Czas wygenerowania treści 2021-07-30 03:59:44

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Tablica ogłoszeń
Wydział Ochrony Środowiska (OS)

Informacja o wszczęciu postępowania na wniosek Pana Macieja Żuchowicza działającego z pełnomocnictwa Pani Marty Maj – Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie reprezentującej Zarząd Województwa Małopolskiego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla zadania „Przebudowa mostu w m. Kośne Hamry w ciągu DW-961 odc. 010 km 3+178 wraz z dojazdami”.
Wydział Ochrony Środowiska (OS)

Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie Wojewódzkiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu pozwolenia wodnoprawnego dla przedsięwzięcia pn: „Budowa lewobrzeżnego obwałowania cofkowego na rzece Dłubni w m. Kraków”.
Wydział Ochrony Środowiska (OS)

Obwieszczenie zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie o wydanie Operatorowi Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie pozwolenia wodnoprawnego ramach przedsięwzięcia „Gazociąg wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8,4MPa od tłoczni Podgórska Wola do węzła Tworzeń, w ramach budowy gazociągu Hermanowice – Strachocina – Pogórska Wola – Tworzeń – Tworóg – Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego i wielkopolskiego”.
Wydział Ochrony Środowiska (OS)

Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie w sprawie zmiany decyzji Marszałka Województwa Śląskiego nr 3515/OS/2010 z dnia 19.08.2010r. o znaku Cz.OS.RR.76370.18.2010.
Wydział Ochrony Środowiska (OS)

Informacja o wszczęciu postępowania z wniosku „Electrolux Poland” Sp. z o.o. Oddziału w Siewierzu siedzibą przy ul. Warszawskiej 87 o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością Zakładu Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Siewierzu.
Wydział Ochrony Środowiska (OS)

Informacja o wydaniu pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do powierzchniowej obróbki metali z zastosowaniem procesów chemicznych lub elektrolitycznych, o całkowitej objętości wanien procesowych większej niż 30 m3, na terenie zakładu AXA Stenman Poland Sp. z o.o. w Zawierciu przy ul. Technologicznej – prowadzonej przez AXA Stenman Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Siewierzu
Wydział Ochrony Środowiska (OS)

Informacja o wszczęciu postępowania z wniosku Pana Macieja Żuchowicza, działającego w imieniu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie z siedzibą przy ul. Głowackiego 56 o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, przekroczenie mostem drogowym potoku Poroniec w km 2+612, wykonanie budowli regulacyjnych brzegów potoku Poroniec wraz z wykonaniem niezbędnych do tego celu robót w wodzie, w tym wykonanie robót na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią w ramach zadania: ,,Przebudowa mostu w m. Poronin na potok Poroniec w ciągu DW961 odc.010 km 2+259 wraz z dojazdami’’.
Wydział Rozwoju Regionalnego (RR)

Ogłoszenie przyjęcia Programu Rozwoju Turystyki w Województwie Ślaskim 2020+ wraz z jego uzasadnieniem i podsumowaniem
Wydział Ochrony Środowiska (OS)

Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wniosek Grupy LOTOS S.A., z siedzibą w Gdańsku w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych RCEkoenergia Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z terenu Bazy Paliw przy ul. Łukasiewicza 2 w Czechowicach-Dziedzicach.
Wydział Ochrony Środowiska (OS)

Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie Wojewódzkiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu pozwolenia wodnoprawnego dla przedsięwzięcia „Budowa, rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Odry przy miejskiej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kędzierzyn-KoĽle, woj. opolskie”.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713