Czas wygenerowania treści 2020-10-20 04:50:08


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole wewnętrzne
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: Hotel QUBUS w Gliwicach
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
sprawdzenie spełnienia wymagań co do wielkości obiektu, wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług dla obiektu w kategorii hotel ***(trzy gwiazdki)
Termin rozpoczęcia kontroli: 26-9-2008
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Kolegium Nauczycielskie, Gliwice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola problemowa przeprowadzona przez pracowników Wydziału Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Zakres czasowy kontroli: rok szkolny 2007/2008, rok budżetowy 2007 Kontrole przeprowadzono w zakresie: 1. Przestrzegania zapisu art. 10 ust. 9 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczy-ciela oraz zapisu art. 7 ust. 1a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty. 2. Przestrzegania przez dyrektora kolegium zapisu § 47 ust. 2 i § 52 ust. 2 rozporzą-dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1997r. w sprawie zakładów kształcenia nauczycieli ( Dz.U. z 1997r. Nr 104, poz. 664 z p.zm.) 3. Kontrola finansowo-księgowa – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
Termin rozpoczęcia kontroli: 26-9-2008
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach – s.p.z.o.z., Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
poziom realizacji dotacji udzielonej z budżetu Województwa Śląskiego w 2008r., wspólnie z Wydziałem Zdrowia i Polityki Społecznej.
Termin rozpoczęcia kontroli: 25-9-2008
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: Hotel VESTINA w Wiśle
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
sprawdzenie spełnienia wymagań co do wielkości obiektu, wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług dla obiektu w kategorii hotel ***(trzy gwiazdki)
Termin rozpoczęcia kontroli: 25-9-2008
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Zespół Szkół Specjalnych przy Uzdrowisku Goczałkowice-Zdrój sp. z o.o. w Goczałkowicach - Zdroju, Goczałkowice-Zdrój
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
gospodarka finansowa za 2007r. oraz 5% wydatków za 2007-2008r. Protokół z kontroli z dnia 13.10.2008r. Wystąpienie pokontrolne z dnia 14.11.2008r. Zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych z dnia 12.01.2009r. w zakresie: 1. Wykazanie w sprawozdaniach budżetowych danych niezgodnych z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej; 2. Błędne ujęcie w rocznym sprawozdaniu Rb-28S za 2007r. zobowiązań z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2007 (wypłaconego w 2008r.) jako zobowiązań wymagalnych.
Termin rozpoczęcia kontroli: 24-9-2008
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi, Czeladź
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola problemowa (planowa) Zakres czasowy kontroli: rok budżetowy 2008 i rok szkolny 2007/2008 Zakres tematyczny kontroli: 1. Realizacji wydatków w 2008r. 2. Przestrzegania zapisu art. 10 ust. 9 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela oraz zapisu art. 7 ust. 1a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
Termin rozpoczęcia kontroli: 22-9-2008
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kultury (KL)
Podmiot kontrolowany: Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
sprawdzenie zgodności danych wykazanych w "Informacji o wybranych kosztach w 2007r." - materiału wyjściowego do kalkulacji dotacji podmiotowej - z faktycznym wykonaniem tych kosztów w 2007 roku; sprawdzenia zgodności danych wykazanych w sprawozdaniach Rb-N i Rb-Z za 2007r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 22-9-2008
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: Hotel ARENA w Rybniku
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
sprawdzenie spełnienia wymagań co do wielkości obiektu, wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług dla obiektu w kategorii hotel **(dwie gwiazdki)
Termin rozpoczęcia kontroli: 18-9-2008
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny z siedzibą w Częstochowie, Częstochowa
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
5% wydatków za 2008r. oraz wykorzystanie dotacji udzielonych z budżetu Województwa Śląskiego w 2008r., wspólnie z Wydziałem Zdrowia i Polityki Społecznej. Protokół z kontroli z dnia 10.10.2008r. Wystąpienie pokontrolne z dnia 27.11.2008r. Zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych z dnia 23.01.2009r. w zakresie: 1.Przekroczenie terminu płatności lub niedokonywanie zapłat składek ZUS; 2. Niedokonywanie wpłat na PFRON; 3. Regulowanie zobowiązań po terminie ich wymagalności, skutkiem czego była zapłata odsetek oraz kosztów egzekucyjnych.
Termin rozpoczęcia kontroli: 15-9-2008
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: PTTK o/ Zawiercie
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
spełniania wymagań niezbędnych do uzyskania upoważnienia, zgodności potwierdzonej działalności z wydanym upoważnieniem: zgodnie z ustawą o usługach turystycznych w sprawie pilotów i przewodników turystycznych
Termin rozpoczęcia kontroli: 15-9-2008
Wyniki zakończonej kontroli

Wszystkie lata:
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004

Zobacz także: Informacje o kontrolach


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713