MISJA
WYOBRAŻENIA TWORZˇ RZECZYWISTO¦Ć
WIZJA
Regionalna Strategia Innowacji wspiera rozwijanie przyjaznego klimatu dla innowacji w województwie ¶l±skim tak, aby kreatywno¶ć oraz synergia współpracy przy tworzeniu, ulepszaniu i wdrażaniu innowacji prowadziły do zwiększenia poziomu innowacyjno¶ci w ¶rodowisku gospodarczym i badawczo-rozwojowym wzmacniaj±c konkurencyjno¶ć gospodarki województwa wobec innych regionów w Unii Europejskiej
OBSZARY STRATEGICZNE
1. Zwiększenie udziału firm o wysokiej innowacyjno¶ci w ogólnej liczbie małych i ¶rednich firm
2. Zwiększenie wykorzystania potencjału badawczo-rozwojowego
3. Zapewnienie skutecznego Regionalnego Systemu Innowacji opartego na wzajemnym zaufaniu, kreatywno¶ci i doskonało¶ci
 
CELE STRATEGICZNE
1.1. Wzrost poziomu zaufania w¶ród firm poprzez polepszenie klimatu biznesu
1.2. Wspieranie doskonało¶ci w M¦P:
2.1. Wzmacnianie doskonało¶ci w sektorze B+R:
2.2. Wprowadzanie do sektora B+R technologii niezbędnych dla rozwoju gospodarki regionu
3.1. Rozwój współpracy partnerskiej na rzecz innowacji
3.2. Wspieranie powstawania nowych innowacyjnych produktów i firm
CELE SZCZEGÓŁOWE (OPERACYJNE)

1.1.1.Zwiększenie dostępno¶ci M¦P do użytecznych informacji

1.1.2.Uporz±dkowanie systemu finansowania działalno¶ci innowacyjnej M¦P

1.1.3.Dostosowanie oferty szkoleniowo-doradczej w zakresie innowacji do potrzeb M¦P

1.1.4.Zwiększenie wpływu na otoczenie administracyjno-prawne i gospodarcze

1.1.5.Wykorzystanie najlepszych praktyk jako inspiracji dla M¦P do podejmowania działań innowacyjnych

1.2.1.Wzmacnianie podej¶cia strategicznego w M¦P

1.2.2.Promowanie kultury innowacyjnej w M¦P

1.2.3.Wspieranie efektywnego wykorzystania przez M¦P potencjału rynkowego na jednolitym rynku europejskim

1.2.4.Wspieranie wykorzystania technologii informatycznych (ICT) w M¦P

2.1.1.Wspieranie kultury innowacyjnej w sektorze B+R

2.1.2.Wspieranie reorientacji rynkowej

2.1.3.Zwiększenie udziału w międzynarodowych sieciach współpracy

2.2.1.Wspieranie specjalizacji sektora B+R działaj±cego w tradycyjnych sektorach

2.2.2.Wspieranie powstawania nowych specjalizacji w działalno¶ci B+R

2.2.3.Promowanie najlepszych praktyk jako wizytówki regionu

3.1.1.Rozwijanie współpracy sektorowej z udziałem M¦P

3.1.2.Utworzenie elastycznej struktury sieciowej na rzecz innowacji

3.1.3.Wspieranie procesu przewidywania trendów rynkowych

3.2.1.Promowanie wzornictwa i projektowania użytkowego

3.2.2.Zwiększenie wykorzystania prawa własno¶ci przemysłowej

3.2.3.Wspieranie kultury innowacyjnej w systemie edukacji

3.2.4.Wspieranie powstawania innowacyjnych firm

3.2.5.Ułatwienie transferu technologii