Czas wygenerowania treści 2020-08-07 15:13:55


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole wewnętrzne
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4 w Bytomiu, Bytom
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
gospodarka finansowa 2006r., 5% wydatków 2006-2007r. Protokół z kontroli z dnia 9.11.2007r. Wystąpienie pokontrolne z dnia 10.12.2007r. Zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o naruszeniu dyscyplinuy finansów publicznych z dnia 17.06.2008r. w zakresie: 1. Nieopłacenie składek PFRON za XII 2006r. i od I-VIII 2007r.; 2. Nieterminowe regulowanie zobowiązań, co spowodowało zapłatę odsetek.
Termin rozpoczęcia kontroli: 1-10-2007
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Szpital Chorób Płuc w Siewierzu, Siewierz
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
gospodarka finansowa 2006r. i 5% wydatków 2007r., wspólnie z Wydziałem Zdrowia i Polityki Społecznej.
Termin rozpoczęcia kontroli: 1-10-2007
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym "Pałac Kamieniec" Sp. z o.o., Zbrosławice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Zakres tematyczny kontroli: prawidłowość naliczania i wypłacania nagród dyrektora, prawidłowość naliczania i wypłacania zasiłków na zagospodarowanie, prawidłowość naliczania i wypłacania wynagrodzenia zasadniczego, prawidłowość naliczania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, prawidłowość wypłacania zasiłków chorobowych, prawidłowość przydzielania urlopów dla poratowania zdrowia, realizacja wydatków rzeczowych. Zakres czasowy kontroli: 2006 rok.
Termin rozpoczęcia kontroli: 28-9-2007
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzkie Zakłady Ortopedyczne, Bytom
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
gospodarka finansowa 2006r., 5% wydatków 2007r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 27-9-2007
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Zespół Szkół Specjalnych im. dr. Stanisława Kopczyńskiego przy Wojewódzkim Centrum Pediatrii "KUBALONKA" w Istebnej, Istebna-Wisła
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Zakres tematyczny kontroli: zgodność zatrudnienia z zatwierdzonym aneksem co arkusza organizacji pracy szkoły na rok szk. 2007/08. Zakres czasowy kontroli: stan zatrudnienia od 1.09.2007 r
Termin rozpoczęcia kontroli: 27-9-2007
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki (GP) archiwum
Podmiot kontrolowany: Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny ,,Pałac Kamieniec'' Sp. z o.o., Kamieniec-Zbrosławice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
zasady i sposób gospodarki mieniem jednostki
Termin rozpoczęcia kontroli: 24-9-2007
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej "WOM" w Rybniku, Rybnik
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Zakres tematyczny kontroli: organizacja, kierowanie i funkcjonowanie placówką (zarządzenia dyrektora, regulamin pracy, dyscyplina pracy, załatwianie spraw zgodnie z kpa, rejestr i obieg dokumentacji, stosowanie instrukcji kancelaryjnej, załatwianie skarg i wniosków); kontrola książki obiektu budowlanego, zgodność planowanych w roku bieżącym prac remontowych z faktycznymi potrzebami występującymi w placówce, terminowości przeprowadzania inwentaryzacji składników majątkowych, zawierane umów najmu i dzierżawy zgodnie z obowiązującymi zasadami. Zakres czasowy kontroli: 2007 rok.
Termin rozpoczęcia kontroli: 24-9-2007
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej "WOM" w Rybniku, Rybnik
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka, wchodząca w skład Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej “WOM”, ul. Chrobrego 27 w Rybniku. Zakres tematyczny kontroli: sprawowanie nadzoru nad filiami, działalność Rady Pedagogicznej (uchwały, protokoły, regulaminy). Zakres czasowy kontroli: 2007 rok.
Termin rozpoczęcia kontroli: 24-9-2007
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej "WOM" w Rybniku, Rybnik
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Filia w Wodzisławiu Śląskim Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rybniku. Zakres tematyczny kontroli: Warunki lokalowo – kadrowe (po przeprowadzce), dyscyplina pracy (listy obecności, zeszyt wyjść służbowych i prywatnych, ewidencja delegacji), bhp;sprawowanie nadzoru nad filią. Zakres czasowy kontroli: 2007 rok.
Termin rozpoczęcia kontroli: 24-9-2007
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami (GK)
Podmiot kontrolowany: Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Prowadzenie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. - Prowadzenie wojewódzkich baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie.
Termin rozpoczęcia kontroli: 21-9-2007
Wyniki zakończonej kontroli

Wszystkie lata:
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004

Zobacz także: Informacje o kontrolach


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713