REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2003-2013

6. System wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2003-2013

6.1 Struktura zarządzania i monitoringu

Dla wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego zostanie utworzona jednostka koordynująca odpowiedzialna za:

 • Monitoring wdrażania zadań w ramach strategii.
 • Nadzór nad prawidłowością realizowanych zadań.
 • Przedstawianie informacji Zarządowi województwa oraz Sejmikowi województwa o realizowanych zadaniach w ramach strategii.
 • Współpraca z konsorcjum projektu RIS-Silesia dla wdrażania zadań wynikających z realizacji założeń projektu.
 • Opracowanie i wprowadzenie w życie, przy udziale grup eksperckich oraz Regionalnego Forum Innowacji, Programu Wykonawczego na lata 2009-2013.
 • Pełnienie roli sekretariatu Komitetu Sterującego od lipca 2004 r.

Jednocześnie przez instytucje zaangażowane w proces innowacji w województwie śląskim zostanie powołana jednostka zarządzająca Regionalnym Systemem Innowacji odpowiedzialna za:

 • Budowanie i rozwój Regionalnego Systemu Innowacji przy współpracy z Regionalnym Forum Innowacji.
 • Animację grup eksperckich.
 • Wspieranie powstawania sieci i konsorcjów środowiska innowacyjnego dla lepszego wykorzystania potencjału rynkowego.
 • Animację inicjatyw podnoszących poziom kultury innowacyjnej w regionu.
 • Inicjowanie nowych metodologii dla wsparcia innowacji.

Realizacja zadań w ramach strategii będzie monitorowana przez Komitet Sterujący, który również będzie pełnił rolą doradczą dla Zarządu województwa w zakresie dostosowania zawartości strategii do zmieniającej się sytuacji gospodarczej. Skład komitetu wybierany będzie co trzy lata spośród członków Regionalnego Forum Innowacji. Pierwszy wybór nowego składu Komitetu Sterującego odbędzie się w styczniu 2005 r. Do tego czasu będzie pełnił swoją rolę Komitet Sterujący powołany w ramach projektu RIS-Silesia.

6.2 Regionalne grupy eksperckie

Aby zapewnić skuteczne wdrożenie Regionalnej Strategii Innowacji, w ramach Regionalnego Systemu Innowacji działać będzie 9 grup eksperckich. Rola grup polega na:

