Czas wygenerowania treści 2020-12-03 09:08:00

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu
Nr uchwałyW sprawie
870/253/V/2018przyjęcia dokumentów stanowiących element zasad realizacji RPO WSL 2014-2020 związanych z realizacją projektów dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (za wyjątkiem działań wdrażanych przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości) oraz zmiany niektórych uchwał Zarządu Województwa
857/253/V/2018nieuwzględnienia protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku nr WND-RPSL.04.01.02-24-056G/17-003 złożonego przez: Gminę Panki, w ramach konkursu nr RPSL.04.01.02-IZ.01-24-110/16
858/253/V/2018uwzględnienia protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku nr WND-RPSL.04.01.02-24-055E/17-002 złożonego przez: Gminę MiedĽno, w ramach konkursu nr RPSL.04.01.02-IZ.01-24-110/16
860/253/V/2018uwzględnienia protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku nr WND-RPSL.04.01.02-24-0549/17-002 złożonego przez: Gminę Rędziny, w ramach konkursu nr RPSL.04.01.02-IZ.01-24-110/16
862/253/V/2018nieuwzględnienia protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku nr WND-RPSL.04.01.02-24-0539/17-002 złożonego przez: Gminę Opatów, w ramach konkursu nr RPSL.04.01.02-IZ.01-24-110/16
867/253/V/2018wydania decyzji o utrzymaniu w mocy zaskarżonej 1702/FR/2014 wydanej przez Zarząd Województwa Śląskiego w z dnia 28 sierpnia 2014r., dotyczącej Beneficjenta Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej w związku z wystąpieniem nieprawidłowości projektu realizowanego w ramach RPO WSL 2007-2013
863/253/V/2018nieuwzględnienia protestu dotyczącego oceny formalnej wniosku nr WND-RPSL.01.02.00-24-08C9/17-001 złożonego przez IPC Sp. z o.o. w ramach konkursu nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-008/17
852/253/V/2018uwzględnienia protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku nr WND-RPSL.04.01.02-24-057E/17-003 złożonego przez: Gminę Koniecpol, w ramach konkursu nr RPSL.04.01.02-IZ.01-24-110/16
851/253/V/2018uwzględnienia protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku nr WND-RPSL.04.01.02-24-056F/17-002 złożonego przez: Gminę Przystajń, w ramach konkursu nr RPSL.04.01.02-IZ.01-24-110/16
854/253/V/2018nieuwzględnienia protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku nr WND-RPSL.04.01.02-24-0555/17-003 złożonego przez: Gminę Starcza, w ramach konkursu nr RPSL.04.01.02-IZ.01-24-110/16
859/253/V/2018nieuwzględnienia protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku nr WND-RPSL.04.01.02-24-055D/17-002 złożonego przez: Gminę Lelów, w ramach konkursu nr RPSL.04.01.02-IZ.01-24-110/16
798/252/V/2018Zmiany Uchwały nr 694/250/V/2018 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 27.03.2018 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów zawierającej wyniki prac Komisji Oceny Projektów i wyboru do dofinansowania projektów w ramach konkursu nr RPSL.10.03.02.IZ.01-24-167/17 dla Poddziałania 10.3.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT Subregionu Zachodniego w ramach osi priorytetowej X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz zwiększenia poziomu dofinansowania projektów wybranych do dofinansowania o dodatkowe środki pochodzące z budżetu państwa
803/252/V/2018nieuwzględnienia protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku nr WND-RPSL.03.02.00-24-02AF/17-002 złożonego przez EUTRADE Sp. z o.o. w ramach konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-005/16.
810/252/V/2018wydania postanowienia o zaliczeniu wpłaty w wysokości 16 442,67 zł dokonanej przez beneficjenta – InnoPark Sp z o.o, tytułem należności wynikającej z decyzji Zarządu Województwa Śląskiego nr FS/3880/2017 z dnia 21 listopada 2017 r.
809/252/V/2018wydania postanowienia o zaliczeniu wpłaty w wysokości 13 557,33 zł dokonanej przez beneficjenta – InnoPark Sp z o.o, tytułem należności wynikającej z decyzji Zarządu Województwa Śląskiego nr FS/3880/2017 z dnia 21 listopada 2017 r.
802/252/V/2018nieuwzględnienia protestu dotyczącego oceny formalnej wniosku WND-RPSL.01.02.00-24-089A/17-001 złożonego przez IMPAIRED SOLUTIONS Sp. z o.o. w ramach konkursu nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-008/17
800/252/V/2018uwzględnienia protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku WND-RPSL.01.02.00-24-0660/17-002 złożonego przez ASPEKT LABORATORIUM Sp. z o.o. w ramach konkursu nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-007/17.
807/252/V/2018zmiany uchwały nr 859/37/V/2015 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 26.05.2015 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Wdrażania i Monitoringu Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego
804/252/V/2018przyjęcia aktualizacji „Ramowego planu badań i analiz” realizowanego w ramach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
815/252/V/2018wyrażenia zgody na zmianę treści Zasad realizacji projektu konkursowego Instytucji Zarządzającej RPO WSL 2014-2020,
816/252/V/2018przyjęcia „Programu przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu w województwie śląskim na lata 2018-2023”
811/252/V/2018przyjęcia Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2018 oraz Sprawozdania z realizacji Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia za rok 2017
843/252/V/2018wyrażenia woli zgłoszenia kandydatury Województwa Śląskiego do tytułu Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości 2019 (European Entrepreneurial Region 2019)
801/252/V/2018uwzględnienia protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku nr WND-RPSL.10.03.01-24-0311/17-003 złożonego przez BFC Nieruchomości Bros Johann z siedzibą w Katowicach w ramach konkursu nr RPSL.10.03.01-IZ.01-24-126/16
805/252/V/2018wydania postanowienia o odmowie stwierdzenia przewlekłości prowadzonego postępowania w sprawie odpowiedzialności osób trzecich za zobowiązania osoby prawnej, tj. Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego „ELEKTRON” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach



 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713