Czas wygenerowania treści 2020-11-28 17:45:32

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu
Nr uchwałyW sprawie
1019/256/V/2018rozwiązania na wniosek Beneficjenta umowy o dofinansowanie projektu
1004/256/V/2018uwzględnienia protestu dotyczącego oceny formalnej wniosku WND-RPSL.01.02.00-24-0850/17-001 złożonego przez Ivolve Sp. o.o. w ramach konkursu nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-008/17
1017/256/V/2018wprowadzenia zmian doprecyzowujących oraz przyjęcia tekstu jednolitego regionalnego programu zdrowotnego: „Program Zdrowego Kręgosłupa” Regionalny Program Zdrowotny Województwa Śląskiego na lata 2017-2021 w zakresie wczesnego wykrywania deformacji kręgosłupa u dzieci w wieku szkolnym oraz edukacja w zakresie ergonomii w codziennym życiu dziecka.
1007/256/V/2018udzielenia upoważnienia Pani Monice Sternal – zastępcy dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego
1014/256/V/2018wydania decyzji w przedmiocie zwrotu środków finansowych nieprawidłowo wykorzystanych przez Beneficjenta – Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach, wypłaconych w związku z realizacją projektu pn. „Utworzenie interfejsu wymiany danych pomiędzy WPR w Katowicach, Pogotowiem Ratunkowym w Częstochowie, a WCPR w celu wdrożenia systemu alarmowego 112 w Województwie Śląskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
1011/256/V/2018zatwierdzenia Listy ocenionych projektów zawierającej wyniki prac Komisji Oceny Projektów i wybór do dofinansowania projektów w ramach konkursu nr RPSL.04.05.01-IZ.01-24-200/17 dla Działania 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie, poddziałania 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie ZIT Subregionu Centralnego, Oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne Ľródła energii i gospodarka niskoemisyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
1009/256/V/2018wydania decyzji utrzymującej w mocy decyzję Zarządu Województwa Śląskiego nr 253/FR/2018 z dnia 16 stycznia 2018 r. zobowiązującą Beneficjenta – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej do zwrotu dofinansowania wraz z odsetkami w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości w projekcie dofinansowanym z RPO WSL 2007-2013
1008/256/V/2018wydania na wniosek wobec Beneficjenta – Gminy Ożarowice postanowienia o wstrzymaniu wykonania w całości decyzji Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 13 lutego 2018 r. nr 557/RR/2018
1003/256/V/2018nieuwzględnienia protestu dotyczącego oceny formalnej wniosku WND-RPSL.01.02.00-24-086A/17-002 złożonego przez EJSAK GROUP ARKADIUSZ EJSAK w ramach konkursu nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-008/17
1005/256/V/2018nieuwzględnienia protestu dotyczącego oceny formalnej wniosku WND-RPSL.01.02.00-24-085D/17-001 złożonego przez NEGGO.PL Sp. z o.o. w ramach konkursu nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-008/17
1002/256/V/2018nieuwzględnienia protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku nr WND-RPSL.11.03.00-24-03DH/17-001 złożonego przez Paulina Szilistowska Przedsiębiorstwo Usługowe „HARISPAL” w ramach konkursu nr RPSL.11.03.00-IP.02-24-030/17
1001/256/V/2018uwzględnienia protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku nr WND-RPSL.11.03.00-24-041A/17-001 złożonego przez Marian Fijołek – BB Building Business w ramach konkursu nr RPSL.11.03.00-IP.02-24-030/17
1010/256/V/2018wydania postanowienia o odmowie powołania i przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego rewidenta księgowego w sprawie odpowiedzialności osób trzecich za zobowiązania „NERON” Sp. z o.o. z siedzibą w Myszkowie (dawniej: „DOMEX” Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie)
1006/256/V/2018wyrażenia zgody na złożenie wniosku dot. współpracy Województwa Śląskiego z regionem Ameryki Południowej w ramach Programu International Urban Cooperation: Sustainable and Innovative Cities and Regions – Regional Action Latin America and the Caribbean” (IUC-LAC)
985/255/V/2018przyjęcia aktualizacji Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 2018 rok
986/255/V/2018ogłoszenia naboru wniosków dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie województwa śląskiego w 2018 roku
987/255/V/2018ogłoszenia naboru wniosków dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi na terenie województwa śląskiego w 2018 roku
940/254/V/2018zmiany uchwały Zarządu Województwa nr 2192/223/V/2017 z 25.10.2017 r. z póĽn. zm. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów zawierającej wyniki prac Komisji Oceny Projektów i wyboru do dofinansowania projektów w ramach konkursu nr RPSL.02.01.00-IZ.01-24-125/16 dla Działania 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, Oś priorytetowa II Cyfrowe Śląskie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
939/254/V/2018zwiększenia kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów oraz wyboru do dofinansowania dodatkowych projektów w ramach konkursu nr RPSL.04.03.02.IZ.01-24-095/16 dla poddziałania 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne Ľródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT Oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne Ľródła energii i gospodarka niskoemisyjna Oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne Ľródła energii i gospodarka niskoemisyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
938/254/V/2018zatwierdzenia Listy ocenionych projektów zawierającej wyniki prac Komisji Oceny Projektów i wyboru do dofinansowania projektów w ramach konkursu nr poddziałania 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne Ľródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT Oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne Ľródła energii i gospodarka niskoemisyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
937/254/V/2018zatwierdzenia Listy ocenionych projektów, zawierających wyniki prac Komisji Oceny Projektów i wybór do dofinansowania projektów w ramach naboru nr RPSL.05.04.03-IZ.01-24-166/17 dla poddziałania 5.4.3 Ochrona różnorodności biologicznej – tryb pozakonkursowy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
936/254/V/2018zatwierdzenia Listy ocenionych projektów, zawierających wyniki prac Komisji Oceny Projektów oraz zwiększenia kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów i wyboru do dofinansowania projektów w ramach konkursu nr RPSL.05.01.02-IZ.01-24-164/17 dla poddziałania 5.1.2 Gospodarka wodno-ściekowa RIT Zachodni, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
944/254/V/2018przyjęcia Pakietu aplikacyjnego w ramach konkursu nr RPSL.09.01.03-IZ.01-24-250/18 w ramach Poddziałania 9.1.3 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – OSI, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
935/254/V/2018przyjęcia Pakietu aplikacyjnego w ramach konkursu: RPSL.06.02.00-IZ.01-24-258/18
929/254/V/2018zmiany uchwały nr 642/249/V/2018 w sprawie aktualizacji Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713