 • Wspieraniu Regionalnego Forum Innowacji i Komitetu Sterującego przy wyznaczaniu kolejności realizowania celów i kierunków działań wskazanych w Regionalnej Strategii Innowacji;
 • Opracowaniu i wdrażaniu nowych metodologii w celu wspierania komplementarności i jednolitości wdrażanych działań w ramach Regionalnego Systemu Innowacji;
 • Przygotowaniu odpowiednich działań do realizacji celów strategii i prezentowaniu ich w formie programów wykonawczych Komitetowi Sterującemu, a następnie Zarządowi Województwa Śląskiego;
 • Udziale w promowaniu i wdrażaniu działań wynikających z programów wykonawczych;
 • Wspieraniu jednostki koordynującej i jednostki zarządzającej w procesach monitoringu i benchmarkingu.
Nazwa grupy eksperckiej
Zakres tematyczny
Kultura innowacyjna w edukacji Programy nauczania dla szkół średnich oraz uczelni wyższych w celu wspierania cech przedsiębiorczości i kreatywności, podejmowania ryzyka oraz pracy w zespołach
Nowo powstające firmy innowacyjne Procedury ułatwiania powstawania nowych firm przy wykorzystaniu technologii instytucji sektora B+R
Parki i inkubatory technologiczne
Programy nauczania i działań zachęcających studentów do tworzenia firm innowacyjnych
Sieci i klastery sektorowe Metodologie tworzenia sieci współpracy
Geograficzna i sektorowa współpraca
Związki kooperacyjne między MŚP a instytucjami sektora B+R
Parki technologiczne
Sieci podwykonawców
Usługi w zakresie technologii i innowacji Reorientacja rynkowa sektora B+R
Wzornictwo i projektowanie użytkowe
Prawa własności przemysłowej
Transfer technologii
Przewidywanie trendów rynkowych (foresight)
Rozwój technologii Kultura innowacyjna w sektorze B+R
Udział w międzynarodowych sieciach współpracy
Wyspecjalizowane zespoły eksperckie powstałe dla rozwiązania problemów badawczych
Zintegrowane instytucje badawcze
Regionalny program rozwijania nowych specjalizacji naukowych
Marketing regionalny (best practices i lobbing) Wpływ na otoczenie administracyjno-prawne i gospodarcze
Najlepsze praktyki sektora B+R jako wizytówki regionu
Usługi szkoleniowo-doradcze System oceny jakości szkoleń
Dostosowanie oferty szkoleniowo-doradczej do potrzeb MŚP oraz stworzenie zróżnicowanych pakietów
Promowanie kultury innowacyjnej w MŚP
Promowanie podejścia strategicznego w MŚP
Promowanie kształcenia ustawicznego
Wspieranie umiejętności MŚP w zakresie specjalizacji oraz wykorzystania nisz rynkowych
Instrumenty finansowania rozwoju MŚP Dotacje dla działań B+R w ramach Funduszy Strukturalnych
Udział MŚP w programach europejskich na rzecz innowacji
Instrumenty finansowe wspierające inwestycje na innowacje i rozwój w MŚP
Użyteczna informacja dla MŚP Regionalny system informacji dla MŚP: źródła finansowania przedsięwzięć innowacyjnych; nowe technologie i rozwiązania innowacyjne; oferta szkoleniowo-doradcza; usługi specjalistyczne sektora B+R; trendy rynkowe

Komitet Sterujący może w zależności od potrzeb powołać dodatkowe grupy eksperckie lub dokonać zmian w istniejących.

6.3 Programy wykonawcze i potencjalne źródła finansowania ich realizacji

Realizacja Regionalnej Strategii Innowacji będzie się odbywać poprzez następujące programy wykonawcze:

 1. Program Wykonawczy na lata 2004-2008 roku.
 2. Program Wykonawczy na lata 2009-2013 roku.

Każdy z programów zawierać będzie priorytetowe działania do realizacji w ww okresach. Poszczególne działania będą opracowywane przez grupy eksperckie z udziałem przedstawicieli środowisk gospodarczych, samorządowych, akademickich oraz sfery naukowo-badawczej, co zapewni zintegrowane podejście przy wykorzystaniu potencjału regionu a zarazem wspólnym przełamywaniu barier w rozwoju. Podstawowym elementem w procesie przygotowania konkretnych działań będzie wspieranie powstawania konsorcjów niezbędnych do realizacji projektów w ramach Funduszy Strukturalnych UE.

Biorąc pod uwagę, iż w najbliższych latach Fundusze Strukturalne będą istotnym źródłem finansowania rozwoju gospodarki regionu, w tym innowacji, należy je maksymalnie wykorzystać do realizacji Regionalnej Strategii Innowacji. Programy Operacyjne - w tym Sektorowy Program Operacyjny Konkurencyjność Gospodarki, Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich oraz Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego - są instrumentami tworzącymi ramy i procedury warunkujące wykorzystywanie Funduszy Strukturalnych w odpowiednich okresach. Natomiast o skutecznym wpływie realizowanych działań na rozwój innowacji w województwie śląskim będzie decydował sposób wdrażania projektów przez poszczególne konsorcja zgodnie ze wspólnie uzgodnionymi metodologiami.

Do realizacji działań w ramach programów wykonawczych należy poza Funduszami Strukturalnymi wykorzystywać środki z innych programów europejskich, środki własne, a także środki dostępne na rynku kapitałowym. Zaangażowanie środków z poszczególnych źródeł zależeć będzie od charakteru podejmowanych działań.

