Czas wygenerowania treści 2020-08-07 14:35:16


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole wewnętrzne
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sportu WOKiS , Chorzów
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
gospodarka finansowa od momentu powstania do dnia 28.02.2007r. w gospodarstwie pomocniczym Wojewódzkiego Ośrodka Kultury i Sportu "Stadion Śląski" - Zakładzie Obsługi "Stadionu Śląskiego" w Chorzowie. Protokół z kontroli z dnia 23.03.2007r. Wystąpienie pokontrolne z dnia 12.04.2007r. Zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych z dnia 17.09.2007r. w zakresie: 1. Nieprzeprowadzenie w terminie inwentaryzacji wszystkich należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług.
Termin rozpoczęcia kontroli: 22-2-2007
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych, Gliwice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Zakres tematyczny kontroli: realizacja wydatków w IV kwartale 2006 r. i w miesiącu styczniu 2007 r., prowadzenie książki obiektu budowlanego, zgodność planowanych prac remontowych z potrzebami występującymi w placówce, terminowość przeprowadzania inwentaryzacji składników majątku ruchomego, sporządzanie protokołów z przeglądu placówki po przerwie wakacyjnej, zawieranie umów najmu i dzierżawy, uzyskiwanie zgody Zarządu Województwa Śląskiego na wydatkowanie środków na zakupy inwestycyjne i prace remontowe w kwocie powyżej 6.000 EURO. Zakres czasowy kontroli: 2006 rok i styczeń 2007 roku.
Termin rozpoczęcia kontroli: 14-2-2007
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu, Sosnowiec
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
gospodarka finansowa 2006r., 5% wydatków za lata 2001 - 2004 Medycznego Studium Zawodowego w Sosnowcu. Protokół z kontroli z dnia 14.03.2007r. Wystąpienie pokontrolne z dnia 27.03.2007r. Zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych z dnia 12.07.2007r. w zakresie: 1. Nieterminowe odprowadzanie części składek zdrowotnych; 2. Naruszenie przepisów prawo zamówień publicznych poprzez zastosowanie niewłaściwego trybu.
Termin rozpoczęcia kontroli: 5-2-2007
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
pełnienie roli Instytucji Wdrażajęcej dla realizacji działań 2.1, 2.3, 2.4 ZPORR Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2004 - 2006, kontrola w zakresie gospodarki finansowej 2006 - 2007r. Protokół z kontroli z dnia 9.03.2007r. Wystąpienie pokontrolne z dnia 23.03.2007r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 5-2-2007
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr. Emila Cyrana z siedzibą w Lublińcu, Lubliniec
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
gospodarka finansowa za 2006r., 5% wydatków za 2001r., 2006 - 2007r. Protokół z kontroli z dnia 28.02.2007r. Wystąpienie pokontrolne z dnia 20.03.2007r. Zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych z dnia 18.04.2007r. w zakresie: 1. Nieterminowe regulowanie zobowiązań wobec kontrahentów w 2006r. wskutek czego zapłacono odsetki za zwłokę; 2. Brak częściowej zapłaty składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy za listopad 2006r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 5-2-2007
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Szkoła Policealna Województwa Śląskiego im. Alfreda Fiederkiewicza, Mikołów
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
gospodarka finansowa za 2006r., 5% wydatków za 2007r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 5-2-2007
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Gliwicach, Gliwice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Kontrola problemowa (planowa) w zakresie: - stosowania przepisów art. 20 i art. 22 ust. 2 Karty Nauczyciela w świetle uprawnień pracowniczych, - zgodności wewnętrznych aktów prawnych szkoły z przepisami prawa. Okres kontroli obejmował lata szkolne 2005/2006 oraz 2006/2007. Kontrolę przeprowadzono metodą wyrywkową.
Termin rozpoczęcia kontroli: 25-1-2007
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny z siedzibą w Częstochowie, Częstochowa
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
gospodarka finansowa za 2006r., 5% wydatków 2006-2007r., prawidłowość przeprowadzenia postąpowania przetargowego 2005r. oraz realizacja zawartych umów inwestycyjnych; wspólnie z Wydziałem Inwestycji. Protokół z kontroli z dnia 30.03.2007r. Wystąpienie pokontrolne z dnia 18.04.2007r. Zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych z dnia 14.02.2008r. w zakresie nieterminowego regulowania zobowiązań wobec kontrahentów za 2006r., wskutek czego zapłacono odsetki za zwłokę.
Termin rozpoczęcia kontroli: 24-1-2007
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kultury (KL)
Podmiot kontrolowany: Instytucja Filmowa SILESIA FILM, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
realizacja zadania objętego Porozumieniem z Ministrem Kultury z dnia 27 stycznia 2005r. w świetle ustaleń zawartych w tym porozumieniu
Termin rozpoczęcia kontroli: 11-1-2007
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Szpital Specjalistyczny w Chorzowie, Chorzów
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
gospodarka finansowa za 2006r., wspólnie z Wydziałem Zdrowia i Polityki Społecznej oraz Wydziałem Inwesycji. Protokół z kontroli z dnia 22.01.2007r. Wystąpienie pokontrolne z dnia 12.02.2007r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 9-1-2007
Wyniki zakończonej kontroli

Wszystkie lata:
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004

Zobacz także: Informacje o kontrolach


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713