Czas wygenerowania treści 2023-03-26 10:48:34

Strona główna / WOJEWÓDZTWO / Pracownie psychologiczne / Informacje dla psychologów
Zarządzenie Marszałka Województwa Śląskiego - przekazywanie dokumentacji badań psychologicznych ze zlikwidowanych pracowni psychologicznych.

Od dnia 1.01.2017 r. obowiązuje Zarządzenie nr 00119/2016 Marszałka Województwa Śląskiego w sprawie przyjęcia procedury określającej przejmowanie przez Marszałka Województwa Śląskiego dokumentacji po zlikwidowanych pracowniach psychologicznych. Osoby do kontaktu w sprawie powyższej procedury: Wydział Organizacyjny: Pani Joanna Kaznocha tel. (32) 20 78 600 Pani Aneta Łukasik tel. (32) 20 78 166 Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej: Pani Monika Siemion tel. (32) 77 40 079, Pani Jolanta Kizling tel. (32) 77 40 079, Pani Hanna Tutaj tel. (32) 77 40 961 Załącznik - Zarządzenie nr 00119/2016 Marszałka Województwa Śląskiego. Z dniem 31.12.2016 r. traci moc Zarządzenie Marszałka Nr 00034/2015 z dnia 8.05.2015 r.
Upływa termin na dostosowanie się do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz. U. z 2014 r. poz. 937).

Zgodnie z § 15 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz. U. z 2014 r. poz. 937) pracownie psychologiczne, w których prowadzone są badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu, mają obowiązek dostosować działalność do wymagań określonych w rozporządzeniu do dnia 31 grudnia 2015 r. W oparciu o Metodykę Przeprowadzania Badań Psychologicznych stanowiącą załącznik nr 5 ww. rozporządzenia, określone zostają standardy przeprowadzania badań psychologicznych. Uprawniony psycholog ma obowiązek stosować w badaniach psychologicznych testy i urządzenia diagnostyczne, spełniające warunki standaryzacji, obiektywizmu, normalizacji, rzetelności i trafności, w tym w miarę możliwości posiadające udowodnioną trafność diagnostyczną w badaniach psychologicznych kierowców. Procedury prowadzenia i interpretacji wyników badań, winny być wskazane w podręcznikach do testów i urządzeń. Pracownie psychologiczne wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną prowadzonego przez Marszałka Województwa Śląskiego, mają obowiązek dostosowania prowadzonej działalności polegającej na prowadzeniu pracowni psychologicznej do wymogów określonych w powyższym rozporządzeniu, w terminie określonym przepisami prawa.
Zarządzenie Marszałka Województwa Śląskiego - procedura wpisu do ewidencji uprawnionych psychologów

Od dnia 28 kwietnia 2015r. obowiązuje Zarządzenie nr 00037/2015 Marszałka Województwa Śląskiego w sprawie procedury wpisu do ewidencji uprawnionych psychologów transportu prowadzonej przez Marszałka Województwa Śląskiego, aktualizacji wpisu do ewidencji psychologów transportu oraz skreślenia z ewidencji uprawnionych psychologów transortu. Załącznik - Zarządzenie nr 00037/2015 Marszałka Województwa Śląskiego
Zarządzenie Marszałka Województwa Śląskiego - regulamin kontroli przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną

Od dnia 24 kwietnia 2015r. obowiązuje Zarządzenie nr 00030/2015 Marszałka Województwa Śląskiego w sprawie Regulaminu kontroli przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną przeprowadzanych przez Marszałka Województwa Śląskiego na mocy ustawy o kierujących pojazdami. Załącznik - Zarządzenie nr 00030/2015 Marszałka Województwa Śląskiego
Interpretacja Departamentu Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia dotycząca rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz. U. z 2014r. poz. 937).

1. Okres przejściowy przewidziany w rozporządzeniu do dnia 31 grudnia 2015r. dotyczy wyłącznie dostosowania pracowni psychologicznych do wymagań określonych w § 10 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz. U. z 2014r. poz. 937). Powyższy przepis stanowi, że pracownia psychologiczna, w której prowadzone są badania psychologiczne posiada: 1) Pomieszczenie przeznaczone do badań zbiorowych i pomieszczenie przeznaczone do badań indywidualnych, każde o powierzchni nie mniejszej niż 12m2; 2) Pomieszczenie o powierzchni nie mniejszej niż 10m2 dla uprawnionego psychologa; 3) Zestaw narzędzi diagnostycznych. Stosownie do § 10 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia, dopuszcza się, aby jedno z pomieszczeń tj. pomieszczenie do badań zbiorowych lub pomieszczenie przeznaczone do badań indywidualnych było jednocześnie pomieszczeniem dla uprawnionego psychologa. Pozostałe przepisy ww. rozporządzenia, w tym stosowanie nowych wzorów orzeczeń psychologicznych, wzoru karty badania psychologicznego oraz opłat za przeprowadzenie badania psychologicznego obowiązują z dniem wejścia w życie rozporządzenia, czyli od dnia 20 lipca 2014r. Zgodnie z § 13 ww. rozporządzenia, opłata za badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu wynosi 150 zł. Kwestie związane ze sposobem pobierania opłaty za badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu oraz kwestie dotyczące wypełniania i wydawania orzeczeń psychologicznych nie są objęte przedmiotem regulacji rozporządzenia. 2. Orzeczenia psychologiczne wynikające z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz. U. z 2014r. poz. 937). Orzeczenia psychologiczne wypełnia się zgodnie z objaśnieniami wskazanymi w załącznikach nr 1–4 ww. rozporządzenia. Druk orzeczenia powinien być wypełniony w taki sposób, aby nie budziło wątpliwości dla jakiej grupy kategorii praw jazdy odnosi się orzeczenie psychologiczne. W odniesieniu do kwestii braku miejsca przewidzianego na wpisanie numeru orzeczenia psychologicznego, we wzorze stanowiącym załącznik nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia, wskazać należy, że stosownie do § 8 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia, dokumentacja badania psychologicznego obejmuje rejestr osób badanych, który zawiera dane tj. data i numer wydanego orzeczenia psychologicznego.
Od dnia 20 lipca 2014r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz. U. z 2014r. poz. 937). Rozporządzenie określa: 1) szczegółowe warunki, tryb, zakres i sposób przeprowadzania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu i wydawania orzeczeń psychologicznych; 2) metodykę przeprowadzania badań psychologicznych, o której mowa w art. 85 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, zwanej dalej „ustawą”; 3) sposób postępowania z dokumentacją związaną z badaniami psychologicznymi w zakresie psychologii transportu, zwaną dalej „dokumentacją badania psychologicznego”, oraz wzory stosowanych dokumentów; 4) wzór zaświadczenia o wpisie do ewidencji uprawnionych psychologów; 5) wzór zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną; 6) szczegółowe warunki, jakie musi spełniać pracownia psychologiczna; 7) wysokość opłat za: a) badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu, b) wpis do rejestru przedsiębiorców, c) wpis do ewidencji uprawnionych psychologów.
Załącznik - rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz. U. z 2014r. poz. 937)
Zmiana opłaty za wpis do ewidencji uprawnionych psychologów:

Zgodnie z § 13 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz. U. z 2014r. poz. 937) opłata za wpis do ewidencji uprawnionych psychologów wynosi 40 zł. Opłata powinna zostać wpłacona w formie gotówkowej w kasie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego ul. J. Ligonia 46 lub bezgotówkowej na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Numer rachunku bankowego: 98 1240 6292 1111 0010 5063 8621. W tytule opłaty należy wpisać: „opłata za wpis do ewidencji uprawnionych psychologów transportu”.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713