6.4 Wskaźniki realizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2003-2013

5.1 Zwiększenie udziału firm o wysokiej innowacyjności w ogólnej liczbie małych
i średnich firm
5.1.1 Wzrost poziomu zaufania wśród firm poprzez polepszenie klimatu biznesu  
    Wskaźniki produktu Wskaźniki rezultatu
  Zwiększenie dostępności MŚP do użytecznych informacji

Utworzony Regionalny System Informacji dla MŚP

Ilość/rodzaj pakietów informacyjnych dostępnych dla użytkowników Regionalnego Systemu Informacji dla MŚP (wg różnych kryteriów – tematy, odbiorcy informacji)

Ilość/rodzaj podmiotów dostarczających informacje poprzez Regionalny System Informacji dla MŚP

Ilość/rodzaj podmiotów korzystających poszczególnych pakietów i usług Regionalnego Systemu Informacji dla MŚP

  Uporządkowanie systemu finansowania działalności innowacyjnej MŚP

Ilość/rodzaj instrumentów finansowych przeznaczonych na wspieranie działań innowacyjnych w MŚP

Ilość/rodzaj instrumentów finansowych tworzonych w ramach Funduszy Strukturalnych przeznaczonych na wspieranie działań innowacyjnych w MŚP

Ilość/rodzaj informacji, szkoleń, usług doradczych o możliwości finansowania z różnych źródeł działalności innowacyjnej MŚP

Ilość/rodzaj podmiotów, w których ofercie mieści się finansowanie działań innowacyjnych MŚP

Podpisane regionalne porozumienie w zakresie finansowania działań innowacyjnych

Ilość/rodzaj podmiotów działającychw ramach wspólnego porozumieniaw zakresie finansowania działań innowacyjnych

Ilość/rodzaj MŚP aplikujących o środki finansowe na innowacje

Ilość/rodzaj MŚP otrzymujących wsparcie finansowe przeznaczone na działania innowacyjne

Wartość przyznanych dotacji na działalność w zakresie innowacji w ramach Funduszy Strukturalnych

% wykorzystanych przez MŚP zasobów finansowych w poszczególnych ofertach wsparcia innowacji, współfinansowanych w ramach Funduszy Strukturalnych

%/ilość ofert, z których MŚP najczęściej korzystają

Ilość/rodzaj podmiotów biorących udział w programach UE (% firm uczestniczących)

% MŚP zadowolonych z poziomu jakości, dostępności instrumentów finansowych przeznaczonych na wspieranie działań innowacyjnych

Ilość nowych MŚP działających po 18 miesiącach od otrzymania wsparcia finansowego

% wzrost nakładów na działalność innowacyjną przedsiębiorstw

  Dostosowanie oferty szkoleniowo-doradczej w zakresie innowacji do potrzeb MŚP

Ilość/rodzaj akredytowanych instytucji wspierających działalność MŚP w zakresie innowacji

Ilość/rodzaj/poziom zróżnicowania zestawów pakietów szkoleniowo-doradczych dostosowanych do poszczególnych grup docelowych w sektorze MŚP (MŚP o wysokiej, średniej i niskiej innowacyjności)

Ilość/rodzaj MŚP korzystających z usług (rodzaj) szkoleniowo-doradczych

% MŚP zadowolonych z jakości, dostępności świadczonych usług (rodzaj) szkoleniowo-doradczych

% MŚP prowadzących działania innowacyjne w okresie 12 miesięcy po zakończeniu szkolenia lub otrzymania usługi doradczej

  Zwiększenie wpływu na otoczenie administracyjno-prawne i gospodarcze

Utworzony regionalny system lobbingu na rzecz innowacji

Ilość/rodzaj podmiotów zaangażowanych w lobbingu

Ilość/rodzaj zrealizowanych działań lobbujących region

Rodzaj tematów będących przedmiotem lobbingu

Ilość/rodzaj pozytywnych efektów działań lobbujących region

% MŚP zadowolonych z działań lobbujących region

  Wykorzystanie najlepszych praktyk jako inspiracji dla MŚP do podejmowania działań innowacyjnych

