Czas wygenerowania treści 2019-11-20 12:46:00

Strona główna / DZIAŁALNOŚĆ URZĘDU / Środowisko / Pozwolenia zintegrowane / Wydane decyzje / 2016
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 892/OS/2016 z dnia 10.05.2016 r. w sprawie zmiany decyzji Marszałka Województwa Śląskiego nr 985/OS/2014 z dnia 21 maja 2014 r., zmienionej decyzjami Marszałka Województwa Śląskiego nr 2509/OS/2014 z dnia 4 grudnia 2014 r. oraz nr 1800/OS/2015 z dnia 14 paĽdziernika 2015 r. na prowadzenie instalacji do składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanego w Tychach przy ul. Serdecznej 100, eksploatowanej obecnie przez Master - odpady i Energia Sp. z o.o. w Tychach.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 799/OS/2016 z dnia 04.05.2016 r. w sprawie zmiany decyzji Wojewody Śląskiego nr ŚR.III/6618/PZ/54/12/04/06 z dnia 25 maja 2006r. udzielającej pozwolenia zintegrowanego spółce TAMEH POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 92/102 B (REGON: 243631583, NIP: 6292469987) dla instalacji spalania paliw zlokalizowanej w Dąbrowie Górniczej przy al. Józefa Piłsudskiego 92 (zmienionej decyzjami Marszałka Województwa Śląskiego nr 908/OS/2009 z dnia 25 marca 2009 roku, nr 2547/OS/2010 z dnia 24 czerwca 2010 roku, nr3653/OS/2011 z dnia 12 grudnia 2011 r., nr 1293/OS/2014 z dnia 30 czerwca 2014r., nr2122/OS/14 z dnia 27 paĽdziernika 2014r., nr 2229/OS/2014 z dnia 5 listopada 2014r., nr 585/OS/2015 z dnia 7 kwietnia 2015r., nr 1448/OS/2015 z dnia 24 sierpnia 2015r. oraz decyzją nr 2300/OS/2015 z dnia 30 grudnia 2015r.)
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 856/OS/2016 z dnia 2.5.2016 r. w sprawie wydania decyzji udzielającej pozwolenia zintegrowanego dla instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów zlokalizowanej w Rybniku przy ul. Oskara Kolberga 65.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 727/OS/2016 z dnia 22.04.2016 r. w sprawie zmiany decyzji Marszałka Województwa Śląskiego Nr 1168/OS/2015 z dnia 24 czerwca 2015r. (zmienionej decyzją Marszałka Województwa Śląskiego Nr 2016/OS/2015 z dnia 29 paĽdziernika 2015 r.,) udzielającej pozwolenia zintegrowanego dla instalacji IPPC: Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Sosnowcu, ul. Grenadierów 21, eksploatowanego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Sosnowcu
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 726/OS/2016 z dnia 20.04.2016 r. w sprawie zmiany decyzji Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 5 maja 2011 r., nr 1293/OS/2011 (zmienioną decyzją Nr 2290/OS/2014 z dnia 12 listopada 2014 r.) udzielającą pozwolenia zintegrowanego dla instalacji produkcji nadtlenku benzoilu 75%, produkcji past nadtlenków organicznych DCIBP i PMBP oraz przerobu ługów pokrystalicznych, zlokalizowanych w Chorzowie przy ul. Michałkowickiej 9, eksploatowanych przez Spółkę NOVICHEM Sp. z o.o. w Chorzowie.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 20.04.2016 r. w sprawie wygaśnięcia pozwolenia zintegrowanego udzielonego decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 11 grudnia 2007r. znak ŚR/II/6618/32/06/9/07 dla instalacji do syntezy chlorfenwinfosu zlokalizowanej w Jaworznie przy ul. Chopina 94.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 717/OS/2016 z dnia 19.04.2016 r. w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego dla „instalacji do przetwarzania odpadów niebezpiecznych (ropopochodnych) o zdolności przetwarzania ponad 10 ton na dobę”, zlokalizowanej w Czechowicach-Dziedzicach, przy ul. Norberta Barlickiego, eksploatowanej przez Spółkę EKONAFTA Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (Regon: 101512450, NIP: 982-03- 73-762),
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 718/OS/2016 z dnia 19.04.2016 r. w sprawie zmiany za zgodą strony decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 19 kwietnia 2006 r., znak: ŚR-III-6618/PZ/71/13/06 ( zmienionej decyzją Wojewody Śląskiego z dnia z dnia 6 grudnia 2007 r., znak: ŚR/IV/6618/32/5/07 oraz decyzjami: Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 13 paĽdziernika 2008 r., Nr 2467/OS/2008, z dnia 4 lutego 2010 r., Nr 387/OS/2010, z dnia 1 lipca 2013 r., Nr 1380/OS/2013 oraz z dnia 26 listopada 2014 r., Nr 2490/2014) udzielającej pozwolenia zintegrowanego dla instalacji odlewania metali żelaznych, o zdolności produkcyjnej ponad 20 ton wytopu na dobę, zlokalizowanej na terenie Zakładu TEKSID IRON POLAND Sp. z o.o. w Skoczowie, ul. Ciężarowa 49 - eksploatowanej przez Spółkę TEKSID IRON POLAND Sp. z o.o. z siedzibą w Skoczowie (Regon: 072792769, NIP: 548-23-49-926).
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 758/OS/2016 z dnia 18.04.2016 r. w sprawie zmiany na wniosek strony decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 7 sierpnia 2006 r. znak ŚR-III 6618/PZ/99/9/06 (zmienionej decyzjami Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 5 listopada 2009r. nr 3692/OS/2008, z dnia 31 maja 2010r. nr 2068/OS//2010, z dnia 27 grudnia 2010r. nr 5567/OS/2010, z dnia 9 listopada 201 lr. nr 3298/OS/2011, z dnia 4 grudnia 2014 r. nr 2695/OS/2014, z dnia 29 września 2015r. Nr 1740/OS/2015) dla instalacji do obróbki stali lub stopów żelaza przez walcowanie na gorąco o zdolności produkcyjnej ponad 20 ton stali na godzinę, instalacji do spalania paliw oraz instalacji oczyszczalni ścieków zlokalizowanych w ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Sosnowcu przy ul. Niweckiej 1.
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego nr 690/OS/2016 z dnia 15.04.2016 r. w sprawie zmiany decyzji Wojewody Śląskiego znak: ŚR-III-6618/PZ/l 51/18/7 z dnia 14 czerwca 2007r., wraz ze zmianami, udzielającej Mittal Steel Poland S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej (póĽniej ArcelorMittal Poland S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej) pozwolenia zintegrowanego dla instalacji: do spiekania rud metali, do pierwotnego wytopu surówki żelaza o zdolności produkcyjnej ponad 2,5 Mg wytopu na godzinę, do wtórnego wytopu surówki żelaza, w tym do ciągłego odlewania stali o zdolności produkcyjnej ponad 2,5 Mg wytopu na godzinę, do obróbki metali żelaznych poprzez walcowanie na gorąco o zdolności produkcyjnej ponad 20 Mg stali surowej na godzinę, do produkcji wapna w piecach o zdolności produkcyjnej ponad 50 Mg na dobę, zlokalizowanych w Dąbrowie Górniczej przy Al. J. Piłsudskiego 92, eksploatowanych obecnie przez ArcelorMittal Poland S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (Regon: 277839653; NIP: 634-24-63-083).


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713