Czas wygenerowania treści 2020-07-11 14:43:43

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwały Sejmiku
Nr uchwałyW sprawie
III/18/3/2007upoważnienia Pana Janusza Moszyńskiego, Marszałka Województwa Śląskiego, do jednoosobowego podpisania Deklaracji współfinansowania dla Partnerów z Krajów Członkowskich i Norwegii wnioskujących o fundusze INTERREG IV C (EFRR/fundusze norweskie) - Co-financing Statement for Partners from Member States and Norway applying for INTERREG IVC funding (ERDF/Norwegian funding) w celu realizacji projektu „STARLAMP”, realizowanego w ramach programu INTERREG IV C
III/12/2/2007przystąpienia Województwa Śląskiego do sieci współpracy IQ-Net Phase 4 i pokrycia kosztów uczestnictwa
III/9/15/2007upoważnienia Zarządu Województwa Śląskiego do zaciągnięcia w latach 2007 - 2008 zobowiązania na realizację projektu promującego Europejski Fundusz Społeczny oraz Program Operacyjny Kapitał Ludzki realizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich
II/50/1/2006stanowiska Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącego niesprawiedliwego podziału środków unijnych na lata 2007 – 2013
II/42/6/2005przystąpienia Województwa Śląskiego do sieci współpracy IQ-Net Phase 3
II/42/23/2005zmiany uchwały Nr II/37/27/2005 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 4 lipca 2005 roku w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
II/42/8/2005zabezpieczenia w budżecie Województwa Śląskiego na rok 2007 środków finansowych na prefinansowanie projektu „Praca po sąsiedzku” w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Polska - Słowacja, działanie 2.1 Rozwój zasobów ludzkich i wspieranie przedsiębiorczości realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach w partnerstwie z Powiatowymi Urzędami Pracy w Bielsku – Białej, Cieszynie i Żywcu
II/36/4/2005przystąpienia do realizacji projektu "System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej (SEKAP)"
II/34/14/2005zapewnienia wkładu krajowego dla zadania przewidywanego do realizacji w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006
II/34/13/2005zapewnienia wkładu krajowego dla zadania przewidywanego do realizacji w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006
II/34/12/2005zapewnienia wkładu krajowego dla zadania przewidywanego do realizacji w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006
II/34/11/2005zapewnienia wkładu krajowego dla zadania przewidywanego do realizacji w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006
II/34/10/2005zapewnienia wkładu krajowego dla zadania przewidywanego do realizacji w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006
II/34/9/2005zapewnienia wkładu krajowego dla zadania przewidywanego do realizacji w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006
II/31/20/2005zabezpieczenia środków finansowych w latach 2006-2008 na prefinansowanie działań 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”, 2.5 „Promocja przedsiębiorczości”, 2.6 „Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy” oraz 3.4 „Mikroprzedsiębiorstwa” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
II/22/11/2004zabezpieczenia środków finansowych w latach 2005 2007 dla Akademii Muzycznej w Katowicach
II/18/18/2004przyjęcia oświadczenia Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
II/18/2/2004uchwalenia Wojewódzkiego Programu Operacyjnego
II/18/1/2004określenia zasad, trybu i harmonogramu opracowania Wojewódzkiego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na rok 2004
I/47/18/2002zabezpieczenia wkładu finansowego na realizację projektu pod nazwą „modernizacja drogi wojewódzkiej nr 945 – Jeleśnia granica państwa, stanowiącej dojazd do polsko-słowackiego drogowego przejścia granicznego Korbielów – Orawska Polhora – etap I”, zgłaszanego do dofinansowania ze strony programu Współpracy Transgranicznej PHARE CBC 2002 Polska - Słowacja
I/20/23/2000wyznaczenia trzech przedstawicieli Sejmiku do udziału w pracach Regionalnego Komitetu Sterującego do programu Unii Europejskiej INICJATYWA II PL 9903.01 oraz Specjalnego Programu Przygotowawczego do Funduszy Strukturalnych
I/17/12/2000ustalenia listy przedsięwzięć priorytetowych do funduszu ISPA na rok 2001 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713