Ilość/rodzaj działań promujących, przekazujących najlepsze praktyki MŚP w zakresie innowacji

Ilość/rodzaj podjętych działań podnoszących świadomość MŚP o konieczności i zaletach dzielenia się doświadczeniami

Ilość/rodzaj udostępnionych (opisanych) przykładów najlepszych praktyk

Ilość/rodzaj MŚP uczestniczących w działaniach nagradzania najlepszych praktyk

Liczba i rodzaj MŚP wykorzystujących w swojej działalności najlepsze praktyki

Ilość osób korzystających z informacji o najlepszych praktykach na rzecz innowacji

5.1.2 Wspieranie doskonałości w firmach  
    Wskaźniki produktu Wskaźniki rezultatu
  Wzmacnianie podejścia strategicznego w MŚP

Ilość/rodzaj działań promujących zarządzanie strategiczne w MŚP

Ilość/rodzaj pakietów szkoleniowo-doradczych dla managerów MŚP w zakresie zarządzania strategicznego firmą (strategii rozwoju oraz biznes planów MŚP)

Ilość przedstawicieli kadry zarządzającej MŚP (rodzaj) uczestniczących w działaniach promujących zarządzania strategicznego w MŚP

Ilość/rodzaj MŚP korzystających z usług szkoleniowo-doradczych w zakresie zarządzania strategicznego

Ilość opracowanych strategii rozwoju i biznes planów dla MŚP przez instytucje wspierające

  Promowanie kultury innowacyjnej w MŚP

Ilość/rodzaj działań promujących, wspierających wymianę informacji, współpracę pomiędzy MŚP

Stała regionalna platforma kontaktów między MŚP

Ilość/rodzaj działań promujących metodologię zaangażowania pracowników w tworzenie, opracowanie i wdrażanie w MŚP rozwiązań innowacyjnych

Ilość/rodzaj MŚP uczestniczących w działania promujących, wspierających wymianę informacji, współpracę pomiędzy przedsiębiorstwami

% MŚP korzystających ze stałej platformy kontaktów między MŚP

% MŚP, w których rozwiązania innowacyjne zostały opracowane przez pracowników własnych

  Wspieranie efektywnego wykorzystania przez MŚP potencjału rynkowego na jednolitym rynku europejskim Ilość/rodzaj działań informacyjnych korzyściach i zagrożeniach dla MŚP wynikających z ich udziału w jednolitym rynku europejskimIlość/rodzaj pakietów szkoleniowo-doradczych zwiększających umiejętności w zakresie eksportu, wdrażania przez MŚP systemów jakości i standardów UE oraz uzyskiwania certyfikatówIlość/rodzaj pakietów szkoleniowo-doradczych zwiększających umiejętności MŚP w zakresie specjalizacji oraz wykorzystania nisz rynkowych

Ilość/rodzaj MŚP uczestniczących w działaniach dotyczących korzyści i zagrożeń wynikających z ich udziału w jednolitym rynku europejskim

Ilość/rodzaj MŚP korzystających z pakietów szkoleniowo-doradczych zwiększających umiejętności w zakresie eksportu, wdrażania przez MŚP systemów jakości i standardów UE oraz uzyskiwania certyfikatów

Ilość wdrożonych/wdrażanych systemów jakości, certyfikatów

Ilość/rodzaj MŚP rozpoczynających eksport/eksportujących nowe produkty/eksportujących na nowe rynk

i% udział sprzedaży eksportowej MŚP w ogólnej produkcji sprzedanej

% udział MŚP w eksporcie według poszczególnych rodzajów działalności (sekcji/działów)

Ilość nowych miejsc pracy utworzonych w sektorach niskiej, średniej, wysokie technik

  Wspieranie wykorzystania technologii informatycznych (ICT) w MŚP

Ilość/rodzaj działań promujących wykorzystanie technologii informatycznych (ICT) w MŚP

Ilość dostępnych usług w modelu ASP

Ilość/rodzaj pakietów szkoleniowo-doradczych zwiększających umiejętności w zakresie prowadzenia e-biznesu oraz e-learningu przez MŚP

Ilość/rodzaj instrumentów wspierających MŚP w procesie wdrażania ICT w ramach Funduszy Strukturalnych

Ilość nowych MŚP dostarczających technologie informacyjne i związane z nimi usługi (on-line, e-handel, serwery wirtualne, usługi w modelu ASP itp.)

