REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2003-2013

3. Wizja roli innowacji w województwie śląskim

W ubiegłym stuleciu przemysł zlokalizowany na obszarze naszego regionu należał do najlepiej rozwiniętych w Europie Środkowo-Wschodniej. Tradycja i pracowitość stanowiły o rozwoju gospodarczym regionu. Poziom techniki i zastosowane w przemyśle rozwiązania technologiczne stały się przykładem dla innych regionów.

Aktualnie, wiodącym tematem jest restrukturyzacja gospodarki województwa śląskiego, która kojarzy się często ze zwolnieniami, bezrobociem i degradacją społeczną. Za mało podkreśla się potencjał rozwojowy oraz cechy charakterystyczne dla regionu, które mogłyby być zaangażowane we wzmacnianie pozycji konkurencyjnej gospodarki województwa śląskiego.

Zgodnie z przyjętą wizją roli innowacji w województwie śląskim, Regionalna Strategia Innowacji wspiera rozwijanie przyjaznego klimatu dla innowacji w województwie śląskim tak, aby kreatywność oraz synergia współpracy przy tworzeniu, ulepszaniu i wdrażaniu innowacji prowadziły do zwiększenia poziomu innowacyjności w środowisku gospodarczym i badawczo-rozwojowym wzmacniając konkurencyjność gospodarki województwa wobec innych regionów w Unii Europejskiej.

4. Zamierzenia, punkty zwrotne

Dynamika strategii jest zależna od przyjętych kryteriów mierzalności jej realizacji. Poniżej przedstawione są wybrane zamierzenia, które powinny być zrealizowane w konkretnych etapach wdrażania działań wynikających ze strategii:

  • 1 Regionalny System Innowacji oparty na sieciach współpracy między organizacjami wsparcia biznesu, sektorem B+R, samorządem terytorialnym a firmami, funkcjonujący od 2005 roku
  • 10% wzrost liczby nowo zarejestrowanych patentów rocznie, od 2008 roku
  • 100 nowych firm innowacyjnych utworzonych do 2008 roku, dzięki technologiom opracowanym w ośrodkach badawczo-rozwojowych i uczelniach wyższych
  • 1 000 małych i średnich firm działających w 15 klasterach lokalnych i regionalnych, do 2008 roku
  • 10 000 studentów rocznie zaangażowanych w działania w zakresie innowacji i przedsiębiorczości, od 2005 roku
  • 100 000 osób pracujących w sektorach średnio-wysokiej i wysokiej techniki, do roku 2013

Realizacja ww. punktów zwrotnych zależy od zaangażowania poszczególnych instytucji sektora B+R, szkół wyższych, instytucji wspierających, instytucji sektora finansowego, samorządów, dużych firm oraz - co najważniejsze - małych i średnich przedsiębiorstw województwa śląskiego w konkretnych przedsięwzięciach promujących, tworzących i wdrażających innowacje.

 

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice