Czas wygenerowania treści 2020-11-27 03:11:18


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole wewnętrzne
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Szkoła Policealna Województwa Śląskiego Nr 2, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Zakres tematyczny kontroli: Prawidłowość wypłacania : nagród dyrektora, zasiłków na zagospodarowanie, wynagrodzeń i dodatków do wynagrodzenia zasadniczego według zasad przyjętych przez Sejmik Województwa Śląskiego, wynagrodzeń i zasiłków chorobowych, prawidłowość przyznawania urlopów dla poratowania zdrowia, prawidłowość realizacji wydatków rzeczowych w 2007 r., prawidłowość prowadzenia książki obiektu budowlanego, zgodności planowanych w roku bieżącym prac remontowych z faktycznymi potrzebami występującymi w placówce, terminowość przeprowadzania inwentaryzacji składników majątku ruchomego, terminowość dokonywania przeglądów obiektów należących do szkoły po przerwie w zajęciach trwającej min. 14 dni, wydatkowanie środków finansowych na prace remontowe i zakupy inwestycyjne zgodnie z posiadanymi upoważnieniami, zawieranie umów najmu i dzierżawy zgodnie z obowiązującymi zasadami. Zakres czasowy kontroli: 2006 i 2007 rok.
Termin rozpoczęcia kontroli: 9-11-2007
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Śląski Szpital Reumatologiczno-Rehabilitacyjny im. Gen. Jerzego Ziętka, Ustroń
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
5% wydatków 2007r. Protokół z kontroli z dnia 18.12.2007r. Wystąpienie pokontrolne z dnia 24.01.2007r. Zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych z dnia 2.04.2008r. w zakresie: 1. Nieprawidłowości w zakresie zamówień publicznych.
Termin rozpoczęcia kontroli: 5-11-2007
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydziału Promocji Regionu, Turystyki i Sportu
Podmiot kontrolowany: Hotel KATOWICE w Katowicach
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
sprawdzenie spełnienia wymagań co do wielkości obiektu, wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług dla obiektu w kategorii hotel ** ( dwie gwiazdki) - kontrola sprawdzająca
Termin rozpoczęcia kontroli: 31-10-2007
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Zespół Nauczycielskich Kolegiów Języków Obcych w Sosnowcu, Sosnowiec
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Zakres tematyczny kontroli: Przestrzeganie przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1997r. w sprawie zakładów kształcenia nauczycieli w zakresie należącym do kompetencji dyrektora kolegium w sprawie: a) ustalania odpłatności za egzaminy wstępne i zajęcia dydaktyczne (uzgodnienie z organem prowadzącym) – rok szkolny 2006/2007 b) określania formy, miejsca i terminu praktyk pedagogicznych (uzgadnianie z organem prowadzącym, zasięganie opinii rady programowej i opinii samorządu słuchaczy) – rok szkolny 2007/2008 Zakres czasowy kontroli: Rok szkolny 2006/2007 i 2007/2008
Termin rozpoczęcia kontroli: 30-10-2007
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Zespół Nauczycielskich Kolegiów Języków Obcych w Sosnowcu, Sosnowiec
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola problemowa. Zakres tematyczny kontroli: Przestrzeganie przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1997r. w sprawie zakładów kształcenia nauczycieli w zakresie należącym do kompetencji dyrektora kolegium w sprawie: a) ustalania odpłatności za egzaminy wstępne i zajęcia dydaktyczne (uzgodnienie z organem prowadzącym) – rok szkolny 2006/2007 b) określania formy, miejsca i terminu praktyk pedagogicznych (uzgadnianie z organem prowadzącym, zasięganie opinii rady programowej i opinii samorządu słuchaczy) – rok szkolny 2007/2008 Zakres czasowy kontroli: Rok szkolny 2006/2007 i 2007/2008
Termin rozpoczęcia kontroli: 30-10-2007
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie, Radzionków
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Zakres czasowy i tematyczny kontroli: Zakres: zwalnianie rodziców w części lub w całości z odpłatności za wyżywienie, zgodnie z przyjętymi przez Zarząd Województwa Śląskiego zasadami, zgodność aktów wewnętrznych z obowiązującymi przepisami prawa, nagród dyrektora, wypłacanie zasiłków na zagospodarowanie zgodnie z KN, wypłacanie “dodatków” zgodnie z przyjętymi przez Sejmik Województwa Śląskiego zasadami, urlopy dla poratowania zdrowia – zgodność z przepisami, wypłacanie wynagrodzenia, wypłata wynagrodzeń chorobowych i zasiłków chorobowych
Termin rozpoczęcia kontroli: 29-10-2007
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Komunikacji i Transportu (KT)
Podmiot kontrolowany: Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Ocena realizacji w okresie od lipca 2006 – lipca 2007 Porozumienia Nr 51/KT/2006 dotyczącego zadań letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich oraz dodatkowych porozumień zawartych w 2006r. pomiędzy Województwem Śląskim a Powiatem Kłobuckim.
Termin rozpoczęcia kontroli: 29-10-2007
Podmiot kontrolujący: Wydziału Promocji Regionu, Turystyki i Sportu
Podmiot kontrolowany: Hotel Gracja w Kuźni Raciborskiej
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
sprawdzenie spełnienia wymagań co do wielkości obiektu, wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług dla obiektu w kategorii hotel ** ( dwie gwiazdki)
Termin rozpoczęcia kontroli: 26-10-2007
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu, Sosnowiec
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola problemowa (planowa w zakresie prawidłowości: - wypłacania nagród dyrektora, - wypłacania zasiłków na zagospodarowanie, - wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego według zasad określonych w regulaminie wynagradzania, - wypłacania wynagrodzeń i zasiłków chorobowych oraz - przyznawania urlopów dla poratowanie zdrowia, - stosowania przepisów art. 20 oraz art. 22 ust. 2 Karty Nauczyciela w świetle uprawnień pracowniczych, - aktów wewnętrznych szkoły z przepisami prawa. Kontrolę przeprowadzono w oparciu o: • art. 41 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.), • ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.), • ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.), • ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, z późn. zm.), • ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), • § 10 regulaminu kontroli przeprowadzanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, będącego załącznikiem do uchwały Zarządu Województwa Śląskiego Nr 1774/96/III/2007 z dnia 28 września 2007 roku. Kontrolę przeprowadzono metodą wyrywkową.
Termin rozpoczęcia kontroli: 26-10-2007
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydziału Promocji Regionu, Turystyki i Sportu
Podmiot kontrolowany: PTTK o/Pyskowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
poprawności wykonania zadań przewodnika turystycznego i pilota wycieczek, posiadania uprawnień co do ich obszaru i ważności, zapewnienia przez organizatorów turystyki opieki przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek nad uczestnikami imprezy turystycznej.
Termin rozpoczęcia kontroli: 19-10-2007
Wyniki zakończonej kontroli

Wszystkie lata:
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004

Zobacz także: Informacje o kontrolach


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713