Ilość MŚP korzystających z modelu ASP

% MŚP korzystających z technologii informatycznych i związanych z nimi usług

% MŚP prowadzących działalność gospodarczą przy zastosowaniu nowoczesnych systemów przekazywania informacji

5.2 Zwiększenie wykorzystania potencjału badawczo-rozwojowego
5.2.1 Wzmacnianie doskonałości w sektorze B+R  
    Wskaźniki produktu Wskaźniki rezultatu
  Wspieranie kultury innowacyjnej w sektorze B+R

Ilość/rodzaj działań promujących własną pracę badawczą w nowych kierunkach technologicznych

Ilość/rodzaj projektów B+R dotyczących rozwiązań innowacyjnych w ramach Funduszy Strukturalnych i innych programów europejskich

Ilość projektów badawczo-rozwojowych opracowanych w instytutach sektora B+R dla MŚP

Ilość projektów badawczo-rozwojowych opracowanych w instytutach sektora B+R według poziomów techniki i rodzajów działalności

Ilość/rodzaj nowych technologii opracowanych w instytucjach sektora B+R

% projektów B+R zakończonych sukcesem (publikacje, wdrożenia itp.),

Ilość/rodzaj nowopowstałych MŚP założonych przez pracowników instytucji sektora B+R, wdrażających opracowane przez nich technologie

% wzrost nakładów na inwestycje w sektorze B+R

% wzrost zatrudnienia w działalności naukowo-badawczej

Ilość patentów powstałych na podstawie innowacji będących w fazie rozwoju

  Wspieranie reorientacji rynkowej Ilość instytucji sektora B+R uczestniczących w opracowaniu i wdrożeniu nowych procedurIlość nowych umów dotyczących współpracy pomiędzy ośrodkami B+R a MŚPIlość/rodzaj opracowanych metodologii analiz potrzeb MŚP i trendów rynkowychRegionalny system informacji o trendach rynkowych dla MŚPIlość/rodzaj działań promujących współpracę sektora B+R z MŚP

Ilość/rodzaj MŚP współpracujących – rodzaj współpracy - z sektorem B+R

% MŚP zadowolonych ze współpracyz sektorem B+R

Ilość/rodzaj MŚP, które skorzystałyz informacji o trendach rynkowych

Ilość wdrożonych projektów rozwojowych powstałych w wyniku współpracy MŚP i sektora B+R

Ilość/rodzaj nowych produktów/ procesów/rozwiązań innowacyjnych wynikających z współpracy miedzy MŚPi sektorem B+R

  Zwiększenie udziału w międzynarodowych sieciach współpracy

Ilość/rodzaj działań związanych z „benchmarkingiem” w instytucjach sektora B+R

Ilość/rodzaj działań promujących, wspierających uczestnictwo instytucji sektora B+R w międzynarodowych sieciach współpracy

System informacji o możliwości uczestnictwa w międzynarodowych sieciach współpracy

Ilość/rodzaj instytucji sektora B+R zaangażowanych w międzynarodowe zespoły/ projekty B+R

Ilość/rodzaj pracowników instytucji sektora B+R zaangażowanych w międzynarodowe zespoły/ projekty B+R

5.2.2 Wprowadzanie do sektora B+R technik niezbędnych dla rozwoju gospodarki regionu  
    Wskaźniki produktu Wskaźniki rezultatu
  Wspieranie specjalizacji sektora B+R działającego w tradycyjnych sektorach

