Czas wygenerowania treści 2021-08-02 07:59:44

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Postanowienia
uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla sieci wodociągowej w ul. Kijowskiej w Katowicach w Katowicach

art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 z póĽn. zm.), w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1 oraz art. 53 ust. 4 pkt 10 i 10a oraz ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073, z póĽn. zm.)
uzgodnienia projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: obiektu infrastruktury technicznej, tj.: sieci kanalizacji sanitarnej w ramach modernizacji systemu kanalizacyjnego w rejonie ul. Zamkowej i Grodowej w Katowicach w przedmiocie zadania inwestycyjnego pn.: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice – etap III” w Katowicach

art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 z póĽn. zm.), w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1 oraz art. 53 ust. 4 pkt 10 i 10a oraz ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073, z póĽn. zm.)
uzgodnienia projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: rozbudowy sieci wodociągowej w rejonie ul. Norblina w Katowicach, dz. nr 8022/12, 2169/35 km. 1, obręb Podlesie

art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 z póĽn. zm.), w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1 oraz art. 53 ust. 4 pkt 10 i 10a oraz ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073, z póĽn. zm.)
uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla sieci wodociągowej w ul. Witosa – rejon ul. Rataja w Katowicach

art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 z póĽn. zm.), w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1 oraz art. 53 ust. 4 pkt 10 i 10a oraz ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073, z póĽn. zm.)
Uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania: „Elektryfikacja bocznicy kolejowej – toru nr 101”, realizowanego w ramach zadania: Rozbudowa sieci trakcyjnej typu C95-C podwieszonej na słupach trakcyjnych posadowionych do połowy toru nr 100, zlokalizowanego w Bielsku-Białej na działce 30/27, obręb Dolne Przedmieście wraz z jej przedłużeniem do końca w/w toru oraz z jej przedłużeniem w postaci dalszego jej rozwidlenia na tory nr: 102, 103, 104, 105, zlokalizowane w Bielsku-Białej na działce 19/4, stanowiących integralną część bocznicy kolejowej należącej do Zakładów Usługowych „Południe Sp. z o.o.”, projektowanego na działkach gruntu: dz. nr 30/27, k.m. 25-32-13C1, obręb Dolne Przedmieście 54; dz. nr 19/3, k.m. 25-32-13C1, obręb Dolne Przedmieście 18; dz. nr 95/1; dz. nr 95/2; dz. nr 100 i dz. nr 101, k.m. 25-32-12B4, obręb Dolne Przemieście 15, w granicach terenów zamkniętych

art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1 oraz art. 53 ust. 4 pkt 10 i 10a oraz ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073, z póĽn. zm.)
uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: „Modernizacji zasilaczy 3kV przy KS Ciasna, wraz z modernizacją kabli uszyniających i sterowniczych”, projektowanej na działce gruntu: dz. nr 149/115, k.m. 4, obręb Ciasna, w granicach terenów zamkniętych

art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 z póĽn. zm.), w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1 oraz art. 53 ust. 4 pkt 10 i 10a oraz ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073, z póĽn. zm.)
uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy dla budowy budynku letniskowego służącego rekreacji indywidualnej z urządzeniami budowlanymi, zlokalizowanego w miejscowości Bonowice (fragment dz. nr ewid. 1594 obręb Bonowice) w Szczekocinach

art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1 oraz art. 53 ust. 4 pkt 10 i 10a oraz ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073, z póĽn. zm.)
uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pilchowice, obejmującego teren jednostki osadniczej Pilchowice

art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 17 pkt 6 lit. b oraz art. 24 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1073 z póĽn. zm.
uzgodnienie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa

art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 17 pkt 6 lit. b oraz art. 24 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1073 z póĽn. zm.)
uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla sieci wodociągowej w ulicy Mikołowskiej w Katowicach

art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1 oraz art. 53 ust. 4 pkt 10 i 10a oraz ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073, z póĽn. zm.)


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713