Czas wygenerowania treści 2021-07-30 02:52:11

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Tablica ogłoszeń
Wydział Komunikacji i Transportu (KT)

Sprawozdanie zbiorcze na temat zobowiązań z tytułu świadczenia usług publicznych.
Wydział Ochrony Środowiska (OS)

INFORMACJA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚLˇSKIEGO w sprawie publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Decyzji Wykonawczych Komisji (UE) ustanawiających konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do poszczególnych gałęzi przemysłu.
Wydział Komunikacji i Transportu (KT)

Informacja zgodna z art. 7 ust. 3 Rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 paĽdziernika 2007 r. dotycząca usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 (Dz. U. UE. Seria L nr 315 z dnia 3 grudnia 2007 r.)
Wydział Rozwoju Regionalnego (RR)

Przystąpienie do prac oraz przyjęcie Zasad, trybu i harmonogramu opracowania Programu rozwoju turystyki w województwie śląskim.
Wydział Komunikacji i Transportu (KT)

Sprawozdanie zbiorcze na temat zobowiązań z tytułu świadczenia usług publicznych.
Wydział Rozwoju Regionalnego (RR)

Konkurs ofert współpracy w ramach otwartego naboru partnerów w celu realizacji wspólnie z Samorządem Województwa Śląskiego projektu pt. „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania”
Wydział Komunikacji i Transportu (KT)

Informacja zgodna z art. 7 ust. 3 Rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 paĽdziernika 2007 r. dotycząca usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 (Dz. U. UE. Seria L nr 315 z dnia 3 grudnia 2007 r.) Koleje Śląskie Sp. z o.o. i Przewozy Regionalne Sp. z o.o.
Wydział Komunikacji i Transportu (KT)

Zmiana treści ogłoszenia o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym na terenie województwa śląskiego w rozkładzie jazdy 2015/2016.
Wydział Komunikacji i Transportu (KT)

Zmiana treści ogłoszenia o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym na terenie województwa śląskiego w trzech kolejno następujących po sobie rozkładach jazdy: 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019.
Wydział Komunikacji i Transportu (KT)

Zmiana treści ogłoszenia o zamiarze bezpośredniego zawarcia z podmiotem wewnętrznym, umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym na terenie województwa śląskiego w terminie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2025 r.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713