Czas wygenerowania treści 2020-11-30 00:31:52

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu
Nr uchwałyW sprawie
922/254/V/2018nieuwzględnienia protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku nr WND-RPSL.11.03.00-24-0427/17-001 złożonego przez: Centrum Nauczania Języków Obcych NORTON I Piotr Robert Szmigiel, w ramach konkursu nr RPSL.11.03.00-IP.02-24-030/17
919/254/V/2018pozostawienia bez rozpatrzenia protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku nr WND-RPSL.05.03.01-24-0560/17-003 złożonego przez Fundację Dom Modernisty w ramach konkursu nr RPSL.05.03.01-IZ.01-24-155/17
926/254/V/2018nieuwzględnienia protestu dotyczącego oceny formalnej wniosku WND-RPSL.01.02.00-24-08E1/17-002 złożonego przez PROFESSIONAL SERVICES SP. z o.o. w ramach konkursu nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-008/17
925/254/V/2018nieuwzględnienia protestu dotyczącego oceny formalnej wniosku WND-RPSL.01.02.00-24-08BE/17-002 złożonego przez EJSAK GROUP ARKADIUSZ EJSAK w ramach konkursu nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-008/17
918/254/V/2018nieuwzględnienia protestu dotyczącego oceny formalnej wniosku nr WND-RPSL.10.01.00-24-05BE/17 złożonego przez Szpital w Knurowie Sp. z o.o. w ramach konkursu nr RPSL.10.01.00-IZ.01-24-153/17
874/253/V/2018rozwiązania na wniosek Beneficjenta umowy o dofinansowanie projektu
869/253/V/2018wydania decyzji utrzymującej w mocy zaskarżoną decyzję nr 2667/FR/2014 wydaną przez Zarząd Województwa Śląskiego w dniu 11 grudnia 2014r., dotyczącej Beneficjenta Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej w związku z wystąpieniem nieprawidłowości projektu realizowanego w ramach RPO WSL 2007-2013
872/253/V/2018wydania decyzji w przedmiocie zwrotu środków finansowych nieprawidłowo wykorzystanych przez Beneficjenta – 3D-PROTO sp. z o. o., wypłaconych w związku z realizacją projektu pn. „Utworzenie parku technologicznego jako centrum innowacji i technologii w Częstochowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
871/253/V/2018zatwierdzenia Listy ocenionych wniosków o dofinansowanie projektów, zawierających wyniki prac Komisji Oceny Projektów i wyboru do dofinansowania projektu w ramach naboru nr RPSL.05.03.02-IZ.01-24-179/17 dla Poddziałania 5.3.2 Dziedzictwo kulturowe - OSI, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz zwiększenia dofinansowania dla projektu wybranego do dofinansowania o dodatkowe środki pochodzące z budżetu państwa
873/253/V/2018wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu nieprawidłowo wykorzystanego dofinansowania przez Stowarzyszenie Przyjaciół Zameczka (adres: ul. 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty 2, 42 700 Lubliniec, NIP: 5751827180, REGON: 240363900), otrzymanego na podstawie umowy nr UDA-RPSL.09.01.05-24-0431/15-00 z dnia 10 maja 2016 r. o dofinansowanie projektu pn. „Niepełnosprawni pełnowartościowi na rynku pracy”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wraz z aneksem.
876/253/V/2018Zwiększenia wartości projektu i zmiany Zasad realizacji projektu pozakonkursowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach pt. „Praca z EURESem - Twoim sukcesem!” realizowanego w latach 2017-2020 w ramach Poddziałania 7.1.4 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia - projekty pozakonkursowe EURES Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
875/253/V/2018wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu nieprawidłowo wykorzystanego dofinansowania przez F5 Konsulting Sp. z o.o., otrzymanego na podstawie umowy nr UDA-RPSL.11.01.04-24-0112/15-00 z dnia 17 sierpnia 2016 r. o dofinansowanie projektu pn. „Energia edukacji – kompleksowy program rozwojowy Gimnazjum nr 5 i Gimnazjum nr 9 w Jaworznie”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wraz z aneksami
868/253/V/2018zmiany zapisów umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet I. Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość, Działanie 1.1. Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu, Podziałanie 1.1.1. Infrastruktura rozwoju gospodarczego, Typ Projektu 7. Dokapitalizowanie zewnętrznych Ľródeł dofinansowania przedsiębiorczości pn. „Ułatwienie dostępu do finansowania działalności przedsiębiorców na terenie województwa śląskiego poprzez dofinansowanie Śląskiego Regionalnego Funduszu Poręczeniowego” zawartej ze Śląskim Regionalnym Funduszem Poręczeniowym Sp. z o.o. w postaci aneksu do umowy o dofinansowanie nr UDA-RPSL.01.01.01-00-011/09 z póĽniejszymi zmianami wraz z załącznikiem nr II.3 Produkt standardowy – Poręczenia
866/253/V/2018nieuwzględnienia protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku nr WND-RPSL.07.01.03-24-07AA/17-001 złożonego przez INVENTUM Sp. z o. o. w ramach konkursu nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-037/17
865/253/V/2018nieuwzględnienia protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku nr WND-RPSL.11.01.02-24-073D/17-001 złożonego przez Jastrzębie-Zdrój - Miasto na Prawach Powiatu w ramach konkursu nr RPSL.11.01.02-IZ.01-24-170/17
861/253/V/2018nieuwzględnienia protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku nr WND-RPSL.04.01.02-24-054D/17-002 złożonego przez: Gminę Mykanów, w ramach konkursu nr RPSL.04.01.02-IZ.01-24-110/16
850/253/V/2018uwzględnienia protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku nr WND-RPSL.04.01.02-24-0556/17-002 złożonego przez: Powiat Myszkowski, w ramach konkursu nr RPSL.04.01.02-IZ.01-24-110/16
853/253/V/2018uwzględnienia protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku nr WND-RPSL.04.01.02-24-056C/17-003 złożonego przez: Gminę Janów, w ramach konkursu nr RPSL.04.01.02-IZ.01-24-110/16
856/253/V/2018nieuwzględnienia protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku nr WND-RPSL.04.01.02-24-0588/17-002 złożonego przez: Gminę Poraj, w ramach konkursu nr RPSL.04.01.02-IZ.01-24-110/16
848/253/V/2018uwzględnienia protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku nr WND-RPSL.05.05.00-24-0533/17-002 złożonego przez Gminę Ciasna w ramach konkursu nr RPSL.05.05.00-IZ.01-24-157/17
845/253/V/2018uwzględnienia protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku nr WND-RPSL.05.05.00-24-0514/17-002 złożonego przez Gminę Łękawica w ramach konkursu nr RPSL.05.05.00-IZ.01-24-157/17
847/253/V/2018uwzględnienia protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku nr WND-RPSL.05.05.00-24-051D/17-002 złożonego przez Gminę Herby w ramach konkursu nr RPSL.05.05.00-IZ.01-24-157/17
846/253/V/2018nieuwzględnienia protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku nr WND-RPSL.05.05.00-24-052G/17-002 złożonego przez Gminę MiedĽna w ramach konkursu nr RPSL.05.05.00-IZ.01-24-157/17
864/253/V/2018nieuwzględnienia protestu dotyczącego oceny formalnej wniosku WND-RPSL.01.02.00-24-08DE/17-002 złożonego przez Code Design Sp. z o.o. w ramach konkursu nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-008/17
849/253/V/2018nieuwzględnienia protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku WND-RPSL.01.02.00-24-0622/17-002 złożonego przez Krzysztofa Bednarskiego "KRY -MAT II" w ramach konkursu nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-007/17 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713