Ilość/rodzaj zespołów eksperckich utworzonych dla rozwiązania określonych problemów badawczychw tradycyjnych sektorach

Ilość/rodzaj zintegrowanych instytucji badawczych utworzonych dla rozwiązania określonych problemów badawczych w tradycyjnych sektorach

Ilość/rodzaj nowych produktów/ procesów opracowanych przez zespoły eksperckie dla rozwiązania określonych problemów badawczych

Ilość/rodzaj nowych produktów/ procesów opracowanych w zintegrowanych instytucjach badawczych

Ilość/rodzaj nowych produktów/ procesów wdrożonych w wyniku opracowań zespołów eksperckich powstałych dla rozwiązania określonych problemów badawczych,

Ilość/rodzaj nowych produktów/procesów wdrożonych w wyniku opracowań powstałych w zintegrowanych instytucjach badawczych

Ilość/rodzaj projektów opracowanych na konkursy ramowych programów UE

% projektów zatwierdzonych w konkursach ramowych programów UE

Ilość patentów/licencji sprzedanych

Ilość/rodzaj MŚP korzystających z ofert zespołów eksperckich

Ilość/rodzaj MŚP korzystających z ofert zintegrowanych instytucjach badawczych

  Wspieranie powstawania nowych specjalizacji w działalności B+R

Ilość/rodzaj zespołów eksperckich utworzonych dla rozwiązania określonych problemów badawczych w sektorach wysokiej i średniej techniki

Ilość/rodzaj zintegrowanych instytucji badawczych utworzonych dla rozwiązania określonych problemów badawczych w sektorach wysokiej i średniej techniki

Opracowany standardowy system oceny zaplecza B+R

Opracowany regionalny program rozbudowy infrastruktury badawczej sektora B+R

Opracowana metodologia wyboru technologii niezbędnych dla rozwoju gospodarki województwa

Ilość/rodzaj inwestycji w infrastruktury sektora B+R

% udział nakładów na rozwój infrastruktury nowych specjalizacji sektora B+R

Ilość/rodzaj specjalizacji naukowych utworzonych zgodnie z trendami rynkowymi i technologicznymi

Ilość/rodzaj nowych bezpośrednich zagranicznych inwestycji powstałych dzięki dokonanej specjalizacji naukowej

Ilość/rodzaj nowych rozwiązań innowacyjnych w regionalnych specjalizacjach naukowych

  Promowanie najlepszych praktyk jako wizytówki regionu

% instytucji sektora B+R aktywnie wspierających opracowanie i wdrażanie wspólnego programu marketingu na rzecz B+R

Ilość/rodzaj działań promujących najlepsze praktyki w sektorze B+R

Ilość/rodzaj instytucji sektora B+R, w których prowadzi się planowe działania marketingowe

Ilość/rodzaj nowych bezpośrednich zagranicznych inwestycji

Ilość/rodzaj MŚP wykorzystujących promowane oferty

5.3 Zapewnienie skutecznego Regionalnego Systemu Innowacji opartego na wzajemnym zaufaniu, kreatywności i doskonałości
5.3.1 Rozwój współpracy partnerskiej na rzecz innowacji  
    Wskaźniki produktu Wskaźniki rezultatu
  Rozwijanie współpracy sektorowej pomiędzy MŚP/ z udziałem MŚP

Ilość/rodzaj sieci MŚP w poszczególnych sektorach

Ilość/rodzaj MŚP zaangażowanych w poszczególnych sieciach

Ilość/rodzaj wdrożonych projektów przez MŚP, opartych o zaawansowane technologie, zrealizowanych w wyniku wspólnych badań w sieciach

% wzrostu poziomu innowacyjności w MŚP uczestniczących w sieciach

% wzrostu produkcji sprzedanej w sektorach niskiej, średniej, wysokiej techniki

% wzrost ilości miejsc pracy utworzonych w sektorach niskiej, średniej, wysokiej techniki

