Czas wygenerowania treści 2020-10-26 08:01:10


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole wewnętrzne
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: PTTK o/Wędrowiec w Zabrzu
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
poprawności wykonywania zadań przewodnika turystycznego i górskiego, posiadania uprawnień co do ich obszaru i ważności, zapewnienie przez organizatorów turystyki opieki przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek nad uczestnikami imprezy turystycznej
Termin rozpoczęcia kontroli: 17-10-2008
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Śląskie Centrum Rehabilitacji i Prewencji z siedzibą w Ustroniu, Ustroń
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
gospodarka finansowa za 2007r. oraz 5% wydatków za 2008r. Protokół z kontroli z dnia 24.10.2008r. Wystąpienie pokontrolne z dnia 27.11.2008r. Zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych z dnia 29.07.2009r. w zakresie: 1. Wykazanie w sprawozdaniu Rb-Z danych niezgodnych z ewidencją księgową; 2. Nieterminowe regul. zobow. wobec kontrahentów, skutkiem czego nastąpiła zapłata odsetek; 3. Nieterminowa zapłata składek ZUS; 4. Udzielenie zam. publ. na dostawy i usługi z naruszeniem przepisów PZP.
Termin rozpoczęcia kontroli: 13-10-2008
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: Stowarzyszenie Przewodników Górskich w Katowicach
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
spełniania wymagań niezbędnych do uzyskania upoważnienia, zgodności potwierdzonej działalności z wydanym upoważnieniem: zgodnie z ustawą o usługach turystycznych w sprawie pilotów i przewodników turystycznych
Termin rozpoczęcia kontroli: 10-10-2008
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich, Piekary Śląskie
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
5% wydatków 2008r., poziom realizacji dotacji udzielonej z budżetu Woj. Śląskiego w 2008r., wspólnie z Wydziałem Zrowia i Polityki Społecznej.
Termin rozpoczęcia kontroli: 6-10-2008
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: Beskidzki Oddział PTTK w Szczyrku
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola w zakresie: poprawności wykonywania zadań przewodnika turystycznego i górskiego, posiadania uprawnień co do ich obszaru i ważności, zapewnienie przez organizatorów turystyki opieki przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek nad uczestnikami imprezy turystycznej
Termin rozpoczęcia kontroli: 1-10-2008
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: B.U.T WATRA w Szczyrku
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
badania zgodności działalności organizatora/pośrednika turystyki z obowiązującymi przepisami ustawy o usługach turystycznych
Termin rozpoczęcia kontroli: 1-10-2008
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: BP Polan-Travel w Bielsku-Białej
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
spełniania wymagań niezbędnych do uzyskania upoważnienia, zgodności potwierdzonej działalności z wydanym upoważnieniem: zgodnie z ustawą o usługach turystycznych w sprawie pilotów i przewodników turystycznych
Termin rozpoczęcia kontroli: 1-10-2008
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: PHU EUROPA w Żywcu
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
badania zgodności działalności organizatora/pośrednika turystyki z obowiązującymi przepisami ustawy o usługach turystycznych
Termin rozpoczęcia kontroli: 1-10-2008
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Turystyki i Sportu (TS) archiwum
Podmiot kontrolowany: Biuro Podróży PANTUR w Katowicach
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
badania zgodności działalności organizatora/pośrednika turystyki z obowiązującymi przepisami ustawy o usługach turystycznych
Termin rozpoczęcia kontroli: 29-9-2008
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Kolegium Nauczycielskie, Gliwice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola problemowa przeprowadzona przez pracowników Wydziału Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Zakres czasowy kontroli: rok szkolny 2007/2008, rok budżetowy 2007 Kontrole przeprowadzono w zakresie: 1. Przestrzegania zapisu art. 10 ust. 9 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczy-ciela oraz zapisu art. 7 ust. 1a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty. 2. Przestrzegania przez dyrektora kolegium zapisu § 47 ust. 2 i § 52 ust. 2 rozporzą-dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1997r. w sprawie zakładów kształcenia nauczycieli ( Dz.U. z 1997r. Nr 104, poz. 664 z p.zm.) 3. Kontrola finansowo-księgowa – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
Termin rozpoczęcia kontroli: 26-9-2008
Wyniki zakończonej kontroli

Wszystkie lata:
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004

Zobacz także: Informacje o kontrolach


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713