Czas wygenerowania treści 2021-07-30 03:34:31

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Tablica ogłoszeń
Wydział Ochrony Środowiska (OS)

Obwieszczenie zawiadamiające strony o wydaniu przez Marszałka Województwa Śląskiego decyzji Nr 2350/OS/2017 z 11 lipca 2017 r. (sprawa OS-WS.7322.67.2017, pismo Nr OS-WS.KW-400/17), udzielającej pozwolenia wodnoprawnego w ramach projektu „Gazociąg wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8,4 MPa od węzła Tworóg do węzła Tworzeń, w ramach budowy gazociągu Hermanowice – Strachocina – Pogórska Wola – Tworzeń – Tworóg – Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego i wielkopolskiego”.
Wydział Ochrony Środowiska (OS)

Obwieszczenie zawiadamiające strony o wydaniu przez Marszałka Województwa Śląskiego decyzji Nr 2381/OS/2017 z 10 lipca 2017 r. znak: OS-WS.7322.70.2017), udzielającej pozwolenia wodnoprawnego w ramach inwestycji „Gazociąg Kędzierzyn - KoĽle – Granica RP (Polska – Czechy) wraz z tłocznią i stacją pomiarową, (gazociąg wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi)”.
Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego (FS)

Rozstrzygnięcie III naboru w konkursie dotacji w ramach projektu pn. „Śląskie programy rewitalizacji - wsparcie dla gmin”


Uprzejmie informujemy, że 20 czerwca 2017 roku uchwałą nr 1238/199/V/2017 Zarząd Województwa Śląskiego rozstrzygnął III nabór w konkursie dotacji na działania wspierające gminy województwa śląskiego w procesie opracowywania lub aktualizowania programów rewitalizacji w ramach projektu pn. „Śląskie programy rewitalizacji - wsparcie dla gmin”, finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, Osi Priorytetowej 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich, Działania 3.1 Skuteczni beneficjenci.


Poniżej zamieszczamy listę rankingową wniosków złożonych w III naborze konkursu.

Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego (FS)

Ogłoszenie Konkursu „Ambasador/Ambasadorka Srebrnego Pokolenia Województwa Śląskiego 2017”
Wydział Ochrony Środowiska (OS)

Informacja o przystąpieniu do realizacji zadania pn. „Opracowanie Programu ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji”.
Wydział Rozwoju Regionalnego (RR)

Ogłoszenie konsultacji projektu Program Rozwoju Turystyki w Województwie Śląskim 2020+ wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko
Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego (FS)

Ogłoszenie wyników oceny formalnej wniosków złożonych w III naborze konkursu „Śląskie programy rewitalizacji – wsparcie dla gmin”


Uprzejmie informujemy, że 25 kwietnia 2017 roku zakończono ocenę formalną wniosków złożonych w III naborze konkursu dotacji dla gmin na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji w ramach projektu pn. „Śląskie programy rewitalizacji – wsparcie dla gmin”.


Poniżej zamieszczamy listę wniosków z III naboru ocenionych pozytywnie pod względem formalnym i skierowanych do oceny merytorycznej.


Załączniki:

Lista wniosków ocenionych pozytywnie pod względem formalnym (III nabór)

Wydział Ochrony Środowiska (OS)

Roczna informacja oceny zgodności z warunkami określonymi w pozwoleniu zintegrowanym.
Wydział Komunikacji i Transportu (KT)

Informacja zgodna z art. 7 ust. 3 Rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 paĽdziernika 2007 r. dotycząca usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 (Dz. U. UE. Seria L nr 315 z dnia 3 grudnia 2007r.) Przewozy Regionalne Sp. z o.o.
Wydział Ochrony Środowiska (OS)

SZKOLENIA
Podobnie jak w latach ubiegłych Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego organizuje bezpłatne szkolenia z zakresu sporządzania sprawozdań dotyczących korzystania ze środowiska, zbiorczych zestawień danych o wytwarzanych odpadach oraz obowiązków wynikających z ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.
Szkolenia odbędą się w dniach 13,14 lutego 2017 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego (ul. Dąbrowskiego 23 Sala kolumnowa). Szkolenie odbędzie się w godzinach od 8.30-14.30, rejestracja uczestników 8.00-8.30
Zgłoszenia proszę przesyłać na adres adudek@slaskie.pl; asiwek@slaskie.pl w terminie do dnia 9 lutego 2017 r.

Jednocześnie w związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z póĽn. zm.) wprowadzoną art. 13 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz. U. poz. 2255) wprowadzone zostało zwolnienie z obowiązku przesyłania wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat w przypadku, gdy roczna wysokość opłaty z tytułu każdego z rodzajów korzystania ze środowiska wymienionych w art. 273 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska nie przekracza 100 zł.

Zwolnienie ma zastosowanie od 1 stycznia 2017 r. i dotyczy sprawozdań zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska począwszy od okresu sprawozdawczego obejmującego rok 2016. W przypadku, gdy nawet jeden rodzaj korzystania ze środowiska przekracza 100 zł, obowiązek przesłania sprawozdania dotyczy wszystkich rodzajów korzystania ze środowiska.
Powyższe zwolnienie nie ma zastosowania do sprawozdań za okresy od II półrocza 2011 r. do 2015 r.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713