  Utworzenie elastycznej struktury sieciowej na rzecz innowacji

Utworzony Regionalny System Innowacji województwa śląskiego

Ilość/rodzaj instrumentów sieciowych (monitoring, system informacji, foresight, kompleksowe pakiety szkoleniowo-informacyjne) tworzonych w ramach Regionalnego Systemu Innowacji

% podmiotów zaangażowanych w działania innowacyjne uczestniczących w Regionalnym Systemie Innowacji

%/ilość/rodzaj MŚP korzystających z instrumentów tworzonych w ramach Regionalnego Systemu Innowacji

% nowych kontaktów MŚP nawiązanych z ośrodkami B+R

% MŚP zadowolonych z współpracy z sektorem B+R

% MŚP zadowolonych z współpracy z instytucjami wsparcia biznesu

Ilość/%udziału miejsc pracy w sektorach niskiej, średniej, wysokiej techniki

  Wspieranie procesu przewidywania trendów rynkowych

Ilość/rodzaj działań promujących proces foresight

Ilość/rodzaj ekspertów/instytucji zaangażowanych w tworzenie systemu foresight

Utworzony system foresight dla województwa śląskiego

Ilość/rodzaj ekspertów/instytucji zaangażowanych w tworzenie foresight

Ilość/rodzaj ekspertów/instytucji zaangażowanych we wdrażanie foresight

Ilość/rodzaj osób/podmiotów wykorzystujących wyniki foresight

5.3.2 Wspieranie powstawania nowych innowacyjnych produktów i firm  
    Wskaźniki produktu Wskaźniki rezultatu
  Promowanie wzornictwa i projektowania użytkowego

Ilość/rodzaj działań promujących wśród MŚP korzyści wynikające ze stosowania wzornictwa przemysłowego i projektowania użytkowego

Utworzona regionalna sieć instytucji zajmujących się wzornictwem przemysłowym i projektowaniem użytkowym

Ilość/rodzaj ofert usług sieci instytucji wzornictwa przemysłowego i projektowania użytkowego

Ilość/rodzaj MŚP uczestniczących w działaniach promujących stosowanie wzornictwa przemysłowego i projektowania użytkowego

% instytucji z dziedziny wzornictwa przemysłowego i projektowania użytkowego, które uczestniczą w sieci ofert usług

% MŚP, które wprowadziły znak firmowy/wzór użytkowy

Ilość zarejestrowanych znaków firmowych/wzorów użytkowych

  Zwiększenie wykorzystania prawa własności przemysłowej

Ilość/rodzaj działań zmierzających do zwiększenia wykorzystania prawa własności przemysłowej

Ilość/rodzaj instytucji wspierających zaangażowanych w ww działania

Ilość/rodzaj nowych zgłoszeń patentowych

Ilość/rodzaj nowych patentów

  Wspieranie kultury innowacyjnej w systemie edukacji

Ilość/rodzaj programów nauczania dla szkół średnich oraz wyższych uczelni umożliwiających rozwój kultury innowacyjnej zaakceptowanych przez Kuratora Śląskiego i Regionalną Konferencję Rektorów Szkół WyższychIlość

/rodzaj działań (programów) promujących kreatywność, przedsiębiorczość, itp. w szkołach średnich oraz na wyższych uczelniach

Ilość studentów (według kierunków) objętych programami nauczania umożliwiającymi rozwój kultury innowacyjnej

Ilość programów/szkół wdrożonych w celu rozwoju kultury innowacyjnej

Ilość/rodzaj nowych firm utworzonych przez absolwentów

Ilość nowych miejsc pracy utworzonych w sektorach niskiej, średniej, wysokiej techniki

  Wspieranie powstawania innowacyjnych firm (spin-offs, start-ups)

Ilość/rodzaj działań edukacyjnych i promocyjnych zachęcających studentów do tworzenia firm innowacyjnych

% wzrost liczby zajęć dydaktycznych w wyższych uczelniach w zakresie tworzenia firm innowacyjnych

