Czas wygenerowania treści 2020-09-26 13:59:30

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Komisje Sejmiku / Plan posiedzeń komisji
Wszystkie lata
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004
Posiedzenie komisji z dnia 26 czerwca 2017
Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji

Poniedziałek o godz. 10.30

Wyjazdowe Posiedzenie Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji z dnia 27.02.2017 r. oraz z dnia 20.03.2017 r.
 3. Wizyta na Stadionie Śląskim – omówienie bieżącej sytuacji związanej z inwestycją.
 4. Sprawy różne.

Stadion Śląski

Metryczka informacjiWprowadzenie: Marta Murgot 26-06-2017 09:03:18
Ostatnia aktualizacja: Marta Murgot 26-06-2017 09:03:57
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian
Posiedzenie komisji z dnia 19 czerwca 2017
Komisja Środowiska i Gospodarki Wodnej

Poniedziałek o godz. 9:45


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej z dnia 17.05.2017 r.
 3. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (druk V/612).
 4. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wyznaczenia Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (druk V/611).
 5. Sprawy różne.

Sala Dębowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. J. Ligonia 46.

Metryczka informacjiWprowadzenie: Marta Murgot 16-06-2017 08:59:40
Ostatnia aktualizacja: Marta Murgot 19-06-2017 09:27:57
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian
Posiedzenie komisji z dnia 14 czerwca 2017
Komisja Budżetu, Skarbu i Finansów

Środa o godz. 14:30


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego.
 3. Sprawy różne

Sala Szara Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. J. Ligonia 46.

Metryczka informacjiWprowadzenie: Marta Murgot 09-06-2017 09:50:31
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 14 czerwca 2017
Komisja Środowiska i Gospodarki Wodnej

Środa o godz. 10.00

Wyjazdowe Posiedzenie Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej z dnia 17.05.2017 r.
 3. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (druk V/612).
 4. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wyznaczenia Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (druk V/611).
 5. Działalność Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego (Park Krajobrazowy „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”).
 6. Zezwolenia na usuwanie drzew i zieleni wydawane przez Marszałka Województwa.
 7. Sprawy różne.

Rudy

Metryczka informacjiWprowadzenie: Marta Murgot 09-06-2017 08:49:59
Ostatnia aktualizacja: Marta Murgot 09-06-2017 08:53:05
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian
Posiedzenie komisji z dnia 13 czerwca 2017
Komisja Edukacji, Nauki i Kultury

Wtorek o godz. 11:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Przedstawienie planu rewitalizacji głównego gmachu Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu na lata 2018-2024- wystąpienie Pana Leszka Jodlińskiego dyrektora Muzeum.
 3. Zaopiniowanie projektów uchwał na XXXIX sesję Sejmiku wraz z informacją na temat realizacji budżetu za 2016 rok w działach dotyczących edukacji i kultury.
 4. Przyjęcie protokołów nr 22 i 23.
 5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala Szara Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. J. Ligonia 46.

Metryczka informacjiWprowadzenie: Marta Murgot 07-06-2017 12:34:14
Ostatnia aktualizacja: Marta Murgot 07-06-2017 12:35:20
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian
Posiedzenie komisji z dnia 13 czerwca 2017
Komisja Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego

Wtorek o godz. 9:30


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i zatwierdzenie porządku posiedzenia.
 2. Informacja na temat projektu Koncepcji polityki przeciwdziałania negatywnym zmianom demograficznym, depopulacji i starzeniu się społeczeństwa.
 3. Informacja dot. nieruchomości po zlikwidowanych Kolegiach.
 4. Zaopiniowanie projektów uchwał na XXXIX sesję Sejmiku.
 5. Przyjęcie protokołów nr 21 i 22.
 6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala Szara Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. J. Ligonia 46.

Metryczka informacjiWprowadzenie: Marta Murgot 07-06-2017 12:31:25
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 13 czerwca 2017
Komisja Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia

Wtorek o godz. 12:30


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Śląskiego za 2016 rok wraz z informacją na temat planu wykonania planów finansowych podległych jednostek służby zdrowia.
 3. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie:
  - wyrażenia zgody na zawarcie przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju umowy najmu na czas nieoznaczony i odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia tej umowy (Druk V/607),
  - wyrażenia zgody na przyznanie dofinansowania ze środków PFRON do realizacji robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych, realizacja których przekracza 1 rok budżetowy (Druk V/608),
  - wyrażenie zgody na zbycie udziałów Województwa Śląskiego w spółce Megrez Sp. Z o.o. z siedzibą w Tychach oraz określenia trybu zbycia udziałów (Druk V/613),
  - zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury oraz innych samorządowych osób prawnych Województwa Śląskiego (Druk V/615).
 4. Sprawy różne.

Sala Szara Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. J. Ligonia 46.


Metryczka informacjiWprowadzenie: Marta Murgot 09-06-2017 11:26:45
Ostatnia aktualizacja: Marta Murgot 09-06-2017 11:27:54
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian
Posiedzenie komisji z dnia 8 czerwca 2017
Komisja Rolnictwa i Terenów Wiejskich

Czwartek o godz. 10:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Prezentacja realizacji Wojewódzkiego Programu Aktywizacji Gospodarczej oraz Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko-Częstochowskiej – Owca Plus do roku 2020 w Beskidach.
 3. Sprawy różne.

Na terenie obiektów związanych z realizacją Wojewódzkiego Programu Aktywizacji Gospodarczej oraz Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko-Częstochowskiej – Owca Plus do roku 2020 w Beskidach. Początek o godz. 10:00 w Istebnej Stecówce.

Metryczka informacjiWprowadzenie: Marta Murgot 01-06-2017 09:36:40
Ostatnia aktualizacja: Marta Murgot 01-06-2017 09:38:17
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian
Posiedzenie komisji z dnia 7 czerwca 2017
Komisja Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej

Środa o godz. 15:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej z dnia 19.04.2017 r.
 3. Współpraca z Polonią i Polakami za granicą i pomoc rozwojowa.
 4. Przegląd porozumień o współpracy z regionami partnerskimi, stan ich realizacji.
 5. Sprawy różne.

Sala Dębowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. J. Ligonia 46.

Metryczka informacjiWprowadzenie: Marta Murgot 01-06-2017 09:03:56
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 29 maja 2017
Komisja Rewizyjna

Poniedziałek o godz. 12:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Analiza sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Śląskiego za 2016 rok, informacji o stanie mienia Województwa Śląskiego, a także wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury oraz innych samorządowych osób prawnych.
 3. Analiza sprawozdania finansowego oraz opinii z badania przedmiotowego sprawozdania finansowego wydanej przez biegłego rewidenta.
 4. Podjęcie uchwały Komisji dotyczącej wystąpienia z wnioskiem o udzielenie/nieudzielenie absolutorium dla Zarządu Województwa Śląskiego z tytułu wykonania budżetu Województwa Śląskiego za rok 2016.
 5. Sprawy różne.

Sala Dębowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. J. Ligonia 46.


Metryczka informacjiWprowadzenie: Marta Murgot 22-05-2017 14:11:11
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713