Czas wygenerowania treści 2020-11-28 08:32:38

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu
Nr uchwałyW sprawie
1204/261/V/2018zwiększenia kwoty środków przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie oraz zmiany Listy ocenionych projektów w ramach konkursu RPSL.09.02.06-IZ.01-24-183/17 Moduł II dla Poddziałania 9.2.6 Rozwój usług zdrowotnych – konkurs (typ projektu 1a), RPO WSL 2014 - 2020
1203/261/V/2018zmiany Regulaminu konkursu nr RPSL.09.02.06-IZ.01-24-183/17
1202/261/V/2018rozstrzygnięcia konkursu nr RPSL.09.02.06-IZ.01-24-183/17
1131/259/V/2018powołania komisji konkursowej oceniającej wnioski złożone w ramach ogłoszonego przez Zarząd Województwa Śląskiego konkursu ofert dla gmin i powiatów województwa śląskiego pn.: Wspieranie lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie śląskim w 2018 roku
1129/259/V/2018powołania komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach ogłoszonego przez Zarząd Województwa Śląskiego Konkursu ofert na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim w 2018 roku
1119/259/V/2018aktualizacji Listy ocenionych projektów zawierającej wyniki prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu nr RPSL.10.03.01.IZ.01-24-126/16 dla Poddziałania 10.3.1. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – ZIT Subregionu Centralnego w ramach osi priorytetowej X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w wyniku zakończenia procedury odwoławczej oraz zwiększenia alokacji w konkursie
1107/259/V/2018przyjęcia aktualizacji Rocznego Planu Kontroli na rok obrachunkowy od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
1118/259/V/2018zatwierdzenia Listy ocenionych projektów, zawierającej wyniki prac Komisji Oceny Projektów i wyboru do dofinansowania projektów w ramach konkursu nr RPSL.04.05.02-IZ.01-24-201/17 dla Działania 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie, poddziałania 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie RIT Subregionu Południowego, Oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne Ľródła energii i gospodarka niskoemisyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
1117/259/V/2018zatwierdzenia Listy ocenionych wniosków o dofinansowanie projektów, zawierających wyniki prac Komisji Oceny Projektów i wyboru do dofinansowania projektu w ramach naboru nr RPSL.10.03.04-IZ.01-24-182/17 dla poddziałania10.3.4 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - OSI, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
1095/259/V/2018nieuwzględnienia protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku nr WND-RPSL.07.03.03-24-0819/17-001 złożonego przez: ProEco One Sp. z o.o., w ramach konkursu nr RPSL.07.03.03-IP.02-24-036/17
1094/259/V/2018nieuwzględnienia protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku nr WND-RPSL.09.02.06-24-06B2/17-001 złożonego przez: Hospicjum Domowe im. ks. Eugeniusza Dutkiewicza SAC przy Parafii Św. Katarzyny w Jastrzębiu-Zdroju, w ramach konkursu nr RPSL.09.02.06-IZ.01-24-165/17
1138/259/V/2018zmiany Regulaminu konkursu nr RPSL.08.02.03-IP.02-24-045/17
1116/259/V/2018aktualizacji Listy ocenionych projektów zawierającej wyniki prac Komisji Oceny Projektów, zwiększenia kwoty przeznaczonej na dofinansowanie oraz wyboru do dofinansowania projektu w ramach konkursu nr RPSL.10.03.02.IZ.01-24-128/16 dla Poddziałania 10.3.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT Subregionu Północnego w ramach osi priorytetowej X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w wyniku zakończenia procedury odwoławczej oraz zwiększenie dofinansowania dla wybranego projektu o dodatkowe środki pochodzące z budżetu państwa
1093/259/V/2018nieuwzględnienia protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku WND-RPSL.11.03.00-24-03E4/17-001 złożonego przez KANCELARIĘ ADWOKACKˇ JAROSŁAW CZECH w ramach konkursu nr RPSL.11.03.00-IP.02-24-030/17
1137/259/V/2018rozstrzygnięcia konkursu nr RPSL.08.02.03-IP.02-24-045/17
1090/259/V/2018nieuwzględnienia protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku nr WND-RPSL.11.03.00-24-03GA/17-001 złożonego przez COMPETENCE TRAINING & COATCHING Barbara Jaśkiewicz w ramach konkursu nr RPSL.11.03.00-IP.02-24-030/17
1089/259/V/2018nieuwzględnienia protestu dotyczącego oceny formalnej wniosku nr WND-RPSL.10.01.00-24-0585/17 złożonego przez Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu w ramach konkursu nr RPSL.10.01.00-IZ.01-24-153/17
1115/259/V/2018wydania decyzji o stwierdzeniu nadpłaty z tytułu zwrotu środków finansowych oraz pomniejszenia płatności ze środków europejskich i dotacji celowej z budżetu państwa, w ramach projektu pn. „Zastępowanie azbestowych elementów materiałami mniej szkodliwymi dla zdrowia i środowiska w budynkach rybnickiego Osiedla Południe 9-13, 14-19, 40-45”, realizowanego przez Beneficjenta – Spółdzielnię Mieszkaniową „Południe” w Rybniku w ramach RPO WSL na lata 2007-2013.
1128/259/V/2018zmiany uchwały nr 701/250/V/2018 z dnia 27.03.2018r. w sprawie przyjęcia Pakietu aplikacyjnego w ramach konkursu nr RPSL.08.03.02-IZ.01-24-241/18
1091/259/V/2018nieuwzględnienia protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku nr WND-RPSL.11.03.00-24-03FA/17-001 złożonego przez Śląską Fundację Inicjatyw Społecznych w ramach konkursu nr RPSL.11.03.00-IP.02-24-030/17
1127/259/V/2018zmiany Listy ocenionych projektów przez Komisję Oceny Projektów w ramach konkursu nr RPSL.11.03.00-IP.02-24-008/16 w związku z zakończoną procedurą odwoławczą
1092/259/V/2018uwzględnienia protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku nr WND-RPSL.11.03.00-24-03FC/17-001 złożonego przez Zakład Usługowo-Handlowy PELFORTH Sebastian Krupski w ramach konkursu nr RPSL.11.03.00-IP.02-24-030/17
1126/259/V/2018zwiększenia kwoty środków przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie oraz zmiany Listy ocenionych projektów w ramach konkursu RPSL.08.01.03-IZ.01-24-185/17 dla Poddziałania 8.1.3 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – konkurs, RPO WSL 2014 - 2020
1106/259/V/2018udzielenia pełnomocnictwa Pani Monice Sternal – zastępcy dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego
1125/259/V/2018zmiany Regulaminu konkursu nr RPSL.08.01.03-IZ.01-24-185/17 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713