym oraz kontroli prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dĽwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego obejmujących drogi wojewódzkie na których organem zarządzającym ruchem jest Marszałek Województwa Śląskiego

art. 43 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie Województwa (Dz. U z 2017 r. poz. 2096 j.t. z póĽn. zm.) oraz art. 10 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1260 j.t. z póĽn. zm.) w związku § 12 ust. 3 i 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. z 2017 r. poz. 784 j.t.).
Zarządzenie nr 00098/2017Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 21.12.2017 roku w sprawie powołania Rady Ekspertów ds. Regionalnych Programów Zdrowotnych w ramach projektu pt. „Śląskie programy zdrowotne – powrót do zdrowia, powrót do pracy”

art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie Województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2096) oraz § 69 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
Zarządzenie nr 00098/2017 z dnia 21.12.2017 roku Marszałka Województwa Śląskiego w sprawie powołania Rady Ekspertów ds. Regionalnych Programów Zdrowotnych w ramach projektu pt. „Śląskie programy zdrowotne – powrót do zdrowia, powrót do pracy"

art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie Województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2096) oraz § 69 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
Zarządzenie Nr 00076/2017 z dnia 08.09.2017 r. Marszałka Województwa Śląskiego w sprawie ustalenia listy podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych lekarzy medycyny

art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie Województwa (Dz. U. z 2016 roku poz. 486 z póĽn. zm.), w związku z art. 15 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz. 125), po uzyskaniu opinii okręgowych izb lekarskich w Bielsku - Białej, Częstochowie i Katowicach
Zarządzenie Nr 00075/2017 z dnia 08.09.2017 r. Marszałka Województwa Śląskiego w sprawie ustalenia listy podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych lekarzy dentystów

art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie Województwa (Dz. U. z 2016 roku poz. 486 z póĽn. zm.), w związku z art. 15 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz. 125), po uzyskaniu opinii okręgowych izb lekarskich w Bielsku - Białej, Częstochowie i Katowicach
Zarządzenie Marszałka Województwa Śląskiego Nr 00071/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie zasad zwalniania z opłat za posiłki uczniów w stołówce zorganizowanej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu

art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie Województwa (tekst jednolity: Dz. U z 2016 poz. 486 z póĽn. zm.) oraz art. 106 ust. 5 i 6 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59 z póĽn. zm.)


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713