Czas wygenerowania treści 2019-11-20 17:55:27

Strona główna / OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI / Zamówienia publiczne / Postępowania w toku
Nazwa i adres Zamawiającego
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Dotyczy ogłoszenia przetarg nieograniczony na:
Sukcesywna dostawa materiałów biurowych oraz papieru na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) zawarty jest w Załączniku nr 3 do SIWZ/ Załączniku nr 1 do wzoru umowy.
2. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia w ilościach oraz jakości zgodnej ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia (SOPZ), stanowiącym: Załącznik nr 3 do SIWZ/Załącznik nr 1 do wzoru umowy. Dodatkowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia określają wzory umowy, stanowiące Załączniki nr 2a i 2b do SIWZ.
3. Wskazana ilość materiałów biurowych oraz papieru stanowi maksymalną ilość zamówienia. Realizacja przedmiotu zamówienia następować będzie według rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że zrealizowane zostanie co najmniej 70% wartości zamówienia (dla danego Zakresu). Zamawiającemu przysługuje prawo nie zrealizowania pozostałych 30% wartości zamówienia (dla danego Zakresu) bez podawania przyczyny, a Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu. Za zgodą Wykonawcy Zamawiający może nie zrealizować więcej niż 30% wartości zamówienia, a Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu.
4. W przypadku wykorzystania ilości któregoś z asortymentów materiałów biurowych/papieru, przy jednoczesnym niewykorzystaniu innego asortymentu, Zamawiający dopuszcza zmianę ilości
w ramach poszczególnych asortymentów określonych w ofercie, przy jednoczesnym zachowaniu cen jednostkowych brutto i nie przekroczeniu maksymalnej kwoty brutto określonej w złożonej ofercie i zawartej umowie. Dokonana przez Zamawiającego zmiana nie będzie stanowić podstawy roszczenia przez Wykonawcę (zapis dotyczy zmian w ramach Zakresu I i IV).
5. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o terminie/terminach dostawy przedmiotu zamówienia nie później niż na 2 dni robocze przed planowanym terminem/terminami dostawy.
6. Koszty transportu przedmiotu zamówienia do miejsc dostawy wskazanych w Załączniku nr 2a i 2b do SIWZ ponosi Wykonawca.
7. Materiały biurowe/papier będą zamawiane przez wyznaczonych pracowników Zamawiającego za pośrednictwem poczty mailowej lub za pomocą faksu.
8. Wykonawca odpowiada za prawidłowe rozlokowanie towaru zgodnie z przekazaną przez Zamawiającego w dniu dostawy informacją.
9. Koszty transportu, opakowania, dostarczenia oraz ubezpieczenia przedmiotu umowy na czas przewozu ponosi Wykonawca.
10. W przypadku stwierdzenia braków w dostarczonym towarze lub dostarczenia towaru wadliwego bądź niezgodnego z zamówieniem, Zamawiający obciąży Wykonawcę karą w wysokości 8% od wartości brutto złożonego zlecenia za każdy dzień roboczy opóźnienia, liczonego od dnia następnego po upływie terminu określonego w ofercie (dla każdego Zakresu odrębnie), do dnia dostarczenia całości przedmiotu zlecenia.
11. Zamówienie częściowo współfinansowane przez Unię Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.( Dotyczy zakresu II i III)


Metryczka informacjiWprowadzenie: Anna Maria Sakwa 2018-04-12 10:47:35
Ostatnia aktualizacja: 2018-04-26 08:15:05
Odpowiedzialny merytorycznie: Wojciech Czarnota
[+] Rejestr zmian
Nazwa dokumentu Pliki do pobrania Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pobierz 2018-04-12 10:50:02
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pobierz 2018-04-19 14:59:00
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pobierz 2018-04-20 14:35:51
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz 2018-04-12 10:50:52
Formularz ofertowy - wersja edytowalna pobierz 2018-04-12 10:51:57
Formularz oferty - nowa wersja po zmianach !!! pobierz 2018-04-20 14:40:09
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT pobierz 2018-04-26 08:14:07
Załączniki nr 2 - 5 do FO - wersja edytowalna pobierz 2018-04-12 10:54:09
Załącznik nr 1 do FO - wersja edytowalna pobierz 2018-04-12 10:53:17
Odpowiedzi na pytania z dnia 19.04.2018 r. pobierz 2018-04-19 15:02:34
Odpowiedzi na pytania z dnia 20.04.2018 r. pobierz 2018-04-20 14:37:03
zmiana terminu otwarcia ofert nowy termin: 2018-04-24 13:00:00
2018-04-19 15:11:00
zmiana terminu otwarcia ofert nowy termin: 2018-04-25 13:00:00
2018-04-20 14:38:51


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713