Czas wygenerowania treści 2020-11-28 18:28:33

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu
Nr uchwałyW sprawie
1105/259/V/2018udzielenia pełnomocnictwa Pani Monice Sternal – zastępcy dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego
1114/259/V/2018rozwiązania umowy o dofinansowanie nr UDA-RPSL.12.01.01-24-07FD/16-00 z 11 lipca 2017 r. projektu pn.: „Przedszkole XXI wieku dla każdego dziecka w Gminie Ogrodzieniec”, którego beneficjentem jest Gmina Ogrodzieniec, złożonego w ramach naboru nr RPSL.12.01.01-IZ.01-24-080/16 oraz zmiana uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 629/181/V/2017 z 28 marca 2017 r. w sprawie zwiększenia kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów oraz wyboru do dofinansowania dodatkowych projektów w ramach konkursu nr RPSL.12.01.01-IZ.01-24-080/16 dla Działania 12.1. Infrastruktura wychowania przedszkolnego, Poddziałania 12.1.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego – ZIT, Oś priorytetowa XII Infrastruktura edukacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
1124/259/V/2018rozstrzygnięcia konkursu nr RPSL.08.01.03-IZ.01-24-185/17
1104/259/V/2018udzielenia pełnomocnictwa Pani Monice Sternal – zastępcy dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego
1123/259/V/2018przyjęcia wzorów umów o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
1103/259/V/2018udzielenia pełnomocnictwa Pani Monice Sternal – zastępcy dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego
1102/259/V/2018udzielenia pełnomocnictwa Pani Monice Sternal – zastępcy dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego
1141/259/V/2018zmiany Regulaminu konkursu nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-215/17
1101/259/V/2018udzielenia pełnomocnictwa Pani Monice Sternal – zastępcy dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego
1140/259/V/2018rozstrzygnięcia konkursu nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-215/17
1100/259/V/2018udzielenia pełnomocnictwa Pani Monice Sternal – zastępcy dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego
1139/259/V/2018zmiany Regulaminu konkursu nr RPSL.11.04.02-IP.02-24-050/17
1099/259/V/2018udzielenia pełnomocnictwa Pani Monice Sternal – zastępcy dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego
1122/259/V/2018przyjęcia wzoru Umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych w ramach RPO WSL na lata 2014-2020
1132/259/V/2018wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu nieprawidłowo wykorzystanego dofinansowania przez F5 KONSULTING sp. z o.o., otrzymanego na podstawie umowy nr UDA-RPSL.11.01.04-24-0110/15-00 z dnia 9 sierpnia 2016 r. o dofinansowanie projektu pn. „Wiedza + Zabawa = Rozwój”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wraz z aneksem
1113/259/V/2018przyjęcia dokumentów stanowiących element zasad realizacji RPO WSL 2014-2020 związanych z realizacją projektów dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (za wyjątkiem działań wdrażanych przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości) oraz zmiany niektórych uchwał Zarządu Województwa
1120/259/V/2018przyjęcia Pakietów aplikacyjnych w ramach konkursów: RPSL.10.02.02-IZ.01-24-259/18, RPSL.10.02.04-IZ.01-24-260/18,
1098/259/V/2018zmiany uchwały nr 929/254/V/2018 w sprawie aktualizacji Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
1112/259/V/2018zmiany uchwały nr 1701/133/V/2016 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 23 sierpnia 2016 r. poprzez aktualizację Zasad realizacji zadań powierzonych IP RPO WSL – Śląskiemu Centrum Przedsiębiorczości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – wersja 2
1133/259/V/2018przyjęcia Regulaminu dokonywania oceny projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
1111/259/V/2018przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+”
1110/259/V/2018przyjęcia aktualizacji Instrukcji Wykonawczych Instytucji Pośredniczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego z siedzibą w Gliwicach
1109/259/V/2018przyjęcia aktualizacji Instrukcji Wykonawczych Instytucji Pośredniczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (wersja 4)
1136/259/V/2018przyjęcia wzoru Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w ramach Umów dotacji na prowadzenie Lokalnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w Bielsku-Białej, Częstochowie, Rybniku i Sosnowcu
1097/259/V/2018zmiany uchwały nr 45/164/V/2017 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 10 stycznia 2017 r. poprzez aktualizację Zasad realizacji zadań powierzonych Instytucji Pośredniczącej- Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Katowicach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wersja 2 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713