Ilość/rodzaj ofert usług oferowanych w parkach technologicznych i inkubatorach

Ilość m2/ha udostępnionych na parki i inkubatory technologiczne dla firm innowacyjnych

Ilość/rodzaj nowych innowacyjnych MŚP utworzonych w parkach technologicznych i inkubatorach

Ilość/rodzaj innowacyjnych MŚP utworzonych w parkach technologicznych i inkubatorach

Ilość utworzonych miejsc pracy w firmach innowacyjnych znajdujących się w parkach technologicznych i inkubatorach

Ilość/rodzaj nowych innowacyjnych MŚP założonych przez pracowników jednostek B+R, pracowników akademickich lub absolwentów

  Ułatwienie transferu technologii

Utworzona regionalna sieć ośrodków wspierania innowacji i transferu technologii

Ilość/rodzaj ośrodków wsparcia innowacji i transferu technologii w regionie

% ośrodków wsparcia innowacji i transferu technologii uczestniczących w Regionalnej sieci

Powierzchnia parków technologicznych (ha)

Ilość/rodzaj ofert usług ośrodków wsparcia innowacji i transferu technologii dostosowanych do poszczególnych grup docelowych w sektorze MŚP

Opracowane procedury ułatwiające transfer technologii poprzez alokację personelu pomiędzy instytucjami B+R a MŚP

Ilość/rodzaj instrumentów wsparcia dla wdrożenia wyników badań opracowanych w ramach Funduszach Strukturalnych

Ilość/rodzaj dokonanych transferów technologii z ośrodków wspierania innowacji i transferu technologii do MŚP

Ilość/rodzaj dokonanych transferów technologii z instytucji sektora B+R do MŚP

Ilość/rodzaj MŚP korzystających z usług ośrodków wspierania innowacji i transferu technologii

Ilość/rodzaj MŚP otrzymujących wsparcie finansowe na projekty naukowo-badawcze lub na zakup technologii w ramach Funduszy Strukturalnych

Ilość/rodzaj wspieranych firm, które nabyły patenty, licencje lub zaangażowały się we wspólne projekty B+R

Ilość przedsiębiorstw high-tech utworzonych w wyniku transferu technologii

Ilość nowych miejsc pracy utworzonych w sektorach niskiej, średniej, wysokiej techniki

6.5 Wskaźniki benchmarkingu

Benchmarking (konfrontacja oceny własnych osiągnięć z otoczeniem) pozwala ocenić wpływ realizacji Regionalnej Strategii Innowacji na poziom innowacyjności województwa śląskiego w stosunku do innych regionów europejskich i w świecie.

Wskaźniki innowacyjności regionu
Ilość patentów zgłoszone w Urzędzie Patentowe
Nakłady na działalność B+R (%PKB)
Wielkość zatrudnienia w działalności B+R
Udział nowych produktów/usług w ogólnej sprzedaży firmy
Udział eksportu w ogólnej sprzedaży firmy
Nakłady na innowacje w przemyśle
Wskaźniki działalności i zdolności badawczych regionu
Ilość instytucji sektora B+R, rodzaj i specjalizacji
Finansowanie działalności B+R ze środków publicznych (ilość, %)
Finansowanie działalności B+R ze środków prywatnych (ilość, %)
Zatrudnienie w laboratoriach badawczych
Ilość opublikowanych artykułów naukowych
Ilość firm, które posiadają działy badawcze
Wskaźniki odnośnie działań wspierających innowacje
Zatrudnienie w obszarze innowacji w instytucjach wsparcia biznesu
Poziom umiejętności w instytucjach wsparcia biznesu (wskaźnik jakościowy)
Ilość i rodzaj usług w zakresie innowacji uzyskanych przez MŚP we współpracy z instytucjami wsparcia biznesu
Poziom zmiany świadomości i przyzwyczajeń MŚP w wyniku organizowanych akcji przez instytucje wsparcia biznesu

 

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice