Czas wygenerowania treści 2020-07-09 03:55:16

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Zarządzenia Marszałka
W tym miejscu publikowane będą zarządzenia Marszałka Województwa nie dotyczące spraw organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego.
Zarządzenie nr 00027/2013 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 18 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 00030/2012 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 7 marca 2012 roku w sprawie przeprowadzenia egzaminu kończącego kurs dla kierowców przewożących towary niebezpieczne.
w sprawie powołania Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w Katowicach

art. 43 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z póĽn. zm.) w związku z art. 23 ust. 2 i ust. 4 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r., Nr 69, poz. 415 z póĽn. zm.), § 12 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 paĽdziernika 2004r. w sprawie rad zatrudnienia (Dz. U z 2004r., poz 224, Nr 2281) oraz § 73 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, przyjętego uchwałą Nr 52/223/IV/2013 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 10.01.2013r.
Zarządzenie nr 00001/2013 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 2 stycznia 2013 roku w sprawie zasad i trybu postępowania w sprawach związanych z wydatkowaniem dochodów budżetu województwa śląskiego uzyskiwanych na podstawie ustawy z dnia 3 lutego 1995r o chronie gruntów rolnych i leśnych
Zarządzenie nr 00096/2012 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 7 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 00030/2012 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 7 marca 2012 roku w sprawie przeprowadzenia egzaminu kończącego kurs dla kierowców przewożących towary niebezpieczne.
Zarządzenie nr 00083/2012 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 25 paĽdziernika 2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 00100/2011 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 12.07.2011 r. w sprawie rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne.
w sprawie przyjęcia wzoru zaświadczenia o wpisie do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli mających siedzibę na terenie województwa śląskiego oraz wzorów: wniosku o wpis do ewidencji i dokumentów składanych z wnioskiem

art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z póĽn. zm.), art. 77a ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (j.t. Dz. U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póĽn. zm.), § 24 rozporządzenia z dnia 19 listopada 2009 roku w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. Nr 200, poz. 1537 z póżn. zm.) oraz § 73 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
Zarządzenie nr 00052/2012 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie rejestru podmiotów prowadzących kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych.
Zarządzenie nr 00030/2012 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu kończącego kurs dla kierowców przewożących towary niebezpieczne.
w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Marszałka Województwa Śląskiego nr 00014/11 z dnia 11 lutego 2011 r. w sprawie zasad i trybu postępowania w sprawach związanych z wydatkowaniem dochodów budżetu Województwa Śląskiego uzyskiwanych na podstawie ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz.1266 z póĽn. zm.)
Zarządzenie nr 00157/2011 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 21.10.2011 r. w sprawie zasad udostępniania Sali Sejmu Śląskiego.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713