Czas wygenerowania treści 2020-07-06 20:12:50

Przeprowadzanie egzaminów dla przewodników górskich
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie stawki opłaty produktowej (Dz.U. 2009 nr 215 poz. 1672)
Wniosek gminy o uzgodnienie projektu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wniosek gminy o uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wniosek o uzgodnienie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Wpis do rejestru organizatorów szkoleń przewodników górskich oraz zmiany dokonywane w tym wpisie
Wydanie zaświadczenia stwierdzającego charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej w Rzeczypospolitej Polskiej

1. Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65). 2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie zaświadczenia stwierdzającego charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 2265).
Wydanie zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18 % alkoholu

Ustawa z dnia 26 paĽdziernika 1982 r. o wychowaniu w trzeĽwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. 2007 rok, Nr 70, poz. 473 z póĽn. zm.).
Wydawanie zaświadczeń o wpisie do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych.
Złożenie wniosku o wpis na Listę Produktów Tradycyjnych

Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 roku o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (Dz. U. z 2005 roku, Nr 10, poz. 68; Dz.U. z 2008 roku, Nr 171, poz. 1056; Dz.U. z 2008 roku, Nr 216, poz. 1368)


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713