Czas wygenerowania treści 2020-09-30 17:13:51

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Komisje Sejmiku / Plan posiedzeń komisji
Wszystkie lata
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004
Posiedzenie komisji z dnia 25 sierpnia 2014
Komisja Statutowo – Regulaminowa

Poniedziałek o godz. 11:00 /w przerwie sesji Sejmiku Województwa Śląskiego/


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Opiniowanie podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia statutu Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli (druk IV/870).
 3. Opiniowanie podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia wojewódzkiej jednostki organizacyjnej pod nazwą „Śląskie Centrum Przedsiębiorczości” (druk IV/871).
 4. Przyjęcie sprawozdań z działalności Komisji Statutowo - Regulaminowej Sejmiku Województwa Śląskiego, oraz protokołów z posiedzeń Komisji.
 5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala Koncertowa przy Zespole Szkół Muzycznych w Sosnowcu, ul. Wawel 2.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 21-08-2014 07:53:02
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 25 sierpnia 2014
Komisja Rolnictwa i Terenów Wiejskich

Poniedziałek w przerwie sesji Sejmiku Województwa Śląskiego


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku.
 2. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rolnictwa i Terenów Wiejskich.
 3. Sprawy różne.

Sala Koncertowa przy Zespole Szkół Muzycznych w Sosnowcu, ul. Wawel 2.

Metryczka informacjiWprowadzenie: 22-08-2014 07:29:31
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 22 sierpnia 2014
Komisja Edukacji, Nauki i Kultury

Piątek o godz. 12:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały na najbliższą sesje Sejmiku.
 3. Wystąpienie przedstawiciela Stowarzyszenia Menedżerów i Organizatorów Kultury.
 4. Wystąpienie Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej.
 5. Zaopiniowanie sprawozdania z prac komisji za okres od 2010 do 31.12. 2013 r.
 6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala Błękitna, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice

Metryczka informacjiWprowadzenie: 18-08-2014 10:02:45
Ostatnia aktualizacja: 18-08-2014 13:51:42
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian
Posiedzenie komisji z dnia 22 sierpnia 2014
Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji

Piątek o godz. 15:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Informacja na temat wyłonienia wykonawcy w drodze przetargu na zadaszenie Stadionu Śląskiego.
 3. Omówienie projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Wisła w kwocie 860 000 zł z przeznaczeniem na przebudowę Kompleksu Małych Skoczni Narciarskich w Wiśle (DRUK IV/889).
 4. Omówienie projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany uchwały nr IV/49/4/2014 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Programu rozwoju bazy sportowej z uwzględnieniem dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki na rok 2014 zmienionej uchwałą nr IV/51/17/2014 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 2 czerwca 2014 roku (DRUK IV/897).
 5. Omówienie projektu uchwały Sejmiku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na wydatki majątkowe Województwa Śląskiego w roku budżetowym 2014 (DRUK IV/900).
 6. Przedstawienie sprawozdania z prac Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji.
 7. Sprawy różne.

Sala Błękitna, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice

Metryczka informacjiWprowadzenie: 14-08-2014 11:24:47
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 21 sierpnia 2014
Komisja Rewizyjna

Czwartek o godz. 10:30


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku.
 2. Analiza skarg na Marszałka Województwa Śląskiego.
 3. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Śląskiego. Sprawy różne.

Sala Błękitna, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice

Metryczka informacjiWprowadzenie: 14-08-2014 14:05:48
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 21 sierpnia 2014
Komisja Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego

Czwartek o godz. 15:30Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku.
 2. Omówienie projektu uchwały Sejmiku w sprawie podziału Województwa Śląskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym w wyborach do Sejmiku Województwa Śląskiego – DRUK IV/863). (wspólnie z Komisją Budżetu, Skarbu i Finansów).
 3. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia wojewódzkiej jednostki organizacyjnej pod nazwą „Śląskie Centrum Przedsiębiorczości – DRUK IV/871.
 4. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla „Budowy drogi publicznej Drogowej Trasy Średnicowej Katowice – Gliwice część „Zachód” od km 5+320 km do km 8+119,85 (odcinek G1) – DRUK IV/877.
 5. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla Międzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice” w Pyrzowicach – DRUK IV/879.
 6. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu na realizację zadania pn. „Remont cząstkowy nawierzchni drogi powiatowej nr 2047S Libidza-Pierzchno-Grodzisko” – DRUK IV/887.
 7. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie powierzenia organizatorom publicznego transportu zbiorowego zadań własnych Województwa Śląskiego – DRUK IV/888.
 8. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zaliczenia niektórych odcinków dróg powiatowych w Bielsku–Białej do kategorii dróg wojewódzki – DRUK IV/892.
 9. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie pozbawienia niektórych odcinków drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku–Białej kategorii dróg wojewódzki – DRUK IV/893.
 10. Opiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmiany uchwały Nr II/48/15/2006 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 22 maja 2006 w sprawie Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład publicznego zasobu mieszkaniowego Województwa Śląskiego zmienionej uchwałami Sejmiku Województwa Śląskiego: Nr III/7/10/2007 z dnia 18 kwietnia 2007 i NR IV/48/8/2014 z dnia 10 marca 2014 roku – DRUK IV/891.
 11. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego Sejmiku Województwa Śląskiego.
 12. Sprawy różne.

Sala Marmurowa Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Jagiellońska 25, Katowice

Metryczka informacjiWprowadzenie: 14-08-2014 11:35:35
Ostatnia aktualizacja: 18-08-2014 13:52:34
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
[+] Rejestr zmian
Posiedzenie komisji z dnia 21 sierpnia 2014
doraźna Komisja ds. Gospodarki i Rynku

Czwartek o godz. 14:30


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia wojewódzkiej jednostki organizacyjnej pod nazwą „Śląskie Centrum Przedsiębiorczości” z druku IV/871.
 3. Przyjęcie sprawozdania z działalności Doraźnej Komisji ds. Gospodarki i Rynku.
 4. Sprawy różne.

Sala Błękitna, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice

Metryczka informacjiWprowadzenie: 14-08-2014 11:20:43
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 21 sierpnia 2014
Komisja Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia

Czwartek o godz. 12:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego.
 3. Sprawy różne.

Sala Błękitna, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice

Metryczka informacjiWprowadzenie: 14-08-2014 10:17:36
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 21 sierpnia 2014
Komisja Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej

Czwartek o godz. 14:00


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie porządku obrad.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały na najbliższą sesje Sejmiku.
 3. Zaopiniowanie sprawozdania z prac komisji za okres od 2010 do 31.12. 2013 r.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Sala 275, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. J. Ligonia 46, Katowice

Metryczka informacjiWprowadzenie: 18-08-2014 10:01:03
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński
Posiedzenie komisji z dnia 21 sierpnia 2014
Komisja Budżetu, Skarbu i Finansów

Czwartek o godz. 15:30


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku.
 2. Omówienie projektu uchwały Sejmiku w sprawie podziału Województwa Śląskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym w wyborach do Sejmiku Województwa Śląskiego – DRUK IV/863 (wspólnie z Komisją Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego).
 3. Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Śląskiego.
 4. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Budżetu, Skarbu i Finansów Sejmiku Województwa Śląskiego.
 5. Sprawy różne.

Sala Marmurowa, Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, ul. Jagiellońska 25

Metryczka informacjiWprowadzenie: 13-08-2014 07:14:01
Odpowiedzialny merytorycznie: Sławomir Brodziński


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713