Czas wygenerowania treści 2023-03-21 14:30:49

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Tablica ogłoszeń
Wydział Komunikacji i Transportu (KT)

Sprawozdanie zbiorcze na temat zobowiązań z tytułu świadczenia usług publicznych.
Wydział Ochrony Środowiska (OS)

Informacja Marszałka Województwa Śląskiego w sprawie publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Decyzji Wykonawczych Komisji (UE) ustanawiających konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do poszczególnych gałęzi przemysłu.
Wydział Ochrony Środowiska (OS)

Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wniosek Pani Małgorzaty Szafron Szendzielorz ze Studzienic, działającej z pełnomocnictwa Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice” z siedzibą w Knurowie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na zadanie pn.: „Nadbudowa obwałowań potoku Knurówka z regulacją koryta w ramach profilaktyki przeciw zawodnieniu niecki obniżeniowej powstającej w rejonie ulic Wilsona i Niepodległości w Knurowie”.
Wydział Ochrony Środowiska (OS)

Informacja o wszczęciu postępowania na wniosek Terenowej Służby Ratowniczej przy KWK „Bolesław Śmiały” s.c. w Łaziskach Górnych Paweł Witoszek, Grażyna Witoszek, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych (stanowiących wody opadowe i roztopowe z odwodnienia sektora przyjmowania pojazdów, sektora magazynowania przyjętych pojazdów oraz z sektora usuwania z pojazdów substancji niebezpiecznych) pochodzących z terenu stacji demontażu i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji w Łaziskach Górnych, istniejącym wylotem  200 mm do cieku naturalnego określonego jako „ciek niewyróżniony” o nazwie „Rów G”, uchodzącego do rzeki Gostyni w km 24+550.
Wydział Ochrony Środowiska (OS)

Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie Przedsiębiorstwu Produkcji Kruszyw Mineralnych i Lekkich Sp. z o.o. w Gliwicach pozwolenia wodnoprawnego na likwidację rowu melioracyjnego zlokalizowanego na działce nr 100/32 (obręb Tworków, gmina Krzyżanowice, powiat raciborski).
Wydział Ochrony Środowiska (OS)

Informacja o wszczęciu postępowania o zmianę pozwolenia wodnoprawnego udzielonego Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. Kopalni Węgla Kamiennego „Knurów-Szczygłowice” w Knurowie decyzją Marszałka Województwa Śląskiego Nr 2297/OS/2015 z 31 grudnia 2015 r. o znaku OS-WS.7322.105.2015 (dotyczy wprowadzania wód pochodzących z odwodnienia zakładu górniczego z Rejonu Szybów Foch JSW S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch Knurów do rzeki Bierawki w km 38+100).
Wydział Ochrony Środowiska (OS)

Informacja o wszczęciu postępowania o zmianę pozwolenia wodnoprawnego -Nr OS-WS.KW-00788/17 z 13 grudnia 2017 r. w sprawie Nr OS-WS.7322.200.2017
Wydział Ochrony Środowiska (OS)

Informacja o wszczęciu postępowania z wniosku Pana Kazimierza Dadyńskiego, działającego w imieniu Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie i retencjonowanie wód rzeki Przemszy w zbiorniku Przeczyce oraz zatwierdzenia instrukcji gospodarowania wodą w zbiorniku Przeczyce po remoncie, przywracającym pierwotne parametry piętrzenia przy rzędnej NPP=289,25.
Wydział Ochrony Środowiska (OS)

Obwieszczenie zawiadamiające o wydaniu Operatorowi Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie pozwolenia wodnoprawnego ramach przedsięwzięcia „Gazociąg wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8,4MPa od tłoczni Podgórska Wola do węzła Tworzeń, w ramach budowy gazociągu Hermanowice – Strachocina – Pogórska Wola – Tworzeń – Tworóg – Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego i wielkopolskiego” (sprawa OS-WS.7322.160.2017).
Wydział Ochrony Środowiska (OS)

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego Nr OS-WS.KW-758/17 z 30 listopada 2017r. w sprawie Nr OS-WS.7322.194.2017


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713