Czas wygenerowania treści 2021-03-05 04:50:43

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwały Sejmiku
Nr uchwałyW sprawie
IV/5/6/2011zmiany uchwały Nr III/34/14/2009 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 18 lutego 2009 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Śląskie
IV/5/5/2011w sprawie: zmiany uchwały Nr III/5/4/2007 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 14 marca 2007 roku w sprawie przyjęcia Zasad dysponowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Śląskie, korzystających z opieki zdrowotnej
III/59/2/2010wystąpienia do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z wnioskiem o połączenie z dniem 1 września 2011 roku Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi, Kolegium Nauczycielskiego w Bytomiu oraz Zespołu Nauczycielskich Kolegiów Języków Obcych w Sosnowcu w Państwową Wyższą Szkołę Zawodową z siedzibą w Czeladzi
III/58/14/2010zmiany uchwały Nr III/44/3/2009 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 18 listopada 2009 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Województwa Śląskiego do zaciągnięcia zobowiązania na lata 2010-2012 na udzielenie dotacji na działalność bieżącą Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, w celu umożliwienia realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka
III/58/13/2010zmiany uchwały Nr III/28/1/2008 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 24 września 2008 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Województwa Śląskiego do zaciągnięcia zobowiązania na lata 2010-2012 na udzielenie dotacji na działalność bieżącą Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, w celu umożliwienia realizacji projektu pod nazwą: Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych
III/58/11/2010zmiany w planie przychodów i kosztów zakładów budżetowych, gospodarstwa pomocniczego oraz dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek na 2010 rok
III/56/7/2010gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez oświatowe jednostki budżetowe Województwa Śląskiego
III/56/6/2010zmiany w planie przychodów i kosztów zakładów budżetowych, gospodarstwa pomocniczego oraz dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek na 2010 rok
III/56/4/2010zmiany w Regulaminie przyznawania stypendiów w ramach II i kolejnych edycji projektu systemowego „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” w ramach Poddziałania 9.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych w województwie śląskim
III/56/3/2010ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Województwo Śląskie, za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły
III/55/2/2010zmian w Regulaminie przyznawania stypendiów w ramach II i kolejnych edycji projektu systemowego Nauka drogą do sukcesu na Śląsku w ramach Poddziałania 9.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych w województwie śląskim
III/55/3/2010zmiany uchwały Nr III/38/5/2009 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 20 maja 2009 roku w sprawie przyjęcia Zasad udzielania zniżek nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze w szkołach prowadzonych przez Województwo Śląskie w zakresie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć
III/53/2/2010upoważnienia Zarządu Województwa Śląskiego do zaciągania zobowiązań na lata 2011-2012 na realizację projektu pod nazwą „Elektroniczne Doskonalenie i Edukacja Informatyczna Nauczycieli – eDeN”
III/53/6/2010zmiany uchwały Nr III/34/14/2009 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 18 lutego 2009 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Śląskie
III/52/7/2010przejęcia przez Województwo Śląskie zadania w zakresie prowadzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu
III/52/6/2010wystąpienia do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z wnioskiem o włączenie Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Gliwicach do Politechniki Śląskiej w Gliwicach
III/47/1/2010aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000 – 2020 poprzez przyjęcie Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego Śląskie 2020
III/46/4/2010zmian w Regulaminie przyznawania stypendiów w ramach II edycji projektu systemowego pod tytułem: Nauka drogą do sukcesu na Śląsku w ramach Poddziałania 9.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych w województwie śląskim
III/44/3/2009upoważnienia Zarządu Województwa Śląskiego do zaciągnięcia zobowiązania na lata 2010-2012 na udzielenie dotacji na działalność bieżącą Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, w celu umożliwienia realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka
III/44/1/2009przyjęcia Programu współpracy Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2010
III/43/19/2009upoważnienia Zarządu Województwa Śląskiego do zaciągnięcia na lata 2010 - 2011 zobowiązania na realizację projektu pod nazwą: Narzędzia wspierające osoby wykluczone społecznie realizowanego w ramach Programu Leonardo da Vinci
III/43/18/2009upoważnienia Zarządu Województwa Śląskiego do zaciągnięcia na lata 2010 - 2011 zobowiązania na realizację projektu pod nazwą: Kształcenie ustawiczne w Europie – dobre praktyki realizowanego w ramach Programu Leonardo da Vinci
III/42/11/2009przyjęcia zasad przyznawania stypendiów określonych w Regulaminie przyznawania stypendiów w II edycji projektu systemowego pod tytułem: Nauka drogą do sukcesu na Śląsku w ramach Poddziałania 9.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych w województwie śląskim na rok szkolny 2009-2010
III/41/8/2009przyjęcia Zasad i trybu przyznawania stypendiów uzdolnionej młodzieży województwa śląskiego.
III/40/17/2009likwidacji Szkoły Policealnej Województwa Śląskiego w Zawierciu 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713