Czas wygenerowania treści 2020-12-05 06:49:08

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu
Nr uchwałyW sprawie
1108/259/V/2018przyjęcia aktualizacji Instrukcji Wykonawczych Instytucji Pośredniczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – Miasta Częstochowy (wersja 4)
1130/259/V/2018zmiany Pakietu aplikacyjnego w ramach konkursu nr RPSL.09.02.03-IZ.01-24-252/18, w ramach Poddziałania 9.2.3 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - OSI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
1134/259/V/2018wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu nieprawidłowo wykorzystanego dofinansowania przez F5 Konsulting Sp. z o.o., otrzymanego na podstawie umowy nr UDA-RPSL.11.01.04-24-0112/15-00 z dnia 17 sierpnia 2016 r. o dofinansowanie projektu pn. „Energia edukacji – kompleksowy program rozwojowy Gimnazjum nr 5 i Gimnazjum nr 9 w Jaworznie”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wraz z aneksami
1096/259/V/2018wydania wobec Beneficjenta – Stowarzyszenie „Misericordia” w Zabrzu postanowienia o wstrzymaniu wykonania w całości decyzji Zarządu Województwa Śląskiego nr 581/RR/2018 z dnia 13 lutego 2018 r
1135/259/V/2018wydania postanowienia o połączeniu do łącznego rozpoznania spraw o sygnaturze FS-ZN.3161.11.2018 oraz o sygnaturze FS-ZN.3161.8.2018 celem rozpatrzenia spraw w jednym postępowaniu administracyjnym pod sygnaturą FS-ZN.3161.8.2018
1121/259/V/2018zmiany Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 46/164/V/2017 z dn. 10.01.2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 668/108/V/2016 z dn. 19.04.2016 r. w sprawie przyjęcia Założeń Programowych do dokumentu pn. Polityka gospodarki niskoemisyjnej dla Województwa Śląskiego
1072/258/V/2018nieuwzględnienia protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku nr WND-RPSL.07.03.01-24-07HB/17-001 złożonego przez Łętowski Consulting Szkolenia, Doradztwo, Rozwój Mateusz Łętowski w ramach konkursu nr RPSL.07.03.01-IP.02-24-039/17
1063/258/V/2018uwzględnienia protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku nr WND-RPSL.11.03.00-24-03B3/17-001 złożonego przez Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. w ramach konkursu nr RPSL.11.03.00-IP.02-24-030/17
1073/258/V/2018nieuwzględnienia protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku WND-RPSL.07.03.01-24-0805/17-001 złożonego przez FUNDACJA ROZWOJU LOKALNEGO w ramach konkursu nr RPSL.07.03.01-IP.02-24-039/17
1070/258/V/2018uwzględnienia protestu dotyczącego oceny formalnej wniosku WND-RPSL.01.02.0024-085F/17-001 złożonego przez Alliance for Infrastructure Sp. z o.o. w ramach konkursu nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-008/17
1064/258/V/2018uwzględnienia protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku nr WND-RPSL.11.03.00-24-03F2/17-001 złożonego przez SPARGO S.C. G. MATYJA & M. PIŁKA w ramach konkursu nr RPSL.11.03.00-IP.02-24-030/17
1068/258/V/2018uwzględnienia protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku nr WND-RPSL.11.03.00-24-0326/17-001 złożonego przez: BBA TRANSPORT SYSTEM Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, w ramach konkursu nr RPSL.11.03.00-IP.02-24-030/17
1074/258/V/2018nieuwzględnienia protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku WND-RPSL.07.03.01-24-080F/17-001 złożonego przez RUDZKˇ AGENCJĘ ROZWOJU "INWESTOR" Sp. z o.o. w ramach konkursu nr RPSL.07.03.01-IP.02-24-039/17
1067/258/V/2018nieuwzględnienia protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku nr WND-RPSL.11.03.00-24-03EC/17-001 złożonego przez: Akademia Szkoleniowa B&K spółka jawna S. Kublin, M. Laskowski, w ramach konkursu nr RPSL.11.03.00-IP.02-24-030/17
1065/258/V/2018uwzględnienia protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku nr WND-RPSL.11.03.00-24-03GB/17-001 złożonego przez HelenAir Przemysław Piekarski w ramach konkursu nr RPSL.11.03.00-IP.02-24-030/17
1066/258/V/2018nieuwzględnienia protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku nr WND-RPSL.11.03.00-24-03E5/17-002 złożonego przez Zbigniew Maruszewski Sp. z o.o. w ramach konkursu nr RPSL.11.03.00-IP.02-24-030/17
1069/258/V/2018nieuwzględnienia protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku nr WND-RPSL.11.03.00-24-03DE/17-002 złożonego przez Softronic Sp. z o.o. w ramach konkursu nr RPSL.11.03.00-IP.02-24-030/17
1071/258/V/2018nieuwzględnienia protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku nr WND-RPSL.11.01.02-24-072A/17-001 złożonego przez Gminę Olsztyn w ramach konkursu nr RPSL.11.01.02-IZ.01-24-172/17
1075/258/V/2018zatwierdzenia List ocenionych projektów zawierających wyniki prac Komisji Oceny Projektów i wyboru do dofinansowania projektów w ramach konkursu nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-008/17dla Działania 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach Oś priorytetowa 1 Nowoczesna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
1076/258/V/2018zmiany uchwały Zarządu Województwa Śląskiego Nr 1505/207/V/2017 z dnia 25 lipca 2017r. dotyczącej zatwierdzenia List ocenionych projektów zawierających wyniki prac Komisji Oceny Projektów i wyboru do dofinansowania projektów w ramach konkursu nr RPSL.03.03.00-IP.01-24-004/16 dla Działania 3.3 Technologie Informacyjno-Komunikacyjne w działalności gospodarczej Oś priorytetowa III Konkurencyjność MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
1018/256/V/2018ogłoszenia konkursu ofert dla gmin i powiatów województwa śląskiego pn.: Wspieranie lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie śląskim w 2018 roku
1015/256/V/2018powołania komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach ogłoszonego przez Zarząd Województwa Śląskiego Konkursu ofert na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii w województwie śląskim w 2018 roku
1016/256/V/2018zwiększenia dotacji na 2018 rok dla Diecezjalnego Centrum Służby Rodzinie i Życiu w Sosnowcu na realizację zadania publicznego pn. Prowadzenie ośrodka adopcyjnego na terenie województwa Śląskiego
1013/256/V/2018zwiększenia kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów oraz wyboru do dofinansowania dodatkowych projektów w ramach konkursu nr RPSL.04.03.01.IZ.01-24-105/16 dla poddziałania 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne Ľródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT Oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne Ľródła energii i gospodarka niskoemisyjna Oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne Ľródła energii i gospodarka niskoemisyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
1012/256/V/2018zatwierdzenia Listy ocenionych projektów zawierającej wyniki prac Komisji Oceny Projektów i wyboru do dofinansowania projektów w ramach konkursu nr RPSL.04.03.01.IZ.01-24-105/16 dla poddziałania 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne Ľródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT Oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne Ľródła energii i gospodarka niskoemisyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713