REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2003-2013

Załącznik 1 - Schemat Regionalnego Systemu Innowacji Województwa Śląskiego

 
Poziom strategii
Poziom metodologiczny
Poziom operacyjny
Struktura

Regionalne Forum Innowacji

Komitet Sterujący: wybierany przez Regionalne Forum Innowacji co 3 lata

Komitet Sterujący: członkowie kierownictwa instytucji/organizacji zaangażowanych w rozwój współpracy partnerskiej i analizę potencjału przy tworzeniu długoterminowej wizji szerokiej definicji przyszłych celów; schematów

Grupy eksperckie: przedstawiciele uczestników współpracy partnerskiej zgodnie z konkretnymi tematami i obszarami problemowymi.

Skupienie się na wspólnych problemach, sprawach. Budowanie zgody w sprawach związanych z sektorami lub geograficznie.

Rozwijanie programu tak, aby odpowiadał na indywidualne wyzwania i możliwości we własnym otoczeniu.

Wymiana i współpraca powstająca ad hoc: personel zaangażowany w codzienną pracę i w konsorcjum projektu.

Stworzenie synergii poprzez współpracę i wymianę informacji na co dzień.

Wspieranie komplementarności, różnorodności, specjalizacji w ramach zintegrowanych kompletów usług wspierających biznes i działań jednostek badawczo -rozwojowych.

Korzyści

Pośrednie korzyści - opracowane długoterminowe perspektywy

Tworzenie ram i atmosfery wokół regionalnego systemu innowacji,

Jednoznaczny marketing regionalny

Korzystne warunki dla nowych inwestorów przemysłowych

Trwała podstawa dla strategicznych inwestycji

Korzyści grupowe (bezpośrednie i pośrednie) - średniookresowe perspektywy

Utrwalenie w świadomości, że otoczenie nie stanowi zagrożenia, tylko możliwości

Wspólne programy

Dzielone koszty, wspólne metodologie

Korzyści indywidualne (bezpośrednie i pośrednie) - krótkoterminowe perspektywy

Komplementarność usług i informacji

Oszczędność czasu

Specjalizacja usług

System wspólnej dystrybucji

Narzędzia

Umowa współpracy partnerskiej podkreślająca filozofię współpracy; kod etyczny dotyczący wspierania działań innowacyjnych w MŚP w województwie śląskim,

Konferencje i spotkania grup roboczych dotyczące monitoringu strategii i przyszłych działań.

Regionalne Forum Innowacji odbywa się 2 razy w roku

Komitet Sterujący spotyka się przynajmniej 3 razy w roku.

Spotkania grup ekspertów

Opinia i konsensus, wstępna identyfikacja alternatywnych rozwiązań i podejść

Publikacje prasowe

Tematyczne konferencje i seminaria

Forum generowania pomysłów; sesje "burzy mózgów", których rezultatem może być rozwój koncepcji, projektu i dyskusja dotycząca powołania konsorcjum

Intranetowy system wsparcia dla personelu instytucji uczestniczącej we współpracy regionalnej;

Portfolios firm, przegląd usług oferowanych przez partnerów z sieci poszczególnym firmom, umożliwiający im specjalizację

Promocja zrealizowanych przedsięwzięć - dobrych przykładów (artykuły, internet)

 

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice