Czas wygenerowania treści 2020-12-05 06:35:33


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole wewnętrzne
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki (GP) archiwum
Podmiot kontrolowany: Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny ,,Pałac Kamieniec'' Sp. z o.o., Kamieniec-Zbrosławice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
zasady i sposób gospodarki mieniem jednostki
Termin rozpoczęcia kontroli: 24-9-2007
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Organizacyjny
Podmiot kontrolowany: A.C.D. Sp. z o.o. ul. Junacka 8, Czechowice - Dziedzice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola kompleksowa w zakresie zgodności prowadzenia działalności gospodarczej w dziedzinie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania z wydanym zaświadczeniem. Okres objęty kontrolą: od daty rejestracji 27 października 2006 do dnia 24 września 2007 roku.
Termin rozpoczęcia kontroli: 24-9-2007
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej "WOM" w Rybniku, Rybnik
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Zakres tematyczny kontroli: organizacja, kierowanie i funkcjonowanie placówką (zarządzenia dyrektora, regulamin pracy, dyscyplina pracy, załatwianie spraw zgodnie z kpa, rejestr i obieg dokumentacji, stosowanie instrukcji kancelaryjnej, załatwianie skarg i wniosków); kontrola książki obiektu budowlanego, zgodność planowanych w roku bieżącym prac remontowych z faktycznymi potrzebami występującymi w placówce, terminowości przeprowadzania inwentaryzacji składników majątkowych, zawierane umów najmu i dzierżawy zgodnie z obowiązującymi zasadami. Zakres czasowy kontroli: 2007 rok.
Termin rozpoczęcia kontroli: 24-9-2007
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej "WOM" w Rybniku, Rybnik
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka, wchodząca w skład Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej “WOM”, ul. Chrobrego 27 w Rybniku. Zakres tematyczny kontroli: sprawowanie nadzoru nad filiami, działalność Rady Pedagogicznej (uchwały, protokoły, regulaminy). Zakres czasowy kontroli: 2007 rok.
Termin rozpoczęcia kontroli: 24-9-2007
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej "WOM" w Rybniku, Rybnik
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Filia w Wodzisławiu Śląskim Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rybniku. Zakres tematyczny kontroli: Warunki lokalowo – kadrowe (po przeprowadzce), dyscyplina pracy (listy obecności, zeszyt wyjść służbowych i prywatnych, ewidencja delegacji), bhp;sprawowanie nadzoru nad filią. Zakres czasowy kontroli: 2007 rok.
Termin rozpoczęcia kontroli: 24-9-2007
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami (GK)
Podmiot kontrolowany: Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Prowadzenie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. - Prowadzenie wojewódzkich baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie.
Termin rozpoczęcia kontroli: 21-9-2007
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kultury (KL)
Podmiot kontrolowany: Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Sprawdzenie zgodności danych wykazanych w "Informacji o wybranych kosztach w 2006 r." - materiału wyjściowego do kalkulacji dotacji podmiotowej - z faktycznym wykonaniem tych kosztów w 2006 roku
Termin rozpoczęcia kontroli: 21-9-2007
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Organizacyjny
Podmiot kontrolowany: Archiwum Mirex Sp. z o.o. ul. Okólna 79 c, Częstochowa
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola kompleksowa w zakresie zgodności prowadzenia działalności gospodarczej w dziedzinie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania z wydanym zaświadczeniem. Okres objęty kontrolą: Od daty rejestracji 26 września 2006 do dnia 21 września 2007 roku.
Termin rozpoczęcia kontroli: 21-9-2007
Podmiot kontrolujący: Wydziału Promocji Regionu, Turystyki i Sportu
Podmiot kontrolowany: Hotel PIAST w Gliwicach
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
sprawdzenie spełnienia wymagań co do wielkości obiektu, wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług dla obiektu w kategorii hotel ** ( dwie gwiazdki )
Termin rozpoczęcia kontroli: 14-9-2007
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki (GP) archiwum
Podmiot kontrolowany: Szkoła Policealna Województwa Śląskiego Nr 2, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
w zakresie sposobu i trybu gospodarowania mieniem Województwa Śląskiego powierzonym wojewódzkiej jednostce organizacyjnej
Termin rozpoczęcia kontroli: 13-9-2007

Wszystkie lata:
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004

Zobacz także: Informacje o kontrolach


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713