Czas wygenerowania treści 2020-12-02 19:51:59

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu
Nr uchwałyW sprawie
799/252/V/2018nieuwzględnienia protestu dotyczącego oceny formalnej wniosku nr WND-RPSL.05.03.01-24-0610/17-002 złożonego przez OŚRODEK POD WEZWANIEM ŚW. JÓZEFA W GLIWICACH w ramach konkursu nr RPSL.05.03.01-IZ.01-24-155/17
814/252/V/2018wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu nieprawidłowo wykorzystanego dofinansowania przez Polski Komitet Pomocy Społecznej, otrzymanego na podstawie umowy nr UDA-RPSL.09.01.05-24-0440/15-00 z dnia 16 maja 2016 r. o dofinansowanie projektu pn. „Menadżer życia edycja 2”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wraz z aneksami
813/252/V/2018rozwiązania na wniosek Beneficjenta umowy o dofinansowanie projektu
812/252/V/2018zawarcia ze Skarbem Państwa – Ministrem Inwestycji i Rozwoju Aneksu nr 6 do Umowy dotacji dotyczącej realizacji projektu Pomocy Technicznej nr DIP/BDG-II/POPT/128/14, obejmującej prowadzenie Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie śląskim
806/252/V/2018aktualizacji „Modelu wdrożeniowego Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013 - 2020”
808/252/V/2018wydania postanowienia utrzymującego w mocy postanowienie Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 23 stycznia 2018 r. o numerze 38/FR/2017 o odmowie wszczęcia postępowania administracyjnego z wniosku Beneficjenta Gminy Wodzisław Śląski o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązania z tytułu zwrotu środków finansowych z płatności ze środków europejskich
770/251/V/2018zmiany uchwały nr 431/244/V/2018 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 27.02.2018r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udziału eksperta w procesie oceny strategicznej (kryteria horyzontalne) w IZ RPO WSL/RR
772/251/V/2018identyfikacji projektu planowanego do realizacji przez Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku S.A. finansowanego ze środków zwróconych z Inicjatywy JESSICA
773/251/V/2018przyjęcia wzoru wniosku o przyznanie dofinansowania dla projektu realizowanego w ramach Polityki Wyjścia z Inicjatywy JESSICA RPO WSL 2007-2013
774/251/V/2018ogłoszenia Konkursu ofert na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim w 2018 roku
767/251/V/2018uwzględnienia protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku WND-RPSL.03.02.00-24-01DB/17-002 złożonego przez DR N. MED. TOMASZ WIKAREK INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA w ramach konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-005/16.
769/251/V/2018nieuwzględnienia protestu dotyczącego oceny formalnej wniosku nr WND-RPSL.11.01.04-24-00A1/18-001 złożonego przez Gminę Lelów w ramach konkursu nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-216/17
768/251/V/2018nieuwzględnienia protestu dotyczącego oceny formalnej wniosku nr WND-RPSL.09.01.01-24-004D/18-001 złożonego przez INVENTUM Sp. z o. o. w ramach konkursu nr RPSL.09.01.01-IZ.01-24-207/17
766/251/V/2018nieuwzględnienia protestu dotyczącego oceny formalnej wniosku nr WND-RPSL.03.02.00-24-016F/17-002 złożonego przez Global Biomedica Sp. z o.o. w ramach konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-005/16
771/251/V/2018dzielenia pełnomocnictwa Panu Bartoszowi Rozpondek – dyrektorowi Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie
691/250/V/2018Zmiany uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 134/238/V/2018 z dn. 23.01.2018 r. w sprawie przyjęcia Pakietu aplikacyjnego w ramach konkursu nr RPSL.04.03.03-IZ.01-24-203/17 oraz zmiany uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 135/238/V/2018 z dn. 23.01.2018 r. w sprawie przyjęcia Pakietu aplikacyjnego w ramach konkursu nr RPSL.04.03.04-IZ.01-24-224/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
690/250/V/2018wyrażenia zgody na wykorzystanie procedury szybkiego zamykania programu dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
719/250/V/2018rozstrzygnięcia konkursu nr RPSL.11.01.02-IZ.01-24-171/17
703/250/V/2018przyjęcia Pakietu aplikacyjnego w ramach konkursu nr RPSL.11.02.01-IZ.01-24-247/18
704/250/V/2018przyjęcia Pakietu aplikacyjnego w ramach konkursu nr RPSL.11.02.02-IZ.01-24-248/18
705/250/V/2018przyjęcia Pakietu aplikacyjnego w ramach konkursu nr RPSL.11.02.03-IZ.01-24-249/18
726/250/V/2018rozstrzygnięcia konkursu nr RPSL.08.01.02-IZ.01-24-187/17
727/250/V/2018zmiany Regulaminu konkursu nr RPSL.08.01.02-IZ.01-24-187/17
728/250/V/2018rozstrzygnięcia konkursu nr RPSL.08.01.01-IZ.01-24-188/17
729/250/V/2018zmiany Regulaminu konkursu nr RPSL.08.01.01-IZ.01-24-188/17 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713