Czas wygenerowania treści 2020-08-07 15:04:06


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole wewnętrzne
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Śląskie Centrum Rehabilitacyjno - Uzdrowiskowe im. Adama Szebesty w Rabce-Zdroju, Rabka
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
gospodarka finansowa za 2006r. i 2007r., wspólnie z Wydziałem Zdrowia i Polityki Społecznej. Protokół z kontroli z dnia 30.03.2007r. Wystąpienie pokontrolne z dnia 13.04.2007r. Zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych z dnia 17.05.2007r. w zakresie: 1. Regulowanie zobowiązań po terminie ich wymagalności skutkiem czego była zapłata odsetek; 2. Zapłata odsetek wobec ZUS w częściach i z przekroczeniem terminu zapłaty. Zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych z dnia 28.12.2007r. w zakresie nieterminowego dokonania zwrotu części dotacji celowej pobranej w nadmiernej wysokości.
Termin rozpoczęcia kontroli: 20-3-2007
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Rybniku, Rybnik
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Pracownik Wydziału Edukacji i Nauki przeprowadził w Szkole Policealnej Województwa Śląskiego w Rybniku kontrolę problemową (planową) w zakresie: - zgodności zatrudnienia z zatwierdzonym arkuszem organizacji szkoły oraz aneksami , - stosowania przepisów art. 20 i art. 22 ust. 2 Karty Nauczyciela w świetle uprawnień pracowniczych. Okres kontroli obejmował lata szkolne 2005/2006 oraz 2006/2007. Kontrolę przeprowadzono w oparciu o: • art. 41 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.), • ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, z późn. zm.), • ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), • uchwały Nr 1393/174/II/2004 z dnia 12 sierpnia 2004 roku Zarządu Województwa Śląskiego w sprawie Regulaminu kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Kontrolę przeprowadzono metodą wyrywkową.
Termin rozpoczęcia kontroli: 20-3-2007
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Uzdrowisko Goczałkowice - Zdrój Wojewódzki Ośrodek
Reumatologiczno-Rehabilitacyjny, Goczałkowice Zdrój

Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
gospodarka finansowa 2006r. i 5% wydatków 2006 - 2007r. Protokół z kontroli z dnia 13.04.2007r. Wystąpienie pokontrolne z dnia 30.04.2007r. Zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych z dnia 22.05.2007r. w zakresie: 1. Nieterminowe regulowanie zobowiązań wobec kontrahentów, skutkiem czego była zapłata odsetek; 2. Zapłata składki na PFRON za luty 2007r. z przekroczeniem terminu zapłaty.
Termin rozpoczęcia kontroli: 19-3-2007
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
ZAKRES: 1) FINANSOWO – KSIĘGOWA – REALIZACJA WYDATKÓW RZECZOWYCH 2) ORGANIZACJA, KIEROWANIE I FUNKCJONOWANIE PLACÓWKI, SPRAWOWANIE NADZORU NAD FILIAMI, DZIAŁALNOŚĆ RADY PEDAGOGICZNEJ.
Termin rozpoczęcia kontroli: 16-3-2007
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Katowicach, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
ZAKRES: ORGANIZACJA, KIEROWANIE I FUNKCJONOWANIE PLACÓWKI
Termin rozpoczęcia kontroli: 16-3-2007
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (ZD)
Podmiot kontrolowany: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju, Jastrzębie-Zdrój
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Organizacja pracy odnośnie sterylizacji sprzętu medycznego.
Termin rozpoczęcia kontroli: 15-3-2007
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
ZAKRES: WARUNKI LOKALOWO – KADROWE, DYSCYPLINA PRACY, SPRAWOWANIE NADZORU NAD FILIĄ.
Termin rozpoczęcia kontroli: 6-3-2007
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Pracownik Wydziału Edukacji i Nauki przeprowadził w Szkole Policealnej Województwa Śląskiego Nr 1 w Katowicach kontrolę problemową (planową) w zakresie: - stosowania przepisów art. 20 i art. 22 ust. 2 Karty Nauczyciela w świetle uprawnień pracowniczych, - zgodności zatrudnienia z zatwierdzonym arkuszem organizacji, - zgodności wewnętrznych aktów szkoły z przepisami prawa. Okres kontroli obejmował lata szkolne 2005/2006 oraz 2006/2007. Kontrolę przeprowadzono w oparciu o: • art. 41 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.), • ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, z późn. zm.), • ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), • uchwały Nr 1393/174/II/2004 z dnia 12 sierpnia 2004 roku Zarządu Województwa Śląskiego w sprawie Regulaminu kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Kontrolę przeprowadzono metodą wyrywkową.
Termin rozpoczęcia kontroli: 2-3-2007
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Komunikacji i Transportu (KT)
Podmiot kontrolowany: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Ocena prawidłowości umieszczania reklam w pasie drogowym oraz efektywności opłat z tego tytułu.
Termin rozpoczęcia kontroli: 28-2-2007
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sportu WOKiS , Chorzów
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
gospodarka finansowa za lata 2006 - 2007r., w tym 5% wydatków. Protokół z kontroli z dnia 18.05.2007r. Wystąpienie pokontrolne z dnia 28.06.2007r. Zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych z dnia 28.12.2007r. w zakresie: 1. Nie przekazanie w 2006r. do budżetu województwa wpływów zakładu budżetowego w likwidacji z tytułu wynajmu składników majątkowych na łączną kwotę 84.001,41 zł; 2. Sfinansowanie z dochodów należnych budżetowi województwa wydatków likwidowanego zakładu budżetowego na łączna kwotę 32.746,69zł; 3. Zaciągnięcie w 2006r. zobowiązań z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników przekraczających wysokość wydatków określoną w planie finansowym o kwotę 16.106,06zł; 4. Zaciągnięcie w 2006r. zobowiązań z tytułu dostaw i usług ponad wysokość wydatków określoną w planie finansowym na kwotę 26.578,43zł; 5. Przeznaczenie dochodów budżetowych w łącznej wysokości 74.442,66zł na wydatki ponoszone w jednostce budżetowej; 6. Nieprzekazanie do budżetu województwa dochodów w łącznej wysokości 27.995,99zł; 7. Przekroczenie kwot wydatków ustalonych w planie finansowym jednostki w łącznej wysokości 76.672,02zł; 8. Niezgodność danych wykazanych w skorygowanym sprawozdaniu Rb 28S w kolumnie "wydatki wykonane" z danymi wynikającymi z analitycznej ewidencji księgowej do rachunku bieżącego.
Termin rozpoczęcia kontroli: 22-2-2007
Wyniki zakończonej kontroli

Wszystkie lata:
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004

Zobacz także: Informacje o kontrolach


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713